Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Bạn không trình bày nội dung mua sắm hàng hóa của bạn có thuộc mua sắm thường xuyên hay không. Nếu mua sắm thường xuyên trong đơn vị sử dụng vốn nhà nước sẽ áp dụng theo Thông tư 58/2016/TT - BTC , nếu không thuộc mua sắm thường xuyên sẽ áp dụng theo quy định của Luật đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP . Đối với giá gói thầu căn cứ điểm a khoản 2 Điều 35 Luật đấu thầu 2013 quy định về giá gói thầu như sau:

“Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết”

Như vậy, giá gói thầu sẽ được xác định là giá mà theo kế hoạch vốn của công ty bạn đã phê duyệt. Giá của gói thầu phải được tính đúng, đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng về phí, lệ phí và thuế. Vì vậy, giá gói thầu phải bao gồm cả lệ phí trước bạ, các loại thuế phải đóng như VAT.

Chào hàng cạnh tranh được quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu 2013 như sau:

“1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

2. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.”

Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh được hướng dẫn bởi Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP :

“1. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

2. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.”

Do giá trị gói thầu của bạn là 1040 triệu (tức giá trị hơn 1 tỷ) nên bạn không được chào hàng cạnh tranh theo thủ tục rút gọn được mà phải thực hiện theo thủ thủ tục thông thường theo quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP .

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đấu thấu - Công ty Luật Minh Khuê biên tập