1. Một số khái niệm liên quan đến dự án đầu tư thành lập mới

Khái niệm hỗ trợ đầu tư đặc biệt: Hỗ trợ đầu tư đặc biệt là những ưu đãi, hỗ trợ vượt trội so với các hình thức hỗ trợ đầu tư thông thường, do Nhà nước thực hiện nhằm thu hút các dự án đầu tư có tính chất quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc điểm:

- Mức độ ưu đãi cao hơn: Hỗ trợ đầu tư đặc biệt thường bao gồm các ưu đãi về thuế, phí, đất đai, lãi suất vay vốn... với mức độ cao hơn so với các hình thức hỗ trợ đầu tư thông thường.

- Điều kiện áp dụng chặt chẽ hơn: Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ về quy mô, lĩnh vực, tác động kinh tế - xã hội, v.v. để được hưởng hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

- Quy trình thực hiện thủ tục phức tạp hơn: Thủ tục hồ sơ xin hưởng hỗ trợ đầu tư đặc biệt thường phức tạp hơn so với các hình thức hỗ trợ đầu tư thông thường.

Mục đích:

- Thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa lớn đến các ngành, lĩnh vực khác.

- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là ở các địa phương còn khó khăn.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân.

Khái niệm dự án đầu tư thành lập mới: Dự án đầu tư thành lập mới là dự án đầu tư vào lĩnh vực mới, chưa từng có trên địa bàn hoặc đã có nhưng quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây.

Đặc điểm:

- Dự án đầu tư phải sử dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới hoặc cung cấp dịch vụ mới.

- Dự án đầu tư phải có quy mô vốn đầu tư lớn, tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

- Dự án đầu tư phải có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực hoặc quốc gia.

Ý nghĩa:

- Góp phần đa dạng hóa nền kinh tế, tạo ra các ngành, lĩnh vực mới có tiềm năng phát triển cao.

- Tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

- Góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

2. Cơ sở pháp lý quy định về hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với những dự án đầu tư thành lập mới

Luật Đầu tư 2020:

- Quy định về dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

+ Xác định các tiêu chí về ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký và thời hạn giải ngân vốn đầu tư để phân biệt dự án được hưởng hỗ trợ đầu tư đặc biệt với dự án được hưởng các ưu đãi đầu tư khác.

+ Nêu rõ dự án đầu tư thành lập mới trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu hay dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư đều nằm trong danh mục đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định của khoản 2 Điều này và Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

+ Quy định về trình tự, thủ tục đề xuất, thẩm định, trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

+ Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh, chấm dứt áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP:

- Hướng dẫn chi tiết về việc xác định dự án đầu tư thành lập mới được hưởng hỗ trợ đầu tư đặc biệt, bao gồm:

+ Tiêu chí về ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư: Dự án đầu tư phải thuộc danh mục ngành, nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định này và được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

+ Tiêu chí về tổng vốn đầu tư đăng ký: Dự án đầu tư phải có tổng vốn đầu tư đăng ký từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

+ Tiêu chí về thời hạn giải ngân vốn đầu tư: Dự án đầu tư phải thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Hướng dẫn chi tiết về mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư thành lập mới, bao gồm:

+ Ưu đãi về thuế: Dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế và các văn bản pháp luật liên quan.

+ Ưu đãi về phí, lệ phí: Dự án đầu tư được miễn, giảm hoặc chậm nộp một số phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

+ Ưu đãi về đất đai: Dự án đầu tư được ưu đãi về giá thuê đất, thủ tục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan.

+ Ưu đãi về lãi suất vay vốn: Dự án đầu tư được hỗ trợ lãi suất vay vốn từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục đề xuất, thẩm định, trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

- Hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục điều chỉnh, chấm dứt áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

3. Có thể áp dụng hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với những dự án đầu tư thành lập mới nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư 2020 quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt như sau:

- Các dự án đầu tư thành lập mới, bao gồm cả việc mở rộng các trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm nghiên cứu và phát triển. Những dự án này phải có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên và thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài ra, các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng thuộc đối tượng này.

- Các dự án đầu tư thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên. Các dự án này phải thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, những dự án đầu tư thành lập mới sau đây sẽ được phép áp dụng hỗ trợ đầu tư đặc biệt:

- Dự án đầu tư thành lập mới các trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, với yêu cầu giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tư thành lập mới trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với những dự án đầu tư thành lập mới được áp dụng như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, việc hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với những dự án đầu tư thành lập mới sẽ được áp dụng theo các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và thuê mặt nước sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan đến đất đai.

Thứ hai, các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt này sẽ được áp dụng cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cũng như toàn bộ các cơ sở trực thuộc Trung tâm nhưng đặt ngoài trụ sở chính của Trung tâm.

Thứ ba, nhà đầu tư muốn đề xuất áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt phải cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ngành nghề đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư, mức vốn giải ngân, thời hạn giải ngân được quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư 2020, cũng như các điều kiện khác được ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc trong các thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ sẽ là người quyết định về mức và thời gian ưu đãi đầu tư đặc biệt, dựa trên các tiêu chí như công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, và giá trị sản xuất trong nước, đối với các dự án đầu tư được quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư 2020.

Xem thêm: Dự án được Chính phủ áp dụng chế độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Áp dụng hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với những dự án đầu tư thành lập mới nào? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất.