Theo Điều 97 Hiến chương Liên hợp quốc, Ban thư kí Liên hợp quốc có một số nhân viên tùy theo nhu cầu hoạt động. Tổng thư kí Liên hợp quốc bổ nhiêm các nhân viên của Ban thư kí phù hợp với các quy tác do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua.

Bản quy chế nhân viên của Ban thư kí Liên hợp quốc được thông qua và có hiệu lực thi hành năm 4952 đã cụ thể hoá các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc liên quan đến các nhân viên của Ban thư kí Liên hợp quốc như điều kiện bổ nhiệm, ưu đãi, miễn trừ, vai trò của nhân viên... Nơi làm việc của Ban thư kí là Văn phòng của Liên hợp quốc đặt tại Giơnevơ (Thụy Sĩ) do Phó Tổng thư kí Liên hợp quốc (có chức danh là tổng giám đốc) trực tyếp lãnh đạo.

Quy định về ban thư ký của liên hợp quốc:

Ban thư ký là cơ quan hành chính của Liên hợp quốc. Đứng đầu Ban thư ký là Tổng thư ký, viên chức cao cấp nhất Liên hợp quốc. Tổng thư ký được Đại hội đồng bổ nhiệm theo kiến nghị của Hội đồng bảo an với nhiệm kỳ năm năm và có thể được bầu lại sau khi hết nhiệm kỳ.

Cơ cấu tổ chức của Ban thư ký cùa Liên hợp quốc bao gồm các văn phòng trực thuộc Tổng thư ký và các vụ của Ban thư ký. Tuy nhiên, cơ cấu của Ban thư ký cũng thay đổi trong từng giai đoạn để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Ban thư ký trong từng thời kỳ. Theo quy định của Hiến chương, Tổng thư ký có quyền đề xuất với Hội đồng bảo an về bất kỳ vấn đề nào theo ý kiến của Tổng thư ký có thể đe dọa hoà bình và an ninh quốc tế. Ngoài ra, Tổng thư ký phải trinh bày báo cáo hàng năm về hoạt động của Liên hợp quốc trước Đại hội đồng...

Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc là 1 trong 5 cơ quan chủ chốt của Hệ thống Liên Hiệp Quốc, đứng đầu là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, giúp việc cho Tổng Thư ký là nhiều nhân viên dân sự hoạt động trên khắp thế giới. Ban thư ký có nhiệm vụ cung cấp thông tin, thực hiện các nghiên cứu, và hỗ trợ các cơ quan khác nhau của Liên Hiệp Quốc tổ chức các cuộc họp. Ngoài ra, nó còn thực hiện các cộng việc được giao bởi Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, và các cơ quan khác.

Hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định rằng, những nhân viên trong Ban Thư ký phải được tuyển chọn dựa trên năng lực và hiệu quả làm việc cao nhất, và phải đại diện nhiều khu vực địa lý trên thế giới. Những nhân viên này chỉ làm việc theo sự chỉ định của Liên Hiệp Quốc. Các quốc gia thành viên có công dân làm trong Ban Thư ký không được gây sức ép lên họ. Tổng thư ký là người duy nhất chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân viên dưới quyền mình.

Nhiệm vụ của người đứng đầu Ban Thư ký, tức Tổng Thư ký, bao gồm giải quyết các tranh chấp quốc tế, giám sát các hoạt động gìn giữ hòa bình, tổ chức các hội nghị quốc tế, thu thập tin tức về việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Bảo an, và tư vấn cho các chính phủ về nhiều sáng kiến. Tổng Thư ký cũng có thể đưa ra cuộc họp của Hội đồng Bảo an bất kỳ vấn đề gì mà ông ta/bà ta nghĩ có thể đe dọa đến an ninh và hòa bình thế giới.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)