Lãnh thổ quản thác là lãnh thổ được đặt dưới chế độ quản thác quốc tế của Liên hợp quốc.

Những quy định về lãnh thổ quản thác, mục đích, nội dung của chế độ quản thác quốc tế, cơ quan thực hiện chế độ quản thác quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc (X. Hội đồng quản thác).