1. Khái niệm về Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam, đóng vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, và Ban Bí thư về các vấn đề liên quan đến tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể, theo Điều 1 Quyết định 152-QĐ/TW năm 2018, chức năng và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương được quy định như sau:

- Cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư

+ Tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về chiến lược, chính sách và các giải pháp nhằm xây dựng và củng cố tổ chức Đảng.

+ Tham mưu về xây dựng hệ thống chính trị: Ban Tổ chức Trung ương cũng tham mưu về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị, đảm bảo sự vận hành hiệu quả và đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

- Cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương

+ Công tác tổ chức: Ban Tổ chức Trung ương thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến việc tổ chức và cơ cấu các cơ quan Đảng, xây dựng và điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn.

+ Công tác cán bộ: Ban Tổ chức Trung ương tham mưu về công tác cán bộ, bao gồm việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ. Đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo chất lượng.

+ Công tác đảng viên: Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đảng viên, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xử lý các vấn đề liên quan đến kỷ luật đảng viên.

+ Bảo vệ chính trị nội bộ: Ban Tổ chức Trung ương có nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức Đảng, ngăn ngừa và xử lý các hiện tượng tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng.

- Tầm quan trọng và vai trò của Ban Tổ chức Trung ương

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao: Ban Tổ chức Trung ương có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

+ Đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong hệ thống chính trị: Qua công tác tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong hệ thống chính trị, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng và chính quyền các cấp.

+ Ngăn ngừa và xử lý tiêu cực: Ban Tổ chức Trung ương góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa và xử lý các hiện tượng tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

=> Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan không thể thiếu trong hệ thống chính trị của Việt Nam, với chức năng và nhiệm vụ quan trọng trong việc tham mưu, giúp việc và thực hiện các công tác chuyên môn – nghiệp vụ về tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Ban Tổ chức Trung ương đóng góp tích cực vào việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng và chính quyền, và đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương có những nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng trong việc tham mưu, giúp việc và thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Cụ thể như sau:

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hoá Điều lệ Đảng, đường lối của Đảng

+ Xây dựng và cụ thể hóa Điều lệ Đảng: Nghiên cứu và tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và chiến lược phát triển của Đảng.

+ Đường lối của Đảng: Tham mưu xây dựng và cụ thể hóa đường lối của Đảng về tổ chức hệ thống chính trị, chiến lược cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Chuẩn bị nghị quyết và các văn bản khác: Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định và kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách tiền lương

Phối hợp quản lý: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách tiền lương của hệ thống chính trị.

- Thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng

Đề xuất và tham mưu: Nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức và viên chức.

- Xây dựng đề án và quản lý các tổ chức chính trị - xã hội

+ Xây dựng đề án: Chủ trì, phối hợp xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Quản lý cán bộ và đảng viên: Về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Quản lý và điều động cán bộ

+ Quản lý, nhận xét và đánh giá: Chủ trì, phối hợp giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, cho thôi chức vụ, đình chỉ chức vụ và giới thiệu ứng cử đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền.

+ Quy hoạch cán bộ: Đảm bảo cán bộ thuộc diện quy hoạch để đảm nhiệm các chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định.

- Tham mưu về đường lối, chủ trương, chính sách cán bộ

+ Đường lối, chủ trương và chính sách cán bộ: Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về đường lối, chủ trương, chính sách cán bộ và công tác cán bộ.

+ Chính sách đối với cán bộ, công chức: Đề xuất chủ trương, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Chủ trương và chính sách đào tạo: Tham mưu những chủ trương, chính sách lớn và phối hợp tổ chức thực hiện về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị.

- Bảo vệ chính trị nội bộ

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp: Nghiên cứu, đề xuất chủ trương và giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị.

- Thực hiện thí điểm và tổng kết

+ Thí điểm chủ trương, mô hình mới: Tham mưu việc thực hiện thí điểm một số chủ trương, mô hình mới về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác cán bộ, đảng viên.

+ Sơ kết và tổng kết: Chủ trì sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm, đánh giá và rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi.

 

3. Cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức Trung ương

Theo khoản 2 Điều 3 Quyết định 152-QĐ/TW năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương có các đơn vị trực thuộc như sau:

- Vụ Tổ chức - Điều lệ

Chức năng: Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức và điều lệ Đảng, đảm bảo các quy định, quy chế được tuân thủ và thực thi một cách hiệu quả.

- Vụ Cơ sở đảng, đảng viên

Chức năng: Quản lý và phát triển cơ sở đảng, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến đảng viên, từ kết nạp, quản lý đến kỷ luật đảng viên.

- Vụ Tổng hợp cán bộ

Chức năng: Thực hiện tổng hợp, phân tích và đánh giá các chính sách cán bộ, hỗ trợ công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

- Vụ Chính sách cán bộ

Chức năng: Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các chính sách liên quan đến cán bộ, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ được thực hiện đúng quy định.

- Vụ Địa phương I (tại Hà Nội, gọi tắt là Vụ I)

Chức năng: Quản lý và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ tại các địa phương khu vực miền Bắc.

- Vụ Địa phương II (tại Đà Nẵng, gọi tắt là Vụ II)

Chức năng: Quản lý và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ tại các địa phương khu vực miền Trung.

- Vụ Địa phương III (tại Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Vụ III)

Chức năng: Quản lý và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ tại các địa phương khu vực miền Nam.

- Vụ Các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ V)

Chức năng: Phối hợp và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ tại các ban, bộ, ngành và đoàn thể ở Trung ương.

- Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan

Chức năng: Quản lý công tác tổ chức và cán bộ trong các cơ quan, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và đồng bộ của bộ máy hành chính.

- Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Chức năng: Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý cho cán bộ.

- Cục Bảo vệ chính trị nội bộ

Chức năng: Thực hiện các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh và tính chính trị trong các cơ quan Đảng.

- Văn phòng Ban

Chức năng: Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng cho Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo sự hoạt động suôn sẻ của toàn bộ hệ thống.

- Viện Khoa học tổ chức, cán bộ

Chức năng: Nghiên cứu khoa học về tổ chức và cán bộ, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức và công tác cán bộ.

- Tạp chí Xây dựng Đảng

Chức năng: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, cung cấp thông tin và trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng.

=> Thành phần lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương

- Trưởng Ban: Chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Các Phó Trưởng Ban: Hỗ trợ Trưởng Ban trong việc lãnh đạo, điều hành và quản lý các mảng công việc cụ thể, trong đó có:

- Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm:

+ Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức, cán bộ.

+ Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội: Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa Quốc hội và Ban Tổ chức Trung ương trong các vấn đề liên quan đến cán bộ và tổ chức.

Ban Tổ chức Trung ương, với hệ thống các đơn vị trực thuộc đa dạng và phân chia chức năng cụ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, giúp việc và thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thành phần lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương được tổ chức bài bản, đảm bảo sự chỉ đạo và quản lý hiệu quả, góp phần vào việc xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ và tổ chức Đảng vững mạnh.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Địa phương có thể thành lập thêm các tổ chức trung gian ở xã, phường, thị trấn và ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để giúp các Ban bầu cử tập hợp kết quả bầu cử được không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.