1. Quy định về nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam

Nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam theo Điều 5 Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 như sau:

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị, nghề nghiệp, xã hội, nghề nghiệp của các luật sư, người làm công việc liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Hội Luật gia Việt Nam có các nhiệm vụ và hoạt động đa dạng, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành luật và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Dưới đây là một số nhiệm vụ và hoạt động cụ thể của Hội Luật gia Việt Nam:

- Chấp hành quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cũng như Điều lệ của Hội.

-  Tập hợp và đoàn kết hội viên, phát huy vai trò của hội viên, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp.

- Tham gia vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, phản biện và giám sát xã hội, giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước.

- Phổ biến và giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho các đối tượng như hội viên, cán bộ, công chức và Nhân dân.

- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương xã hội hóa của Đảng, Nhà nước.

- Tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn các chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân, cùng với các hoạt động cải cách hành chính, tư pháp, phòng, chống tội phạm và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội và thực hiện nghĩa vụ thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam với các tổ chức và luật gia tiến bộ của các nước trong khu vực và trên thế giới, theo quy định của pháp luật.

- Tham gia vào công tác đối ngoại nhân dân theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Xuất bản và phát hành sách, tạp chí và các ấn phẩm pháp luật khác đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện quy tắc đạo đức hội viên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

- Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Tất cả những hoạt động trên được thực hiện nhằm mục đích chung là phát triển và thúc đẩy ngành luật cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam.

2. Hội Luật gia Việt Nam có phải là tổ chức hoạt động vì lợi nhuận?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về phạm vi, lĩnh vực hoạt động, tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu của Hội Luật gia Việt Nam như sau:

- Hội Luật gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực pháp luật trên phạm vi cả nước.

- Hội Luật gia Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Hội Luật gia có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng.

- Trụ sở của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, Điều 4 của Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2020 cũng quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam như sau:

- Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

- Không vì mục đích lợi nhuận.

Như vậy, Hội Luật gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo các nguyên tắc sau:

- Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

- Không vì mục đích lợi nhuận.

3. Vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Để thực hiện chính sách xã hội hoá việc trợ giúp pháp lý, Bộ Chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 56-CT-TW ngày 18/08/2000, hướng dẫn Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) trở thành cơ sở nòng cốt trong việc thực hiện chính sách này ở trong nước. Trong khuôn khổ của chỉ thị này và theo các quy định mới về trợ giúp pháp lý, HLG đã thành lập 45 trung tâm tư vấn pháp luật, trong đó có 07 thuộc văn phòng của trung ương hội tại Hà Nội và 38 tại các chi nhánh của HLG trên khắp các tỉnh thành, với 11 trung tâm tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, HLG đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển. Một số trung tâm tư vấn pháp luật đã được hỗ trợ tài chính thông qua các dự án hợp tác với UNDP, SEARCH, AusAID, DANIDA, và ADDA. Ví dụ, một trung tâm tư vấn pháp luật tại Hà Nội đã nhận được hỗ trợ từ UNDP thông qua dự án "Tăng cường năng lực của HLGVN". Các trung tâm tư vấn pháp luật khác đã nhận được hỗ trợ từ các dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế như AusAID, DANIDA, và ADDA. Điều này giúp HLG cung cấp miễn phí tư vấn pháp luật, thông tin pháp luật và các văn bản pháp lý cho hàng ngàn người dân mỗi năm, từng bước xây dựng uy tín với công chúng.

Tuy nhiên, HLG vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong mạng lưới các trung tâm tư vấn pháp luật của mình. Do không nhận được sự tài trợ từ Nhà nước cho các hoạt động trợ giúp pháp luật, HLG phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để duy trì và tăng cường hoạt động của mình trong lĩnh vực này. Đặc biệt, HLG đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ nước ngoài để nâng cao chất lượng tư vấn kỹ năng và kiến thức về luật pháp mới cho nhân viên và chuyên gia tư vấn của mình tại tất cả các trung tâm tư vấn pháp luật. Điều này nhằm mục đích giúp HLG tiếp cận các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý cho cộng đồng.

Nhìn một cách tổng quan, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) trong hoạt động hỗ trợ pháp lý thể hiện ở nhiều khía cạnh quan trọng.

Một là, HLGVN được đánh giá là có tính độc lập tương đối so với các tổ chức quản lý pháp luật nhà nước như Cục trợ giúp pháp lý và Trung tâm trợ giúp pháp lý cấp tỉnh. Điều này có nguyên nhân từ việc Hội tập hợp các thành viên được đào tạo pháp luật và thường làm việc tại các cơ quan pháp luật. Hơn nữa, với thành viên có mặt ở tất cả các cấp trong cơ cấu hành chính Nhà nước, HLGVN duy trì mối liên lạc chặt chẽ với cả giới công chức và công chúng. Điều này giúp Hội nắm vững và hiểu rõ về cảnh quan pháp luật cũng như nhu cầu của cộng đồng, từ đó cung cấp dịch vụ pháp lý một cách hiệu quả.

Hai là, HLGVN được thiết lập với mục đích cung cấp dịch vụ pháp lý cho cả công chúng chứ không chỉ riêng cho các thành viên của Hội. Điều này làm cho Hội trở nên thích hợp hơn trong việc thực hiện các dịch vụ pháp lý so với các tổ chức quần chúng khác. Trong khi các tổ chức khác thường chỉ cung cấp dịch vụ cho các thành viên của họ, HLGVN mở rộng phạm vi của mình để hỗ trợ toàn bộ cộng đồng.

Ba là, với tư cách là một cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật, các trung tâm tư vấn pháp luật của HLGVN tập trung chủ yếu vào các vấn đề pháp lý. Điều này giúp đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp là chính xác và chuyên sâu. Mặt khác, sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức như Hội phụ nữ giúp HLG tiếp cận và giải quyết các vấn đề pháp lý một cách toàn diện và hiệu quả hơn.

Bốn là, sự linh hoạt của HLGVN cho phép Hội thiết kế các chương trình hỗ trợ pháp lý linh hoạt và đa dạng, phù hợp với nhu cầu cụ thể của các đối tượng nhận trợ giúp. Điều này rất quan trọng đối với các nhóm như người di cư, người lao động di cư và những người khó khăn khác, đặc biệt là khi họ không thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Điều này cho thấy HLGVN không chỉ đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ pháp lý mà còn là đối tác đáng tin cậy của cộng đồng.

Xem thêm: Hội Luật gia Việt Nam có được nhận tài trợ hay không?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Hội Luật gia Việt Nam có phải là tổ chức hoạt động vì lợi nhuận? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!