1. Khái niệm Hội đồng nhân dân tỉnh:

Hội đồng nhân dân dân là tổ chức được tạo ra thông qua sự bầu cử của cả cộng đồng dân cư địa phương, đóng vai trò là cơ quan đại diện chính thức của nhân dân tại địa phương. Với sứ mệnh quan trọng này thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không chỉ là nơi thể hiện ý chí dân chủ mà còn là trụ cột quan trọng trong việc thực thi quyền lực của nhà nước tại địa phương. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không chỉ dừng lại  ở việc đại diện ý muốn và quyền lợi của nhân dân tỉnh mình mà còn mở rộng ra  với sự chịu trách nhiệm trước toàn thể cộng đồng dân cư và cả Quốc hội. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc, trách nhiệm và tôn trọng sâu sắc đối với tất cả các quyết định và hành động của họ nhằm đảm bảo rằng mọi quyết định đều phản ánh được ý chí và lợi ích cùng chung của nhân dân tỉnh và cả đất nước.

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở tỉnh bầu ra. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về việc quy định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

+ Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm năm mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không quá bảy mươi lăm đại biểu;

+ Tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 18 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 này có từ một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

- Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc quy định tại khoản này.

Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì Ban có hai Phó trưởng ban. Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

- Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

Thường trực Hội đồng nhân dân là trụ cột không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật cũng như các quy định khác có liên quan. Sứ mệnh của họ không chỉ là đơn thuần là thực hiện các nhiệm mà còn phải chịu trách nhiệm và báo cáo về các hoạt động của mình trước toàn thể Hội đồng nhân dân.

Vị trí của các thành viên trong Thường trực Hội đồng nhân dân không thể bị xem nhẹ, họ phải là những cá nhân có năng lực và uy tín được cộng đồng tín nhiệm. Điều quan trọng hơn, họ cần phải hoàn toàn tập trung vào việc phục vụ cộng đồng và không thể đồng thời giữ chức vụ trong Ủy ban nhân dân cùng cấp để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý và điều hành các vấn đề của địa phương.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

 

4. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:

- Ban pháp chế của Hội đồng nhân cấp tỉnh

- Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

- Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Ban đô thị của hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

- Ban dân tộc của hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Những ban trên giúp việc cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách

- Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân

- Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

 

5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Các cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: 

Ban thường vụ tỉnh ủy và thường trực tỉnh ủy. Các cơ quan này thực hiện chế độ báo cáo, tham mưu đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy và thường trực tỉnh ủy các vấn đề thuộc trách nhiệm, lĩnh vực được phân công. 

Các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đối với cơ quan tham mưu giúp việc tương ứng của Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định thế nào? Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể.