>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Quy định về nộp báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện

Hiện nay thì pháp luật chỉ yêu cầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo hoạt động của mình, điều này được quy định tại khoản 1 điều 19 Nghị định 72/2006/NĐ-CPngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: 

"Định kỳ hàng năm, trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh."

Trong đó khái niệm thương nhân được hiểu như sau: bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh; còn thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài có Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam. Lưu ý là : nếu thương nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thì doanh nghiệp này vẫn được xem là thương nhân Việt Nam chứ không phải là thương nhân nước ngoài. Do đó trong trường hợp của bạn, công ty bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể hiểu là công ty bạn được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, do đó Công ty của bạn không phải thương nhân nước ngoài, nên mình không phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoạt động của chi nhánh.

 

2. Mẫu thông báo hoạt động của văn phòng đại diện

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu thông báo hoạt động của văn phòng đại diện để quys khách hàng tham khảo như sau:

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ........

……….., ngày ...... tháng ...... năm .......

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của văn phòng đại diện…….

(Từ ngày … tháng … đến ngày … tháng … năm …(1))

 

1. Báo cáo nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (nêu rõ công việc đã thực hiện và kết quả):

- Tuyên truyền, giới thiệu về xuất bản phẩm (số lượng cụ thể):

- Xúc tiến hợp tác về xuất bản, in, phát hành, bản quyền tác giả;

- Các hoạt động khác (nếu có).

 

2. Về tổ chức, nhân sự của Văn phòng đại diện

- Người đứng đầu: ..... - Quốc tịch:

- Số lượng nhân viên;

- Các thay đổi về nhân sự, địa điểm của Văn phòng đại diện (nếu có);

- Hoạt động khác (nếu có).

3. Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Văn phòng đại diện:

- Các quy định pháp luật về xuất bản;

- Các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Các nội dung khác (nếu có).

4. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước (nếu có)

-...........................................................................................................

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục Xuất bản, In và Phát hành;

- Sở;

- Lưu:

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.