Biên bản thỏa thuận mua lại (REPURCHASE AGREEMENT) là việc bán các chứng khoán kèm theo bản thỏa thuận mua lại chứng khoán với giá cao hơn vào thời điểm sau này. Bản thỏa thuận mua lại tương tự như khoản vay được bảo đảm. Hầu hết các bản thỏa thuận mua lại (hay được gọi là repo) là các giao dịch qua đêm, với việc bán hàng xảy ra trong một ngày và mua lại ngày hôm sau. Các repo dài hạn hay repo kỳ hạn có thể mở rộng trên một tháng hay hơn, thường là một thời kỳ cố định. Đối nghĩa với thỏa thuận mua lại là thỏa thuận mua lại ngược, là việc mua các chứng khoán được nối tiếp bởi việc bán lại cho người bán. Các nhà giao dịch chứng khoán dùng thỏa thuận mua lại để tài trợ số dự trữ của họ, bán số dự trữ cho các nhà đầu tư bên đối tác (ví dụ, quỹ hỗ tương của thị trường tiền tệ) có các quỹ ngắn hạn vượt mức mà họ muốn đầu tư vào các chứng khoán lợi suất cao hơn.

Việc đổi mới trong giao dịch repo bởi Công ty Thanh toán Thu nhập Cố định, được giới thiệu lần đầu năm 1998, cho phép các hãng giao dịch tự do giao dịch các repo thế chấp chung - hlnh thức thỏa thuận mua lại được giao dịch phổ biến nhất - trong ngày mà không cần quyết toán theo từng thương vụ giữa các ngày, giúp tăng thêm hiệu suất cho thị trường repo. Các chứng khoán đủ điều kiện giao dịch bao gồm các chứng khoán được bảo đảm bằng cầm cố có lãi suất cố định của Fannie Mae và Freddie Mac và tín phiếu Kho bạc Mỹ, tín phiếu, và trái phiếu.