CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THÀNH

 (V/v: Trả nợ Công ty …………………………..)

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo giấy ủy quyền lập ngày… tháng …. năm 20…. giữa Ông/bà………………(Nguyên là Giám đốc Công ty TNHH…………) cho Anh …………. sinh năm 19... CMND số …. ngày cấp …/…/20… do công anh tỉnh ……. cấp.

Căn cứ vào ý chí của các bên.

……., ngày …. tháng ….. năm 20…..,Chúng tôi gồm có:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

BÊN A: CÔNG TY TNHH …………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……. đăng ký lần đầu …. tháng ….. năm 20…… (Đăng ký thay đổi lần thứ ….: Ngày…. tháng …. năm 20……).

Địa chỉ: Đường ….., phường ……….., thị xã………..., tỉnh ……….., Việt Nam.

Điện thoại: ……………………                 Fax: …………………….

BÊN B:…………………………………………………......................…………...

Địa chỉ: Xã……………., huyện……...........….., tỉnh……………........…………

Số CMT: ……………..   ngày cấp …/…./20….. nơi cấp Công an tỉnh ......…..

 

Hai bên cùng thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận giải quyết công nợ giữa Công ty TNHH …………….. với Ông/bà …………………. với những điều, khoản sau:

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

1. Bên B thanh toán cho bên A số tiền: ………000.000 VNĐ (bằng chữ:………………… …………………………………..……………...............…………………………………...….).

2. Bên A bàn giao cho bên B các chứng từ tài liệu sau đây:

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3. Các thỏa thuận khác:……………………………………………………………....………….

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………..

4. Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

                       BÊN A                                                       BÊN B

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dài hạn, thường xuyên cho doanh nghiệp