1. Mẫu biên bản làm việc, thỏa thuận:

Mẫu biên bản thỏa thuận hay biên bản làm việc được xem là những chứng cứ quan trọng về mặt pháp lý nghi nhận những tồn tại và những điểm đã thống nhất giữa các bên (tổ chức hoặc cá nhân với nhau). Biên bản được lập và có chữ ký của các bên có giá trị pháp lý ràng buộc giữa các bên trong quá trình thực hiện và giải quyết các tranh chấp tại tòa án về sau.

Việc xác lập văn bản thỏa thuận là yếu tố đặc biệt quan trọng, không thể bỏ qua về mặt pháp lý. Các bên có thể lập nhiều biên bản làm việc khác nhau cùng thỏa thuận hoặc nghi nhận về một vấn đề, một sự việc chưa được thống nhất hoặc nghi nhận sự thỏa thuận của các bên về một vấn đề nào đó (VD: Hợp tác kinh doanh) làm cơ sở căn cứ để triển khai các bước tiếp theo.

>> Tải ngay: Mẫu biên bản thỏa thuận, biên bản làm việc

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
-------------

Số: ...../BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(V/v............................)

Hôm nay, hồi ....... giờ......... ngày ......... tháng ..... năm .....

Tại ............................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/.................................. Chứcvụ: ............. Đơn vị ...............

2/................................... Chức vụ: ............ Đơn vị ................

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): .................. Năm sinh ........... Quốc tịch ..........

Nghề nghiệp ...........................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:....... Ngày cấp ... Nơi cấp ...............

2/ Ông (bà): ............................ Năm sinh ........ Quốc tịch ......

Nghề nghiệp ............................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:...... Ngày cấp ..... Nơi cấp ..............

Nội dung làm việc:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ……... ngày ……… tháng ………. năm ……..

Biên bản được lập thành.........bản; mỗi bản gồm ................. tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ...... 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

.......................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mọi vướng mắc pháp lý hoặc những nội dung cần thiết liên quan đến việc soạn thảo biên bản làm việc theo quy định của pháp luật hiện nay, Bạn có thể liên hệ trực tiếp với luật sư của Công ty luật Minh Khuê theo thông tin dưới đây để được tư vấn và giải đáp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

2. Mẫu biên bản làm việc bằng tiếng anh

Trong công việc, với đối tác là người nước ngoài rất cần được lập một văn bản thỏa thuận bằng tiếng anh để làm cam kết, cơ sở để cùng thỏa thuận về các vấn đề, nội dung đã được trao đổi cụ thể. Luật Minh Khuê cung cấp biểu mẫu biên bản làm việc bằng tiếng anh để quý khách hàng tham khảo và vận dụng. Biên bản cũng có thể được lập song ngữ (Anh việt hoặc Việt Anh) để tạo điều kiện cho cả hai bên trong quá trình thực hiện có thể đọc hiểu tốt nhất các nội dung đã thỏa thuận:

Giới thiệu mẫu biên bản thỏa thuận, biên bản làm việc bằng tiếng anh:

>> Tải ngay: Mẫu biên bản làm việc bằng tiếng anh

……. JOINT STOCK COMPANY

————-

No:...../20...../BB-…….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independent – Freedom – Happiness

————-

......... City,…../……/20.......

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

…….. JOINT STOCK COMPANY

(RE: .........................................)

I. Time, address, voting method:

At ..........am,…../…./.20........, at principal office of ……….. JOINT STOCK COMPANY.

Address: …………………………………………………………………………………..

II. Participants

Mr. ……….. – owns ……. common shares accounted for ........ charter capital of the company.

Mr. ……….. – owns ……. common shares accounted for .......charter capital of the company.

……. Joint Stock Company – owns xxx common shares accounted for 17,19% charter capital of the company – Representative is Mr. ………….. in according to the Decision on the appointment of the representatives of contributed capital in …… Joint Stock Company No: ....../QĐ-HĐQT dated .....th January, 20.....

…….. One-member Limited Liability Company– owns ……….. common shares accounted for 0,80% charter capital of the company – Representative is Mr. …………………..

………. Pte., Ltd– owns …….. common shares accounted for ...... % charter capital of the company – Representative is Mr. ………..

……. Pte., Ltd– owns ………….shares accounted for ......% charter capital of the company in which there are 101.351 preference shares accounted for 20% charter capital and 25.338 common shares accounted for ....... % charter capital of the company – Representative is Mr. ……………

The following shareholders have sent authorization letter whereby they authorizes Mr. …………….. to attend and vote in the meeting of shareholders under the letter of authorization No: ...../VBUQ-…….. dated April,,,,,th, 20......:

– Ms. ………….. – owns ………….. common shares accounted for ....... charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns …………… common shares accounted for ....... charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns ………….. common shares accounted for ....... charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns …………… common shares accounted for ....... charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns ………… common shares accounted for ....... charter capital of the company.

– Mr. ………………… – owns ………… common shares accounted for ....... charter capital of the company.

– Ms. ……………….. – owns ………… common shares accounted for ....... charter capital of the company.

Chairman of the meeting: Mr. …………………………

Secretary of the meeting: Ms. ……………………….

Absent: 0

Mr ………….. declares the number of shareholders representing 100% the total shares with voting rights, have eligible for organizing Meeting of Shareholders

III. Contents of the meeting

1. The establishment of a branch office in Hanoi

1.1. The name of branch.

The name of branch in Vietnamese: CHI NHANH CONG TY CO PHAN ……………. TAI HA NOI

The name of branch in language (if any):

Abbreviate (if any) :

1.2. Address of branch.

……………………………, Cau Giay District, Hanoi City

Tel: …………..

1.3. Line of business.

Number

Sector

Industry code

1

Portal

Detail: Services commerce electronic ( Decree No 52/2013/NĐ-CP

6312

2

Publishing Software

Detai: computer software production

5820

3

Computer program

Detail: programming service

6210

4

Consulting Managing computers and computer systems

Detail: Services related to the installation of computer hardware

6202

5

Advertisement

Detail: Advertising service

7310

1.4. The head of branch

Full name: …………………… Gender: Male

Date of birth: ……………… Ethnic: Kinh Nationality: Vietnam

ID number: ………………

Dated: …………………… Issued by: Provincial police ………………..

Permanent residence: ……………………………..

Current residence: ………………………………….

Voting:

Approval voting: 12 votes accounted for 100% total votes of shareholders attending the meeting.

Disapproval voting: 0

Another idea: 0

2. The decision is adopted

Decision on the establishment of the ……………… branch in Hanoi

The meeting ended at 11am, ………. 20..... The minutes was read for shareholders to hear and sign and it began to take effect from the date of signing.

Signature of the chairman and secretary (or signatures of all founders)

CHAIRMAN

_____________________________

Mr. ………………….

SECRETARY

__________________________

Ms. ……………………..

3. Những lưu ý khi soạn thảo biên bản làm việc:

Trong quá trình soạn thảo biên bản làm việc, thỏa thuận các Bạn cần chú ý những nguyên tắc sau:

+ Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của các bên. Ví dụ: Giữa hai công ty lập bên bản làm việc thì cần có chữ ký của giám đốc/người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu Trường phòng ký chẳng hạn thì phải có giấy ủy quyền của giám đốc hoặc người có thẩm quyền, giấy ủy quyền sẽ được lập và nghi vào nội dung biên bản làm việc. Tương tự nếu là hai cá nhân thì nội dung thỏa thuận chỉ được liên quan đến những vấn đề của cá nhân đó, không liên quan đến tài sản chung (với vợ hoặc chồng) của cá nhân này. Ví dụ: Hai bên thỏa thuận về thuê hoặc mượn tài sản chung của hai vợ chồng thì bên ký phải có chữ ký của cả hai vợ chồng mới đảm bảo tính pháp lý.

>> Nếu vi phạm: Biên bản làm việc có thể bị vô hiệu do yếu tố chủ thể của giao dịch không đảm bảo.

+ Nội dung và phạm vi thỏa thuận phải hợp pháp, phù hợp, không được trái với quy định của pháp luật. Ví dụ: Hai bên thỏa thuận vận chuyển 100kg pháo nổ, động vật hoang dã ... Những thỏa thuận này là trái luật nên không có giá trị pháp lý. Do vậy, mọi thỏa thuận phải hợp pháp, không trái luật là yếu tố quan trọng trong nội dung thỏa thuận.

+ Nên khống chế hoặc đưa ra định lượng về thời gian thực hiện. Nếu không đưa được những nội dung ràng buộc về thời gian thì thỏa thuận sẽ trở nên vô nghĩa và khó thực thi. VD: Bên A có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ số tài sản đã thỏa thuận cho bên B trước ngày .... tháng .... năm.

Và nhiều nội dung khác bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư trước khi ký vào các biên bản hoặc xây dựng các nội dung sao cho phù hợp, đảm bảo lợi ích pháp lý.

4. Phạt vi phạm trong hợp đồng được quy định như thế nào?

Trường hợp các bên tham gia không thực hiện hoạt động thương mại, không phải là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì căn cứ quy định tại Điều 418 BLDS 2015:

Điều 418. Thỏa thuận phạt vi phạm

1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Trong trường hợp này, điều khoản về phạt vi phạm do các bên thoả thuận với nhau, luật không quy định mức phạt vi phạm cụ thể, mức phạt vi phạm này tuỳ thuộc vào sự thoả thuận, tuỳ thuộc vào ý chí của các bên.

Trường hợp thứ hai, các bên tham gia hợp đồng là thương nhân hoạt động thương mại hoặc tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại thì căn cứ Điều 300 và Điều 301 như sau:

Điều 300. Phạt vi phạm

Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này.

Điều 301. Mức phạt vi phạm

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.

Như vậy, trong trường hợp một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng thì bên đó sẽ phải trả một khoản tiền do vi phạm nếu trong hợp đồng có thoả thuận và việc vi phạm hợp đồng không thuộc các trường hợp miễn trách nhiệm như: xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận; xảy ra sự kiện bất khả kháng; hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia và hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng. Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận với nhau nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng vi phạm.

5. Dịch vụ của Luật Minh Khuê:

Mọi vướng mắc hoặc cần trao đổi với luật sư hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài.

Hoặc yêu cầu:

- Luật sư tư vấn soạn thảo, cung cấp mẫu hoặc rà soát các vấn đề pháp lý liên quan đến biên bản làm việc giữa các bên;

- Đặt lịch để luật sư tư vấn trực tiếp với luật sư tại trụ sở của công ty luật Minh Khuê;

và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác liên quan đến vấn đề trên.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê