Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

--------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ......................,  ngày …. tháng … năm 20...
 
 
ĐƠN  XIN BÃI NẠI
 
Kính gửi:   - ............................................................................................
Tôi tên là    : ...........................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................
Là ...........................................................................................................
 
NỘI DUNG VỤ VIỆC
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Nay viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho ..................
.................................................................................................
.................................................................................................
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
   NGƯỜI LÀM ĐƠN