Mẫu 2.1 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu 2.2 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 2.3 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động

Mẫu 2.4 - Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 2.5 - Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 2.6 - Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Mẫu 2.7 - Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Mẫu 2.8 - Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

Mẫu 2.9 - Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

>> Xem thêm:  Thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở Việt Nam có khó không?

Mẫu 2.10 - Quyết định cho phép chia quỹ

Mẫu 1.11 - Quyết định cho phép tách quỹ

Mẫu 2.12 - Quyết định cho phép hợp nhất quỹ

Mẫu 2.13 - Quyết định cho phép sáp nhập quỹ

Mẫu 2.14 - Quyết định giải thể quỹ

Mẫu 2.15 - Quyết định đình chỉ có thời hạn hoạt động của quỹ

Mẫu 2.16 - Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động

Mẫu 2.17 - Báo cáo năm về tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Mẫu 2.1 - Phiếu tiếp nhận hồ sơ

…1…

…2…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /…..

…3…, ngày … tháng …. năm 20…

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Họ và tên: ......................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………..

Đã tiếp nhận hồ sơ của Ông (bà): ..................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:......................................................................................

Về việc:..........................................................................................................

Hồ sơ gồm: 4

1.......................................................................................................................

2. ........................................................ ............................................................

3.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

............................................................................................................................ ./.


Nơi nhận:
- ……….;
- Lưu: …..

NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ.

3 Địa danh.

4 Liệt kê đầy đủ các tài liệu có trong hồ sơ.

Mẫu 2.2 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ …3…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (4)

Căn cứ ………………………………5...............................................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………… 6.................................................. ;

Theo đề nghị của các sáng lập viên thành lập Quỹ …3… và …7 ……………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...3... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quỹ ...3...được phép hoạt động sau khi được ...8... công nhận Quỹ nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của ...9... và ...10... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …3… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Sáng lập Quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...3..., …7... và ...11... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên gọi của quỹ.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

6 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

7 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

8 Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

9 Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh) hoặc cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, huyện, xã).

10 Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

11 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

Mẫu 2.3 - Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-….

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ …3…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5)

Căn cứ ……………………………………….6.............................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………… 7........................................... ;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …3… và …8 …………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...3... trên cơ sở Quỹ...4… (đã được thành lập theo Quyết định…9…) ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ ...4... chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ về Quỹ ...3... và chấm dứt hoạt động, giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Quỹ ...3... tiếp nhận toàn bộ tài sản và thực hiện quyền, nghĩa vụ do Quỹ ...4... chuyển giao.

Điều 3. Quỹ ...3... chỉ được phép hoạt động sau khi được ...5... công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của ...10... và ...11 ... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …3… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...3..., Quỹ ...4..., …8... và ...12... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu13;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ …4….

4 Tên quỹ bị mở rộng phạm vi hoạt động và sẽ chấm dứt tồn tại khi quỹ …3… được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

5 Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ …3…

6 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

7 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các văn bản khác (nếu có).

8 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

9 Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đối với quỹ ...4...

10 Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ mở rộng phạm vi hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh) hoặc cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ mở rộng phạm vi hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, huyện, xã).

11 Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

12 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

13 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.4 - Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ …3…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 4

Căn cứ …………………………………………..5..............................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………6............................................................ ;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …3… và …7………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Quỹ ...3... đủ điều kiện hoạt động.

Điều 2. Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ …3… nhiệm kỳ …8… gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………….9……………………, ……..10....... ;

2 . .………………………………………………….,………………………

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...3..., ...7..., …11… và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên quỹ.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

7 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

8 Số thứ tự và khoảng thời gian nhiệm kỳ, ví dụ: nhiệm kỳ I (2020 - 2025).

9 Họ và tên thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

10 Chức danh.

11 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

Mẫu 2.5 - Quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (*)

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ …3…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 4

Căn cứ …………………………………………..5...............................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… 6............................................... ;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …3… và …7…………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ …3… nhiệm kỳ …8… gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………….9……………………, ……..10........... ;

2 . .…………………………………………………………….,…………....;

………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...3..., ...7..., …11… và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên gọi của quỹ.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

7 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

8 Số thứ tự và khoảng thời gian nhiệm kỳ, ví dụ: nhiệm kỳ I (2020 - 2025).

9 Họ và tên thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

10 Chức danh.

11 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

Mẫu 2.6 - Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ ...3...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 4

Căn cứ …………………………………………..5...............................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… 6............................................... ;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …3… và …7………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ …3… nhiệm kỳ …8… gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………….9……………, ………..10................... ;

2 . …………………………………………………………….,…………….;

.........................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...3..., ...7..., …11… và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên gọi của quỹ.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

7 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

8 Số thứ tự và khoảng thời gian nhiệm kỳ, ví dụ: nhiệm kỳ I (2020 - 2025).

9 Họ và tên (trong trường hợp thay đổi thì ghi rõ họ và tên người được thay và người bị thay, trong trường hợp bổ sung thì ghi rõ họ và tên người được bổ sung).

10 Chức danh.

11 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

Mẫu 2.7 - Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...3...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 4

Căn cứ …………………………………………..5...............................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… 6............................................... ;

Theo đề nghị của …………………………...7..............................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ..3... do .. 8...

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ ...3... có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. ...10..., ...7... và ...11... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu9;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên gọi của quỹ.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Các văn bản pháp lý khác liên quan.

7 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

8 Lý do thu hồi (theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP).

9 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

10 Tổ chức, cá nhân có liên quan.

11 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

Mẫu 2.8 - Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép đổi tên Quỹ …3… thành Quỹ...4… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ...4...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 5

Căn cứ …………………………………….. 6.....................................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………….7.......................................;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …3… và …8………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đổi tên Quỹ …3… thành Quỹ …4… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …4… ban hành kèm theo Quyết định này. Quỹ được phép hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ...4..., …8… và .. …9… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu10;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên quỹ đề nghị đổi tên.

4 Tên quỹ sau khi đổi tên.

5 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

7 Các văn bản pháp luật khác liên quan.

8 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

9 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

10 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.9 - Quyết định công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …3…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 4

Căn cứ …………………………………………..5...............................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ………………………………………… 6............................................... ;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ …3… và …7…………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ …8... của Quỹ ...3... ban hành kèm theo Quyết định này. Điều lệ này thay thế Điều lệ được công nhận tại Quyết định số …9…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...3..., …7… và …10… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên quỹ.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Các văn bản pháp luật khác liên quan.

7 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

8 Ghi cụ thể số lần sửa đổi, bổ sung điều lệ của quỹ.

9 Ghi cụ thể số quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ.

10 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

Mẫu 2.10 - Quyết định cho phép chia quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chia Quỹ ...3... thành Quỹ …4... và Quỹ …5… và công nhận Điều lệ Quỹ ...4... và Quỹ ...5…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 6

Căn cứ ……………………………………………….7.........................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ................................................ 8........................................................;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ ... 3 ... và ... 9..................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép chia Quỹ …3… thành Quỹ …4… và Quỹ …5… và công nhận Điều lệ Quỹ ...4... và Quỹ ...5... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ …3… có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...4... và Quỹ ...5...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 3. Quỹ ...4... và Quỹ …5… được phép hoạt động sau khi được ...10... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ ...4... và Quỹ …5… chịu sự quản lý nhà nước của …11… và …12… liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …4… và Quỹ …5… có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản lý Quỹ …3…, Quỹ …4…, Quỹ …5…, …9… và …13… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu14;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên quỹ đề nghị chia.

4 5 Tên quỹ chia mới.

6 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

7 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

8 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

9 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

10 Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

11 Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh) hoặc cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, huyện, xã).

12 Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

13 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

14 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.11 - Quyết định cho phép tách quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tách Quỹ ...3... thành Quỹ ...3... và Quỹ ...4... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...3... và Điều lệ Quỹ ...4...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 5

Căn cứ ……………………………………………6.............................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….7............................................;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...3... và ...8.......................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tách Quỹ ...3... thành Quỹ ...3... và Quỹ .......4.....................

Điều 2. Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...3... và Điều lệ Quỹ ...4... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ ...3... có trách nhiệm chuyển giao một phần tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...4...

Điều 4. Quỹ ...4... được phép hoạt động sau khi được ...9... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của ...10... và ...11... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ ...4... có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...3... và Quỹ ...4..., ...8... và ...12... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu13;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên quỹ đề nghị tách.

4 Tên quỹ tách mới.

5 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

7 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

8 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

9 Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

10 Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh) hoặc cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, huyện, xã).

11 Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

12 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

13 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.12 - Quyết định cho phép hợp nhất quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hợp nhất Quỹ …3... và Quỹ …4... thành Quỹ …5... và công nhận Điều lệ Quỹ …5...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 6

Căn cứ ……………………………………………7............................................ ;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………8........................................;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …(3)..., Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …4... và …9.........................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép hợp nhất Quỹ …3... và Quỹ ...4...thành Quỹ …5... và công nhận Điều lệ Quỹ ...5.... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ …3... và Quỹ …4... có trách nhiệm chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...5...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 3. Quỹ …5... được phép hoạt động sau khi được …10... công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của …11... và …12... liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ …5... có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …3..., Quỹ …4..., Quỹ …5..., …9.... và …13... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu14;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 4 Tên quỹ đề nghị hợp nhất.

5 Tên quỹ mới sau khi hợp nhất.

6 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

7 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

8 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

9 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

10 Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

11 Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh) hoặc cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, huyện, xã).

12 Các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ có liên quan đến lĩnh vực quỹ hoạt động.

13 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

14 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.13 - Quyết định cho phép sáp nhập quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…(2)…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Quỹ ...3... vào Quỹ ...4... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...4...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 5

Căn cứ ……………………………………………. 6...........................................;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….7..........................................;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ ...3..., Hội đồng quản lý Quỹ ...4... và ...8………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sáp nhập Quỹ ...3... vào Quỹ ...4... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ ...4... ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ ...3... có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Quỹ ...4...; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...3..., Quỹ ...4..., ...8... và ...9.... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu10;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên quỹ sáp nhập.

4 Tên quỹ nhận sáp nhập.

5 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

7 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

8 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

9 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

10 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.14 - Quyết định giải thể quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Quỹ …3…

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 4

Căn cứ …………………………………………….. 5......................................... ;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ ……………………………………………. 6.......................................... ;

Theo đề nghị của ...7...và …8……………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể và thu hồi Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của ..... về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ …………3…………

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ …3… có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …3…, ...8... và …9… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu10;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên quỹ giải thể.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Các văn bản pháp lý khác liên quan trực tiếp đến thẩm quyền cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện: Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quyết định ủy quyền về việc cho phép thành lập quỹ (nếu có).

7 Trường hợp quỹ tự giải thể thì ghi theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ đề nghị giải thể; trường hợp quỹ bị giải thể thì ghi theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận quỹ vi phạm pháp luật.

8 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

9 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

10 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.15 - Quyết định đình chỉ có thời hạn hoạt động của quỹ

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ …3...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 4

Căn cứ …………………………………………….5........................................... ;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….6........................................... ;

Theo đề nghị của ...7... và ……….8..................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ ...3... trong thời hạn 06 tháng (từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ...).

Điều 2. Trong thời gian bị đình chỉ có thời hạn, Quỹ …3... không được tổ chức các hoạt động vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quỹ …3... có trách nhiệm giao nộp con dấu của Quỹ cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ …3..., …8... và …9... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu10;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên gọi của quỹ.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Các văn bản pháp lý khác liên quan.

7 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận quỹ vi phạm pháp luật.

8 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

9 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

10 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.16 - Quyết định cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Quỹ ...3... hoạt động trở lại

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 4

Căn cứ ……………………………………………5............................................ ;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ …………………………………………….6........................................... ;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...3... và ……………………....7...............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Quỹ ...3... được hoạt động trở lại kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ...3..., ...7... và …8... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ……….;
- Cơ quan đăng ký mẫu con dấu9;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên cơ quan ban hành quyết định.

2 Địa danh.

3 Tên gọi của quỹ.

4 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

6 Các văn bản pháp lý khác liên quan.

7 Người đứng đầu cơ quan trình văn bản.

8 Chánh Văn phòng của cơ quan ban hành quyết định.

9 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu).

Mẫu 2.17 - Báo cáo năm về tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện (*)

…1…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./…..

…2…, ngày … tháng …. năm 20…3…

BÁO CÁO

Về tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm ...

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

1. Về tổ chức

a) Tổng số quỹ trên địa bàn: ...........................................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh: ............................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện: .........................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã: ...............................................................

b) Số quỹ thành lập mới trong năm: ...............................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh: ............................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện: .........................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã: ...............................................................

c) Tổng số người làm việc tại quỹ: .................................................................

Trong đó:

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh: ...........................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp huyện: ........................................................

- Quỹ có phạm vi hoạt động cấp xã: ..............................................................

d) Tổng số quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện đặt tại địa phương:

2. Về hoạt động

……………………………………………………..4..................................

3. Về tài chính

a) Nguồn thu của các quỹ (đồng Việt Nam)

- Kinh phí năm trước chuyển sang: ...............................................................

- Số thu phát sinh trong năm: ........................................................................

Trong đó:

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước: ........

+ Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài: ........

+ Thu từ các nguồn khác: ...............................................................................

- Tổng thu trong năm: .....................................................................................

b) Các nội dung chi của quỹ (đồng Việt Nam)

- Chi cho các hoạt động của quỹ: ...................................................................

- Chi hoạt động quản lý quỹ: ..........................................................................

- Tổng chi trong năm: .....................................................................................

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

(Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức báo cáo việc thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 48 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Những kết quả đạt được

.........................................................................................................................

2. Những tồn tại, hạn chế

.........................................................................................................................

3. Đề xuất, kiến nghị

.........................................................................................................................


Nơi nhận:
- ………..;
- ……….;
- Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

___________________

Ghi chú:

(*) Áp dụng cho UBND các cấp, Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ.

1 Tên cơ quan báo cáo.

2 Địa danh.

3 Thời hạn báo cáo: UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ ở địa phương trước ngày 15/01 của năm sau.

4 Nêu các hoạt động nổi bật, điển hình của các quỹ trong địa bàn quản lý.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê