1. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan có chức năng gì?

Theo Quyết định 216-QĐ/TW năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, Ban Nội chính Trung ương có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy như sau: Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương, là một tổ chức cấp cao trong hệ thống chính trị của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, hỗ trợ Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, về các chính sách và quyết định lớn trong lĩnh vực nội chính, an ninh, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Ban Nội chính Trung ương không chỉ là cơ quan tham mưu mà còn là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng. Nó thường xuyên là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Với vai trò này, Ban Nội chính Trung ương đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc đề xuất, thẩm định và triển khai các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên toàn quốc.

Cụ thể, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương được quy định chi tiết trong Điều 2 của Quyết định 216-QĐ/TW, ban hành năm 2020. Điều này giúp định rõ phạm vi hoạt động và trách nhiệm của Ban, đồng thời tạo điều kiện cho Ban hoạt động một cách linh hoạt và hiệu quả.

Ban Nội chính Trung ương đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước thông qua việc tăng cường sự minh bạch, trách nhiệm và công bằng trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Điều này là cơ sở quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển.

 

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Nội chính Trung ương như thế nào?

Theo Điều 3 Quyết định 216-QĐ/TW năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

- Lãnh đạo Ban

Ban Nội chính Trung ương có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

- Cơ cấu tổ chức

+ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc

+ Vụ Pháp luật

+ Vụ Cơ quan nội chính

+ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

+ Vụ Cải cách tư pháp

+ Vụ Nghiên cứu tổng hợp

+ Vụ Địa phương I (tại Hà Nội)

+ Vụ Địa phương II (tại Đà Nẵng)

+ Vụ Địa phương III (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

+ Vụ Tổ chức - Cán bộ

+ Văn phòng

+ Tạp chí Nội chính.

- Biên chế

Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương thống nhất xác định biên chế của Ban Nội chính Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm của Ban Nội chính Trung ương; đồng thời thực hiện nghiêm nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Nội chính Trung ương được thực hiện chế độ chuyên gia, biệt phái, cộng tác viên; khi cần thiết, được mời một số cán bộ của các cơ quan liên quan phục vụ công tác của Ban và thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao.

Ban Nội chính Trung ương, dựa trên Quyết định số 216-QĐ/TW năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương, có cơ cấu tổ chức như sau:

+ Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc: Vụ này có nhiệm vụ quan sát và giám sát quá trình xử lý các vụ án và vụ việc, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và công lý. Đây là một vụ quan trọng để đảm bảo công tác pháp luật được thực hiện đúng quy trình và công bằng.

+ Vụ Pháp luật: Vụ này đảm nhận vai trò nghiên cứu và xây dựng các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính. Nhiệm vụ của vụ là đảm bảo tính nhất quán và hiệu lực của các văn bản pháp luật, từ đó tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và công bằng.

+ Vụ Cơ quan nội chính: Vụ này có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của các cơ quan nội chính trên toàn quốc. Nhiệm vụ chính của vụ là đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Vụ cũng chịu trách nhiệm về việc xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nội chính.

+ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng: Vụ này có nhiệm vụ giám sát và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên toàn quốc. Vụ theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và đề xuất các giải pháp cải thiện công tác này. Mục tiêu là xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và không tham nhũng.

+ Vụ Cải cách tư pháp: Vụ này có trách nhiệm đề xuất và triển khai các biện pháp cải cách tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả và công bằng của hệ thống tư pháp Việt Nam. Vụ cũng thực hiện việc nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các chính sách liên quan đến cải cách tư pháp.

+ Vụ Nghiên cứu tổng hợp: Vụ này có nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp thông tin, phân tích tình hình và đề xuất các chính sách, giải pháp trong lĩnh vực nội chính. Vụ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định và hướng dẫn cho các vụ khác trong Ban.

+ Vụ Địa phương I (tại Hà Nội), Vụ Địa phương II (tại Đà Nẵng) và Vụ Địa phương III (tại Thành phố Hồ Chí Minh): Các vụ này có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của Ban Nội chính Trung ương trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ địa phương này đảm bảo sự phối hợp và triển khai các nhiệm vụ của Ban tại các địa phương, đồng thời giám sát và hỗ trợ công tác nội chính trên địa bàn.

+ Vụ Tổ chức - Cán bộ: Vụ này có trách nhiệm quản lý và tổ chức các hoạt động nhân sự trong Ban Nội chính Trung ương. Vụ đảm bảo sự phát triển chuyên môn và nâng cao năng lực cán bộ, đồng thời quản lý quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá cán bộ.

+ Văn phòng: Văn phòng của Ban Nội chính Trung ương là điểm trung tâm để thực hiện các công việc hành chính, giao tiếp và hỗ trợ cho các vụ và đơn vị khác trong Ban. Văn phòng có trách nhiệm quản lý văn bản, thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban.

+ Tạp chí Nội chính: Tạp chí này là cơ quan thông tin chính thức của Ban Nội chính Trung ương. Nhiệm vụ của tạp chí là công bố và truyền đạt thông tin về các hoạt động, chính sách và thành tích trong lĩnh vực nội chính. Tạp chí Nội chính đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự thông tin và giao lưu với cán bộ, nhân dân và cộng đồng.

Qua đó, cơ cấu tổ chức của Ban Nội chính Trung ương được thiết lập nhằm đảm bảo sự phối hợp, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nội chính trên toàn quốc. Các vụ và đơn vị trong Ban có vai trò chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo an ninh, trật tự và công bằng xã hội.

 

3. Ban Nội chính Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của ai?

Căn cứ vào Điều 4 Quyết định 216-QĐ/TW năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

- Căn cứ Quyết định này, Ban Nội chính Trung ương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc và các quy trình công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác giữa các vụ, đơn vị trực thuộc Ban.

- Ban Nội chính Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Chỉ đạo theo quy định.
Quan hệ giữa Ban Nội chính Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương là quan hệ giữa cơ quan tham mưu, giúp việc và cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của Trung ương với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp và theo các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành hoặc trình Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác.

Ban Nội chính Trung ương đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Ban này hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Điều này đảm bảo sự liên kết chặt chẽ và sự phù hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với cấp lãnh đạo cao nhất trong Đảng.

Ngoài ra, Ban Nội chính Trung ương cũng phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương khi thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của hai Ban Chỉ đạo này. Điều này đồng nghĩa với việc Ban Nội chính Trung ương phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Chỉ đạo theo quy định. Điều này giúp đảm bảo sự thông suốt và minh bạch trong việc trình báo và thông tin với cấp lãnh đạo cao nhất.

Ban Nội chính Trung ương không chỉ đóng vai trò thực hiện chức năng và nhiệm vụ, mà còn phải thực hiện các quy định và quy chế phối hợp đã được đề ra. Quan hệ giữa Ban Nội chính Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, và đảng ủy trực thuộc Trung ương là một quan hệ giữa cơ quan tham mưu, giúp việc và cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ của Trung ương với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Ban phải thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp và các quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Với vai trò của mình, Ban Nội chính Trung ương đảm bảo sự hiệu quả và đồng bộ trong công tác thực hiện chức năng và nhiệm vụ. Ban chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy, và đảng ủy trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác. Điều này đảm bảo sự liên kết và tương tác tích cực giữa các đơn vị trong Đảng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả cao.

Xem thêm >> Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương có bao gồm phó Ban hay không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.