Căn cứ vào Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2019, việc đăng ký nội quy lao động được thực hiện như sau:

Một là, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Hai là, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Ba là, trong thồi hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Bốn là, người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Năm là, căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy bannhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định nêu trên.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 120), thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung các nội dung mới sau đây:

Một là, người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc úy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hai là, căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc úy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định nêu trên.

Với việc bổ sung các nội dung mới nêu trên sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước về lao động giám sát thuận lợi nội quy lao động, từ đó bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động.