Căn cứ vào Điều 121 Bộ luật Lao động năm 2019, nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật Lao động năm 2019 nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Đối với trường hợp người sỏ dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 122), thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung quy định trường hợpngười sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.