Bồi thự có điều kiện (QUALIFIED ENDORSEMENT) là chữ ký của người ký hậu trên chi phiếu, giới hạn nghĩa vụ (nợ phải trả) trong trường hợp không thanh toán hay không chấp nhận công cụ chi trả. Thông thường nó được viết với các từ miễn truy đòi, hay tương tự như thế, để chỉ người ký hậu không phải chịu nghĩa vụ thứ cấp.