PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CƠ QUAN MUA SẮM CẤP TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ)

1. Các cơ quan, đơn vị được liệt kê dưới đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này:

a) Bộ Tư pháp:

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Vụ Pháp luật quốc tế;

- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Cục Con nuôi;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (nay là Cục Kế hoạch - Tài chính);

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Cục Công nghệ thông tin;

- Văn phòng Bộ;

- Cục bồi thường nhà nước;

- Cục Công tác phía Nam;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (nay thuộc Văn phòng Chính phủ);

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Tư pháp và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Tư pháp;

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Thi đua khen thưởng (nay là Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông);

- Vụ Hợp tác xã (nay là Cục Phát triển Hợp tác xã);

- Vụ Tài chính tiền tệ;

- Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân;

- Cục Quản lý đấu thầu;

- Vụ Kinh tế công nghiệp;

- Vụ Kinh tế nông nghiệp;

- Vụ Kinh tế dịch vụ;

- Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị;

- Vụ Quản lý các khu kinh tế;

- Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư;

- Vụ Quản lý quy hoạch;

- Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ;

- Vụ Kinh tế đối ngoại;

- Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội;

- Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Phát triển doanh nghiệp;

- Cục Đầu tư nước ngoài;

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Quốc phòng - An ninh;

- Tổng cục Thống kê.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Bảo hiểm xã hội;

- Vụ Bình đẳng giới;

- Vụ Lao động - Tiền lương (nay là Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương);

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Cục Quản lý lao động ngoài nước;

- Cục An toàn lao động;

- Cục Việc làm;

- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (nay là Cục Trẻ em);

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Cục Người có công;

- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Cục Bảo trợ xã hội;

- Văn phòng Bộ;

- Tổng Cục dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Cục Hợp tác quốc tế;

- Cục Di sản văn hóa;

- Vụ Đào tạo;

- Tổng cục Du lịch;

- Vụ Thi đua khen thưởng;

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Vụ Gia đình;

- Vụ Văn hóa dân tộc;

- Vụ Thư viện;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Văn phòng Bộ;

- Cục Công tác phía Nam;

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Cục Điện ảnh;

- Cục Bản quyền tác giả;

- Cục Văn hóa cơ sở;

- Tổng cục Thể dục thể thao;

- Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

đ) Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên (nay là Vụ Khoa học Xã hội nhân văn và Tự nhiên);

- Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật;

- Vụ Công nghệ cao;

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp; Vụ Tài chính (nay hợp nhất thành Vụ Kế hoạch - Tài chính);

- Cục ứng dụng và phát triển công nghệ;

- Cục Sở hữu trí tuệ;

- Văn phòng Bộ;

- Cục Công tác phía Nam;

- Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng;

- Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương;

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia;

- Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân;

- Cục Năng lượng nguyên tử;

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Khoa học và Công nghệ;

e) Bộ Tài chính:

- Cục Quản lý giá;

- Cục Tài chính Doanh nghiệp;

- Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại;

- Cục Quản lý Công sản;

- Vụ Ngân sách nhà nước;

- Vụ Đầu tư;

- Vụ I (Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt);

- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;

- Vụ Chính sách thuế;

- Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính;

- Vụ chế độ kế toán và kiểm toán (nay là Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán);

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

- Thanh tra Bộ;

- Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm;

- Cục Kế hoạch - Tài chính;

- Văn phòng Bộ;

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tổng cục dự trữ nhà nước;

- Kho bạc Nhà nước;

- Tổng cục Hải quan;

- Tổng cục Thuế;

- Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Tài chính và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Tài chính;

g) Bộ Xây dựng:

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Khoa học công nghệ và môi trường;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Quy hoạch - kiến trúc;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Kinh tế xây dựng (nay là Cục Kinh tế xây dựng);

- Cục Phát triển đô thị;

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch tài chính;

- Cục Quản lý hoạt động xây dựng;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật;

- Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản;

- Văn phòng Bộ;

- Cục công tác phía Nam;

- Vụ Quản lý doanh nghiệp.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Xây dựng và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Xây dựng;

h) Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Vụ Bưu chính;

- Vụ Công nghệ thông tin;

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Thanh tra Bộ;

- Văn phòng Bộ;

- Cục Tần số vô tuyến điện;

- Cục Viễn thông;

- Cục Tin học hóa;

- Cục Báo chí;

- Cục Xuất bản, In và Phát hành;

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

- Cục Thông tin đối ngoại;

- Vụ Quản lý doanh nghiệp;

- Vụ Thi đua khen thưởng;

- Vụ Thông tin cơ sở (nay là Cục Thông tin cơ sở);

- Cục bưu điện Trung ương;

- Cục An toàn thông tin.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Thông tin và Truyền thông;

i) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

- Ban Đầu tư quỹ (nay là Vụ Quản lý đầu tư quỹ);

- Văn phòng, có đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội;

- Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế;

- Ban Sổ - Thẻ;

- Ban Tuyên truyền (nay là Trung tâm Truyền thông);

- Ban Hợp tác quốc tế (nay là Vụ Hợp tác quốc tế);

- Ban Thi đua - Khen thưởng (nay là Vụ Thi đua - Khen thưởng);

- Ban Pháp chế (nay là Vụ Pháp chế);

- Ban Tổ chức cán bộ (nay là Vụ Tổ chức cán bộ);

- Ban Thu;

- Ban Tài chính - Kế toán (nay là Vụ Tài chính - Kế toán);

- Ban Kế hoạch và Đầu tư (nay là Vụ Kế hoạch và Đầu tư);

- Ban Dược và Vật tư y tế;

- Ban Kiểm tra (nay là Vụ Thanh tra - Kiểm tra);

- Ban Kiểm toán nội bộ (nay là Vụ Kiểm toán nội bộ).

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

k) Thanh tra Chính phủ:

- Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Hợp tác Quốc tế;

- Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I) (nay là Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I));

- Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) (nay là Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II));

- Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III) (nay là Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III));

- Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 1 (Cục I) (nay là Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I));

- Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 2 (Cục II) (nay là Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II));

- Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục III) (nay là Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III));

- Cục chống tham nhũng (Cục IV) (nay là Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV));

- Văn phòng;

- Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư (nay là Ban Tiếp công dân trung ương);

- Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (nay là Vụ Kế hoạch - Tổng hợp).

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Thanh tra Chính phủ và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Thanh tra Chính phủ;

l) Bộ Công Thương:

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Hợp tác quốc tế (nay tách chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ và Vụ Kế hoạch);

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Công nghiệp nặng (nay sáp nhập vào Cục Công nghiệp);

- Tổng Cục Năng lượng (nay tách thành: Vụ Dầu khí và Than; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo);

- Vụ Công nghiệp nhẹ (nay sáp nhập vào Cục Công nghiệp);

- Cục Xuất nhập khẩu;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Vụ Thương mại biên giới và miền núi (nay tách chức năng, nhiệm vụ sang: Cục Xuất nhập khẩu; Vụ Thị trường trong nước);

- Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (nay sáp nhập với Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á thành Vụ Thị trường châu Á - châu Phi);

- Vụ Thị trường châu Âu (nay sáp nhập với Vụ Thị trường châu Mỹ thành Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ);

- Vụ Thị trường châu Mỹ (nay sáp nhập với Vụ Thị trường châu Âu thành Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ);

- Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (nay sáp nhập với Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương thành Vụ Thị trường châu Á - châu Phi);

- Vụ Chính sách thương mại đa biên;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng (nay sáp nhập vào Văn phòng Bộ);

- Vụ Tài chính (nay là Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp);

- Cục Công tác phía Nam;

- Cục Điều tiết điện lực;

- Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Cục Phòng vệ thương mại);

- Cục Quản lý thị trường (nay là Tổng cục Quản lý thị trường);

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Công nghiệp địa phương (nay là Cục Công Thương địa phương);

- Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp;

- Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (nay là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số);

- Cục Hóa chất;

- Vụ Phát triển nguồn nhân lực (nay là Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch);

- Văn phòng Bộ.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Công Thương và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Công Thương;

m) Bộ Y tế:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Cục Quản lý dược;

- Vụ Bảo hiểm y tế;

- Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

- Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Văn phòng Bộ;

- Cục Y tế dự phòng;

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

- Cục An toàn thực phẩm;

- Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (nay là Tổng cục Dân số);

- Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng;

- Cục Công nghệ thông tin;

- Cục Quản lý môi trường Y tế;

- Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Y tế và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Y tế;

n) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính (nay được hợp nhất thành Vụ Kế hoạch - Tài chính);

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Tổng cục Quản lý đất đai;

- Cục Quản lý tài nguyên nước;

- Cục Khí tượng thủy văn (nay tách thành Tổng cục Khí tượng thủy văn và Cục Biến đổi khí hậu);

- Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (nay là Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam);

- Văn phòng Bộ;

- Tổng cục Môi trường;

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (nay là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam);

- Cục Công nghệ và Thông tin (nay là Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường);

- Cục Viễn thám quốc gia;

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

o) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Giáo dục Mầm non;

- Vụ Giáo dục Tiểu học;

- Vụ Giáo dục Trung học;

- Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (nay sáp nhập vào Vụ Đào tạo chính quy thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

- Vụ Giáo dục Đại học;

- Vụ Giáo dục Dân tộc;

- Vụ Giáo dục Thường xuyên;

- Vụ Công tác học sinh, sinh viên (nay là Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên);

- Vụ Giáo dục Quốc phòng (nay là Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh);

- Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường;

- Vụ Hợp tác Quốc tế (nay sáp nhập với Cục Đào tạo với nước ngoài thành Cục Hợp tác quốc tế);

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý chất lượng);

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

- Cục Công nghệ thông tin;

- Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (nay là Cục Cơ sở vật chất);

- Cục Đào tạo với nước ngoài (nay sáp nhập với Vụ Hợp tác quốc tế thành Cục Hợp tác quốc tế);

- Văn phòng Bộ.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

p) Bộ Nội vụ:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Tổ chức - Biên chế;

- Vụ Tiền lương;

- Vụ Công chức - Viên chức;

- Vụ Chính quyền địa phương;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Tổ chức phi chính phủ;

- Vụ Cải cách hành chính;

- Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức (nay là Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức);

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổng hợp;

- Thanh tra Bộ;

- Văn phòng Bộ;

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

- Ban Tôn giáo Chính phủ;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Công tác thanh niên.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nội vụ và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Nội vụ;

q) Bộ Ngoại giao:

- Vụ ASEAN;

- Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương;

- Vụ Đông Bắc Á;

- Vụ Châu Âu;

- Vụ Châu Mỹ;

- Vụ Tây Á - Châu Phi (nay là Vụ Trung Đông - Châu Phi);

- Vụ Chính sách Đối ngoại;

- Vụ các Tổ chức Quốc tế;

- Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế;

- Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương;

- Vụ Tổng hợp Kinh tế;

- Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO (nay là Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO);

- Vụ Thông tin Báo chí;

- Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Thanh tra Bộ;

- Văn phòng Bộ;

- Cục Lãnh sự;

- Cục Lễ tân Nhà nước;

- Cục Quản trị Tài vụ;

- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài;

- Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh;

- Cục Ngoại vụ;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Ngoại giao và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Ngoại giao;

r) Ủy ban Dân tộc:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra;

- Vụ Chính sách dân tộc;

- Vụ Địa phương I;

- Vụ Địa phương II;

- Vụ Địa phương III;

- Vụ Tuyên truyền;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Tổng hợp;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Văn phòng;

- Vụ dân tộc thiểu số.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban Dân tộc và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Ủy ban Dân tộc;

s) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Vụ Hợp tác quốc tế;

-Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Tài chính;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra Bộ;

- Cục Chăn nuôi;

- Cục Trồng trọt;

- Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và nghề muối (nay là Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản);

- Văn phòng Bộ;

- Cục Bảo vệ thực vật;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Tổng cục Lâm nghiệp;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Thú y;

- Cục Quản lý xây dựng công trình;

- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

- Vụ Quản lý doanh nghiệp.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

t) Bộ Giao thông vận tải:

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Vận tải;

- Vụ Môi trường;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ An toàn giao thông;

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;

- Vụ Khoa học - Công nghệ;

- Vụ Tài chính;

- Vụ Kế hoạch - Đầu tư;

- Vụ quản lý doanh nghiệp;

- Thanh tra Bộ;

- Văn phòng Bộ;

- Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;

- Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Cục Hảng hải Việt Nam;

- Cục Đường sắt Việt Nam;

- Cục Hàng không Việt Nam;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Cục Y tế Giao thông vận tải.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Bộ Giao thông vận tải;

u) Bộ Công an:

- Tổng cục cảnh sát (nay là Cục Cảnh sát môi trường; Cục Cảnh sát giao thông);

- Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Cục Y tế - Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (nay là Cục Y tế);

v) Bộ Quốc phòng:

- Cục Kinh tế;

- Cục Cứu hộ - Cứu nạn.

2. Nghị định này chỉ áp dụng đối với gói thầu của các đơn vị nêu trên trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ được liệt kê trong Phụ lục này và các đơn vị hành chính trực thuộc ở cấp trung ương của các đơn vị đó.

3. Đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Nghị định này đối với các gói thầu trong danh mục nêu tại Phụ lục kèm theo Chương 15 của Hiệp định CPTPP.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê