PHỤ LỤC I

NGƯỠNG GIÁ GÓI THẦU
(Kèm theo Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ)

1. Ngưỡng giá gói thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa của Cơ quan mua sắm cấp Trung ương liệt kê tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này được quy định như sau:

a) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2024: 2.000 000 SDR;

b) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2029: 1.500.000 SDR;

c) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2029 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2034: 1.000.000 SDR;

d) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2034 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2039: 260.000 SDR;

đ) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2039 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2044: 190.000 SDR;

e) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2044 trở đi: 130.000 SDR.

2. Ngưỡng giá gói thầu đối với gói thầu dịch vụ xây dựng của Cơ quan mua sắm cấp Trung ương liệt kê tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này được quy định như sau:

a) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2024: 65.200.000 SDR;

b) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2029: 32.600.000 SDR;

c) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2029 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2034: 16.300.000 SDR;

d) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2034 trở đi: 8.500.000 SDR.

3. Ngưỡng giá gói thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa của Cơ quan mua sắm khác liệt kê tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này được quy định như sau:

a) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2024: 3.000.000 SDR;

b) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2024 trở đi: 2.000.000 SDR.

4. Ngưỡng giá gói thầu đối với gói thầu dịch vụ xây dựng của Cơ quan mua sắm khác liệt kê tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này được quy định như sau:

a) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2024: 65.200.000 SDR;

b) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2029: 55.000.000 SDR;

c) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2029 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2034: 40.000.000 SDR;

d) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2034 đến hết ngày 13 tháng 01 năm 2039: 25.000.000 SDR;

đ) Từ ngày 14 tháng 01 năm 2039 trở đi: 15.000.000 SDR.

5. Đối với gói thầu mua thuốc của 34 bệnh viện liệt kê tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này, ngưỡng giá gói thầu được quy định như sau:

a) Đối với gói thầu mua thuốc của từng bệnh viện có thời gian thực hiện hợp đồng từ một năm trở lên; gói thầu mua thuốc tập trung do Bộ Y tế thay mặt các bệnh viện tổ chức lựa chọn nhà thầu: áp dụng ngưỡng giá gói thầu như quy định tại khoản 3 của Phụ lục này;

b) Đối với gói thầu mua thuốc của từng bệnh viện có thời gian thực hiện hợp đồng dưới một năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c của khoản này: ngưỡng giá gói thầu là 500.000 SDR;

c) Đối với gói thầu chỉ bao gồm một loại thuốc duy nhất: ngưỡng giá gói thầu là 180.000 SDR.

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN MUA SẮM KHÁC
(Kèm theo Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ)

1. Các cơ quan, đơn vị được liệt kê dưới đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này:

a) Thông tấn xã Việt Nam:

- Ban Tổ chức cán bộ;

- Ban Kiểm tra;

- Ban Thư ký biên tập (nay là Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại);

- Ban Kế hoạch - Tài chính;

- Ban Biên tập tin Đối ngoại;

- Ban Biên tập tin Trong nước;

- Ban Biên tập tin Kinh tế;

- Ban Biên tập tin Thế giới;

- Trung tâm thông tin tư liệu (nay là Trung tâm thông tin tư liệu và Đồ họa);

- Trung tâm tin học;

- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn;

- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam;

- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên;

- Ban Biên tập ảnh;

- Văn phòng Thông tấn xã.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Thông tấn xã Việt Nam;

b) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Quản lý khoa học;

- Ban Thanh tra;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Quản lý đào tạo;

- Vụ Các trường chính trị;

- Viện Quan hệ quốc tế;

- Viện Nhà nước và Pháp luật;

- Viện Triết học;

- Viện Chính trị học;

- Viện Văn hóa và Phát triển;

- Viện Nghiên cứu quyền con người (nay là Viện Quyền con người);

- Viện Kinh tế;

- Tạp chí Lý luận chính trị;

- Viện Lịch sử Đảng;

- Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng;

- Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học;

- Viện Xã hội học (nay là Viện Xã hội học và Phát triển);

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

c) Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

- Nhà xuất bản Khoa học xã hội;

- Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á;

- Trung tâm Phân tích và Dự báo;

- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;

- Viện Nghiên cứu Con người;

- Viện Nghiên cứu Tôn giáo;

- Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á;

- Viện Nghiên cứu Châu Mỹ;

- Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;

- Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;

- Viện Nghiên cứu Trung Quốc;

- Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin;

- Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên (nay là Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên);

- Viện Nghiên cứu Văn hóa;

- Viện Sử học;

- Viện Nhà nước và Pháp luật;

- Viện Dân tộc học;

- Viện Nghiên cứu Đông Nam Á;

- Viện Triết học;

- Viện Xã hội học;

- Viện Nghiên cứu Châu Âu;

- Viện Tâm lý học;

- Viện Văn học;

- Viện Kinh tế Việt Nam;

- Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam;

- Viện Kinh tế và Chính trị thế giới;

- Viện Nghiên cứu Hán - Nôm;

- Học viện Khoa học xã hội;

- Viện Khảo cổ học;

- Viện Thông tin Khoa học xã hội;

- Ban Tổ chức cán bộ;

- Ban Kế hoạch - Tài chính;

- Ban Quản lý Khoa học;

- Ban Hợp tác quốc tế;

- Văn phòng.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

d) Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

- Viện Toán học;

- Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ;

- Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học;

- Viện Cơ học và Tin học ứng dụng;

- Viện Công nghệ hóa học;

- Viện Khoa học vật liệu ứng dụng;

- Viện Sinh học nhiệt đới;

- Viện Khoa học năng lượng;

- Văn phòng;

- Viện Công nghệ thông tin;

- Viện Cơ học;

- Viện Vật lý địa cầu;

- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;

- Viện Tài nguyên và Môi trường biển;

- Viện Sinh học Tây Nguyên;

- Viện Hải dương học;

- Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang;

- Viện Vật lý;

- Viện Địa chất và Địa vật lý biển;

- Viện Công nghệ môi trường;

- Viện Khoa học vật liệu;

- Viện Hóa học;

- Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên;

- Viện Công nghệ sinh học;

- Viện Địa lý;

- Viện Địa chất;

- Viện Kỹ thuật nhiệt đới;

- Viện Công nghệ vũ trụ;

- Trung tâm tin học và Tính toán;

- Viện Hóa sinh biển.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban quản lý dự án trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trực thuộc các đơn vị nêu trên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

đ) Các bệnh viện Trung ương:

- Bệnh viện Bạch Mai;

- Bệnh viện Chợ Rẫy;

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ;

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;

- Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí;

- Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới;

- Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức;

- Bệnh viện E;

- Bệnh viện Hữu nghị;

- Bệnh viện Thống Nhất;

- Bệnh viện C Đà Nẵng;

- Bệnh viện K;

- Bệnh viện Nhi Trung ương;

- Bệnh viện Phụ Sản Trung ương;

- Bệnh viện Mắt Trung ương;

- Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương;

- Bệnh viện Nội tiết Trung ương;

- Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội;

- Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

- Bệnh viện 71 Trung ương;

- Bệnh viện 74 Trung ương;

- Bệnh viện Phổi Trung ương;

- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1;

- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2;

- Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;

- Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

- Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương;

- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

- Bệnh viện Da liễu Trung ương;

- Bệnh viện Lão khoa Trung ương;

- Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;

- Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Danh sách trên bao gồm cả các Ban Quản lý dự án trực thuộc các bệnh viện nêu trên.

2. Gói thầu của cơ quan mua sắm liệt kê tại Phụ lục này không mở cửa đối với tổ chức được thành lập theo pháp luật của Mê-hi-cô hoặc cá nhân mang quốc tịch Mê-hi-cô.

PHỤ LỤC VII

GÓI THẦU KHÔNG THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ)

1. Quy định chung đối với các cơ quan mua sắm

Nghị định này không áp dụng đối với:

a) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn gắn liền với việc quản lý và vận hành các công trình của Chính phủ và công trình thuộc sở hữu tư nhân được dùng vì mục đích công;

b) Gói thầu cung cấp dịch vụ nạo vét;

c) Gói thầu dịch vụ xây dựng ở vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các đảo nằm ngoài lãnh hải của Việt Nam;

d) Gói thầu dịch vụ xây dựng trụ sở chính của các bộ, cơ quan ngang bộ;

đ) Gói thầu với mục đích phát triển, bảo vệ, bảo tồn các giá trị nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ hoặc di sản văn hóa của quốc gia;

e) Gói thầu mua sắm hàng hóa và các dịch vụ đi kèm liên quan đến dự trữ quốc gia theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia;

g) Gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

h) Gói thầu với mục đích tăng cường sức khỏe, phúc lợi, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của dân tộc thiểu số;

i) Gói thầu sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại và các khoản tài trợ của tổ chức hay cá nhân không thuộc danh sách cơ quan mua sắm tại Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Nghị định này;

k) Gói thầu liên quan tới lễ kỷ niệm của quốc gia và liên quan tới mục đích tôn giáo;

l) Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận tải trong trường hợp dịch vụ vận tải đó là một phần của gói thầu;

m) Gói thầu của một cơ quan mua sắm mua từ một cơ quan nhà nước khác;

n) Gói thầu do một cơ quan mua sắm tổ chức lựa chọn nhà thầu thay cho một cơ quan khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Quy định cụ thể đối với một số cơ quan

Nghị định này không áp dụng đối với:

a) Gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ liên quan đến nghĩa trang liệt sỹ của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

b) Gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, tư vấn đầu tư, dịch vụ lưu ký và lưu giữ chứng khoán nhằm quản lý và đầu tư tài sản của Quỹ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

c) Gói thầu dịch vụ xây dựng của Bộ Giao thông vận tải;

d) Gói thầu dịch vụ phục chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

đ) Gói thầu liên quan đến việc sản xuất tin tức và phim tài liệu của Thông tấn xã Việt Nam.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê