1./ MẪU QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (Mẫu số: 198)

...........................                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...............                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ........... tháng ............ năm..........

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

 

Tôi: .....................................................................................................................         

Chức vụ: ............................................................................................................. 

>> Xem thêm:  Xử lý thế nào khi bị mất xe và xác định giá trị bồi thường khi làm mất xe của người khác ?

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ..........ngày...... tháng ......năm......

của .....................................................................................................................;

Căn cứ (1)............................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................               

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................    

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều 223, 224 và 225 Bộ luật Tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (2):................................................. 

............................................................................................................................ 

...........................................................................................................................     

Trong thời hạn ...... ngày, kể từ ngày Quyết định này được Viện trưởng Viện kiểm sát ...................... phê chuẩn đối với:

Họ tên: ....................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác:......................................................................................................    

Sinh  ngày......... tháng ......... năm ...................... tại: .......................................         

Quốc tịch: .................................; Dân tộc: ........................... Tôn giáo:............. 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:........................................................................       

cấp ngày ........... tháng ........... năm ............................. Nơi cấp: .................... 

Nghề nghiệp: .................................. Số điện thoại:  ..........................................

Nơi cư trú:............................................................................................................             

.............................................................................................................................. 

Yêu cầu cơ quan chuyên trách(3)........................................................................         

.............................................................................................................................. 

theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Kết quả đề nghị gửi về (4): ....................................................................................              

...............................................................................................................................

Khi cần thiết liên hệ với Điều tra viên thụ lý vụ án:................................................              

Số điện thoại: ........................................................................................................         

Quyết định này gửi đến Viện trưởng Viện kiểm sát...............................................        

................................................................................. để phê chuẩn trước khi thi hành.

Nơi nhận:

- VKS ........................................

- .....................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

     ..................................................................................................

 

 

 (1) Ghi rõ: Căn cứ để áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo Điều 224 BLTTHS. Trường hợp Quyết định theo đề nghị của Cơ quan điều tra cấp huyện, Cơ quan điều tra quân sự khu vực thì bổ sung thêm căn cứ vào số, ngày, tháng Công văn của Cơ quan điều tra đề nghị;

(2) Ghi rõ: Ghi âm, ghi hình bí mật, nghe điện thoại bí mật hoặc thu thập bí mật dữ liệu điện tử;

(3) Ghi rõ cơ quan chuyên trách trong Công an nhân dân hoặc Quân đội nhân dân có trách nhiệm thi hành;

(4) Ghi rõ người ra Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

 

2./ MẪU ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (Mẫu số: 199)

...............................................

..............................................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:.................................

 

 

..............., ngày ........... tháng .......... năm....................

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (1)

 

Kính gửi: ....................................................................................................... 

Cơ quan......................................................................................................... 

đang thụ lý điều tra vụ án............................................................................... 

........................................................................................................................ 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: .............................. ngày............tháng........... năm.....                

Kết quả điều tra đến nay như sau(2):

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

(1) Mẫu dùng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp;

(2) Ghi rõ nội dung vụ án, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Để thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án;

Căn cứ các điều 223, 224 và 225 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan...................       

................................................................................................................................ 

ra Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt:.....................................                             

số: ................ ngày...........tháng........... năm............trong thời hạn................ngày, đối với:

Họ tên: ............................................................................................. Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ......................................................................................................... 

Sinh  ngày............tháng...........năm..................tại...................................................          

Quốc tịch:............................; Dân tộc:...............................; Tôn giáo: .....................

Nơi cư trú:.................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát............................................................................          

phê chuẩn Quyết định trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 

 

.........................................................

 

 

3./ MẪU YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (Mẫu số: 200)

...............................................

..............................................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:.................................

 

 

..............., ngày ........... tháng .......... năm....................

 

YÊU CẦU

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

           

Kính gửi: ................................................................................................................                 

Căn cứ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt số:....................... 

ngày......... tháng ........ năm..................... của......................................................... 

và Quyết định phê chuẩn số:................... ngày......... tháng ........ năm................... 

của Viện kiểm sát....................................................................................................

Căn cứ các điều 36, 223, 224 và 225 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ..............

..................................................................................................................................

đề nghị (1)...............................................................................................................

áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (2):......................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

1. Tóm tắt nội dung vụ việc/vụ án: ..........................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

2. Mục đích, yêu cầu cần đạt được:

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

3. Thông tin về đối tượng bị áp dụng, thời gian, địa điểm áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: .................................................................................................................................. 

.................................................................................................... ............................. 

.................................................................................................................................. 

....................................................................................................................... .......... 

.................................................................................................... ............................. 

.................................................................................................... ............................ 

(1) Ghi rõ: Cơ quan chuyên trách trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt;

(2) Ghi rõ: Ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật hoặc thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

4. Những thông tin cần thiết khác có liên quan: ...................................................... 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Kết quả áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đề nghị gửi về:........................ 

................................................................................................................................... 

Địa chỉ: ....................................................................................................................... 

Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát và người thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải giữ bí mật theo quy định tại khoản 4 Điều 225 Bộ luật Tố tụng hình sự.      

Nơi nhận:

- Như trên;

- …………………………………………….

- …………………………………………….

- Hồ sơ 02 bản.

 

............................................................................................................

 

 

4./ MẪU ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT  (Mẫu số: 201)

 

...............................................

..............................................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:.................................

 

 

..............., ngày ........... tháng .......... năm....................

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (1)

 

Kính gửi: ...................................................................................................... 

Tiếp theo Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt số:.......... 

ngày............tháng...........năm ................ của Cơ quan................................        

Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: ............................................................. 

............................................... trong thời hạn ..................tháng................. ngày,

kể từ ngày.........tháng.....năm ..............đến ngày..........tháng.........năm ......... đối với:

Họ tên: ........................................................................................Giới tính:......               

Tên gọi khác: ................................................................................................... 

Sinh  ngày.............tháng...........năm..................tại:......................................... 

Quốc tịch:............................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo: ................. 

Nghề nghiệp: .................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................... 

cấp ngày............tháng...........năm ........................ Nơi cấp: ............................. 

Nơi cư trú: ........................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

Do tính chất phức tạp của vụ án (2):

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

 

(1) Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh hoặc cấp quân khu trở lên;

(2) Ghi rõ căn cứ và sự cần thiết phải gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

             Để có thêm thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án;

             Căn cứ Điều 226 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan.............................. 

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát......................................................................          

gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với đối tượng nêu trên trong thời hạn ................... ngày,  kể từ ngày............tháng...........năm.............................................................................. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 2 bản.

 

 

 

 

.........................................................