1. Các trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu ?

Kính thưa công ty : Tôi muốn hỏi về các trường hợp nào thì được hoàn thuế xuất nhập khẩu ? quy định ở văn bản nào và trường hợp riêng là hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu nữa thì như thế nào ?
Nhờ tư vấn. Xin cảm ơn

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng trả lời như sau:

Theo điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 quy định về hoàn thuế như sau :

Điều 19. Hoàn thuế

1. Các trường hợp hoàn thuế:

a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;

đ) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

2. Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

3. Thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo điều 116 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau :

Điều 116. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu

1. Công văn yêu cầu hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu: 01 bản chính, trong đó nêu rõ:

a) Số tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị hoàn thuế;

b) Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp; số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu yêu cầu hoàn;

c) Số chứng từ thanh toán đối với trường hợp đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng;

d) Thông tin về hàng hóa không xuất khẩu, không nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này.

2. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, nộp thêm 01 bản chính tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này

Như vậy, bạn có thể thực hiện hồ sơ hoàn thuế như trên và tiến hành nộp hồ sơ theo hai cách sau :

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Để được nhận hoàn thuế xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê,Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Quy trình giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp về hoàn thuế nhập khẩu ?

Ngày 16 tháng 01 năm 2007, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 366/TCHQ-KTTT hoàn thuế nhập khẩu:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 1517/HQBD-TGTT ngày 20 tháng 11 năm 2006của Cục Hải quan Bình Dương về việc xem xét hoàn thuế cho các lô hàng sữa bộtnhập khẩu của Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ:

- Nghị định 155/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 củaChính phủ;

- Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của BộTài chính.

Trường hợp doanh nghiệp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tínhthuế, nộp thuế thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu nhầm lẫn đó xảy ratrong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầmlẫn. Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai Hải quan có tráchnhiệm làm thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Để giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng sữa bột nhập khẩu và các tài liệu có liên quan. Nếu đủ căn cứ để kết luận công ty đã trả thừa tiền mua hàngnhập khẩu cho phía nước ngoài dẫn đến việc làm tăng số thuế nhập khẩu thì tiếnhành tính lại thuế nhập khẩu trên giá thực tế đã thanh toán và làm các thủ tụchoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền và quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Bình Dương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

3. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu là bao lâu ?

Ngày 22 tháng 06 năm 2012, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 3114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 3114/TCHQ-TXNK
V/v: Hoàn thuế NK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012
Kính gửi:
Công ty TNHH Perstima Việt Nam.
(Số 15, Đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương)
Trả lời công văn số 01/PV-TCHQ /2012 ngày 06/6/2012 của Công ty TNHH Perstima Việt Nam đề nghị được gia hạn thêm thời gian hoàn thuế cho các tờ khai nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Theo quy định tại khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì:"Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu" "Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hoặc tổ chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công tại khu phi thuế quan), gia công ở nước ngoài, hoặc trường hợp liên kết sản xuất hàng hóa xuất khẩu và nhận sản phẩm về để xuất khẩu" được xét hoàn thuế.
- Theo quy định tại Điều 132 Thông tư số 194/2010/TT-BTC , thì: Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế chậm nhất là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu. Nếu quá thời hạn mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Đề nghị Công ty TNHH Perstima Việt Nam nghiên cứu chế độ quy định và hướng dẫn như trên để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Perstima Việt Nam biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường

4. Hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa trả lại nhà cung cấp nước ngoài ?

Ngày 03 tháng 12 năm 2007, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 6754/TCHQ-KTTT hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa trả lại nhà cung cấp nước ngoài:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6754/TCHQ-KTTT
V/v Hoàn thuế hàng trả lại

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty CPTV chuyển giao công nghệ ITC
(Số 10 – Ngõ 81 – Linh Lang – Đống Đa – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 278- 07/ITC JSC ngày07/11/2007 của Công ty CPTV chuyển giao công nghệ ITC về việc hoàn thuế nhậpkhẩu cho hàng hóa trả lại nhà cung cấp nước ngoài. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 8 mục I phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài chính có quy định:“ Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải táixuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xéthoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất vàkhông phải nộp thuế xuất khẩu”

Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp vàkhông phải nộp thuế xuất khẩu:

- Hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn tối đamột năm (tính tròn 365 ngày) kể từ ngày thực tế nhập khẩu hàng hóa;

- Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữahoặc sử dụng tại Việt Nam;

- Hàng hóa tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục hải quantại nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thìphải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hóa của cơ quan, tổ chức có chứcnăng, thẩm quyền giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Đối với số hàng hóa do phíanước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hóa đã xuất trả thì doanh nghiệp phải kêkhai nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CPTV chuyển giao côngnghệ ITC được biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhậpkhẩu hàng hóa để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

5. Số thuế được hoàn xác định như thế nào với nguyên liệu nhập khẩu ?

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, Bộ Tài Chính ban hành công văn 607/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu:
BỘ TÀI CHÍNH
---------------
Số: 607/BTC-TCHQ
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013
Kính gửi:
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam.
Trả lời công văn số 1291/HQHN-KTSTQ ngày 15/06/2012 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu giấy có tờ khai nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ tháng 02/2009 đến tháng 05/2010 của Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 4 Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ (nay là khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ).
Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất nhập kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch có liên quan ... của số nguyên liệu giấy nhập khẩu theo 58 tờ khai từ tháng 02/2009 đến tháng 05/2010 của Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì thực hiện hoàn thế nhập khẩu cho doanh nghiệp.
1. Giá bán nguyên liệu giấy của Công ty CP Mặt trời vàng Việt Nam cho Công ty cổ phần in và bao bì Goldsun, giá bán bao bì carton của Công ty cổ phần in và bao bì Goldsun cho hai Công ty trong khu chế xuất (Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Kane Pakage) là giá không bao gồm thuế nhập khẩu nguyên liệu giấy nhập khẩu;
2. Số nguyên liệu giấy Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam đề nghị hoàn thuế nhập khẩu thực tế đã thực nộp thuế nhập khẩu và đã được đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu, đã thực xuất khẩu;
3. Số thuế được hoàn xác định trên cơ sở định mức nguyên liệu vật tư thực tế có chứng từ chứng minh để sản xuất hàng xuất khẩu.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam được biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội (để phối hợp t/h);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ.(16)
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

6. Hoàn thuế nhập khẩu với mặt hàng gỗ trắc xẻ từ Lào ?

Ngày 06 tháng 12 năm 2011, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 6095/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
Số: 6095/TCHQ-TXNK
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011
Kính gửi:Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Trả lời công văn số 2284/HQHN-TXNK ngày 18/11/2011 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; khoản 3 Điều 120 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 3 Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ) quy định tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có ghi rõ kết quả kiểm hóa và xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, trong đó có ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu nào và bộ chứng từ kèm theo của lô hàng xuất khẩu.
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Thông tư số 79/2009/TT-BTC (nay là khoản 4 Điều 52 Thông tư số 194/2010/TT-BTC) thì: khi tái xuất hàng hóa trả lại cho khách nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đối chiếu mẫu lưu hàng hóa lấy khi nhập khẩu (nếu có lấy mẫu); đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu và việc xác định sự phù hợp giữa hàng hóa thực xuất với hàng hóa trước đây đã nhập khẩu.
Đối chiếu quy định trên, trường hợp của Công ty TNHH Long Nam theo trình bày của Cục Hải quan TP Hà Nội tại công văn số 2284/HQHN-TXNK nêu trên thì Công ty có nhập khẩu mặt hàng gỗ trắc xẻ từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo và trên tờ khai nhập khẩu ghi hình thức miễn kiểm tra, hàng hóa nhập khẩu được thông quan theo nội dung khai của người khai hải quan, khi xuất khẩu lô hàng này cơ quan hải quan không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và đã thông quan theo khai báo do vậy không đủ cơ sở để được xem xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp theo quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
TXNK, CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Dương Phú Đông