CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK[1]

 

 

 

 

 

 

   PHẦN GHI CỦA NGƯỜI            NHẬN HỒ SƠ

   Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

Ngày…... / ...… / .......…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai Quận Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A, CÙNG VỢ LÀ BÀ TRẦN THỊ B

…………………………………………….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ(1):Số 126, Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN: BA 01245;  2.2. Số phát hành GCN:CH 09107;

  2.3. Ngày cấp GCN 20 / 09/2011;  

 

 

3. Nội dung biến động về: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

   Ông Nguyễn Văn A có CMND số ……… do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày ………. và bà Trần Thị B có CMND số ………..do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày ….. cùng đăng ký HKTT tại …………..

 

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  Ông Phạm Đức D có CMND số ……do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày …….. và bà Lưu Thị H có CMND số ………. do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày ………. cùng đăng ký HKTT ………

 

 

 

 

4. Lý do biến động

Do chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng công chứng số…….được lập tại Văn phòng công chứng ………..ngày ………………

 

 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

Theo quy định của pháp luật và theo quy định về thuế của chi cục thuế quận Hai Bà Trưng

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số…….. được lập tại Văn phòng công chứng….ngày…..

- Bản sao CMND, sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua

 

 

 

           

 

        Tôi     có nhu cầu cấp GCN mới      không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                Hà Nội, ngày ... tháng …. năm...

Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

 

II- XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP Xà                                                                           

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                     (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

Chú ý:

- Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

>> Xem thêm:  Thời hạn làm thủ tục sang tên khi mua bán nhà đất ?

-  Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.

- Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV của Đơn này.

 

[1] Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.