Nếu không thì cần làm những giấy tờ gí? mẫu nào?

Em xin cám ơn!

Người hỏi: Đ.B.Diễm

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật thuế của Công ty luật Minh Khuê,

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung 2013

Nội dung tư vấn:

Theo qui định tại Điều 30 Luật doanh nghiệp 2005 để đưa tài sản của ông A vào tài sản dùng trong kinh doanh của công ty thì phải tuân thủ các qui đinh sau:

"Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo uỷ quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;"

Về vấn đề các chi phí liên quan đến chiếc xe có được tính vào chi phí kinh doanh được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không thì bạn phải xét trên nhiều phương diện. Cụ thể theo qui định tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung thì:

"Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật."

Do đó, các chi phí phát sinh liên quan đến chiếc xe ô tô chỉ được xem là chi phí được trừ (chí phí kinh doanh được trừ) khi đáp ứng đủ các điều kiện đã được nêu trên, do đó, không phải mọi chi phí liên quan đến chiếc xe ô tô đều được tính là chi phí kinh doanh.

Do đó, bạn cần hết sức lưu ý để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cũng như việc lập các hóa đơn, chứng từ cho phù hợp để được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi dựa trên các căn cứ pháp luật hiện hành. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT