Cầm cố như tiền mua là cầm cố được người bán lấy thay cho việc thanh toán đầy đủ bằng tiền mặt, bảo đảm cho khoản nợ của người mua.