1. Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Quyết định 636/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành

2. Luật sư trả lời:

Gần đây có rất nhiều người lao động quan tâm tới điểm mới quy định về chế độ bảo hiểm thai sản dành cho nam giới đóng bảo hiểm xã hội khi có vợ sinh hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, để giải đáp thắc mắc cho người lao động chúng tôi tổng hợp nội dung cụ thể như sau:

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam giới: (Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014)

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, điều kiện hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới sau khi vợ sinh là có vợ sinh con; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, đồng thời lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Thời gian hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con:

>> Xem thêm:  Chế độ thai sản cho nam khi có vợ sinh con mới nhất năm 2022

05 ngày làm việc; 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Thời gian này không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần.

- Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con:

Giấy khai sinh (bản sao) hoặc trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh (bản sao). Trường hợp con sinh dưới 32 tuần tuổi hoặc con sinh phải phẩu thuật thì phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế. Trường hợp con chết giấy chứng tử, hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

Đối với doanh nghiệp: chuẩn bị mẫu C70a-HD kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

- Mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con:

Căn cứ theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cụ thể như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam khi vợ sinh con được tính theo công thức sau: Mức hưởng = (mức bình quân tiền lương tháng của 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ/ 24) x số ngày được nghỉ.

Ví dụ: mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam 06 tháng trước khi vợ sinh là 6.000.000, nghỉ được 07 ngày (trường hợp vợ sinh phẩu thuật). Mức hưởng của lao động nam = (6.000.000/ 24) x 7 = 1.750.000 đồng.

Vậy mức hưởng của lao động nam khi vợ sinh con trong trường hợp này là 1.750.000 đồng.

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất năm 2022 ?

Ngoài ra, trường hợp vợ sinh con như chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

......

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ 01/7 – 31/12/2018 là 1.390.000 đồng/tháng.

Theo đó mức trợ cấp 1 lần = 2 x 1.390.000 = 2.780.000 đồng.