Cầu cảng chuyên dụng làm hàng chất dẻo (Plastics terminal) là cầu cảng chuyên dụng để bốc dỡ và chứa hàng chất dẻo chở xô (để rời) hoặc đóng bao. Các sản phẩm chất dẻo có thể ở dạng hạt hoặc dạng bột và được chứa trong bồn (silo) đối với hàng để rời hoặc chứa trong kho đối với hàng bao. Phương thức phân phối hàng thường bao gồm: đóng bao, đóng pa-lét; và chuyển từ bồn sang các phương tiện chở hàng rời hoặc Container chở hàng rời và ngược lại.