Cầu cảng hốc dỡ gas (Gas terminal) là cầu cảng chuyên dùng để bốc dỡ và lưu kho các loại khí như butan, propan. Những sản phẩm này được giữ trong Lkel ở trạng thái lỏng, nén ở nhiệt độ thấp. Trong một so trường hợp, hàng được chứa ờ các hầm dưới mặt đất.