Câu lạc bộ PARI là diễn đàn đa phương xử lí nợ chính phủ, nợ ODA.

Câu lạc bộ Pari ra đời năm 1956, có trụ sở tại Pari, có Chủ tịch và Ban thư kí thường trực. Câu lạc bộ Pari chỉ xử lí nợ thương mại, không có trụ sở và địa điểm đàm phán cố định.

Câu lạc bộ Pari là một diễn đàn không chính thức của các nước chủ nợ (chính phủ) với vai trò là tìm ra các giải pháp bền vững và phối hợp hiệu quả cho những khó khăn về thanh toán mà các nước nợ phải gánh chịu. Các chủ nợ của Câu lạc bộ Pari nhất trí tái thiết lập lại nợ các nước phải chịu. Việc tái thiết lại nợ là một phương tiện giảm nợ cho một nước nợ thông qua việc cho phép hoãn nợ và trong trường hợp nhượng bộ, ưu đãi cho một nước nợ giảm các nghĩa vụ trả ng.

Câu lạc bộ Pari là một diễn đàn không chính thức tại đó các nước phải gánh chịu những khó khăn trong việc thanh toán cho các chính phủ và các thiết chế tự gặp gỡ các chủ nợ để tái cơ cấu những khoản nợ. Cái tên này có thể hoàn toàn lạc đề bởi vì trong thực tế, Câu lạc bộ Pari không phải là một "câu lạc bộ", cũng không phải là một tổ chức quốc tế chính thức. Nó không có văn phòng, không c0 ban thư kí, và trên hết không có hiến chương. Câu lạc bộ Pari là một thiết chế ad-hoc không có quy chế pháp lý.

Vào cuối những nărn 1950 và 1960, Braxin, Chilê và Thổ Nhĩ Kì đã tìm kiếm những cuộc tái thiết tương tự của Câu lạc bộ Pari. Từ giữa năm 1978 đến năm 1984, 29 nước đã tới Pari để đàm phán 56 Hiệp định tái thiết nợ, hoàn trả nợ khoảng 27 tỉ USD. Kể từ năm 1980, 54 nước đã tái thiết tổng số 186 Hiệp định nợ. Số lượng được tái thiết gây sửng sốt là 215 tỈ USD, với Cộng hoà Liên bang Đức, một trong những chủ nợ chính, chiếm khoảng 35 tỉ USD, xấp xỉ 17%.

Cuộc gặp đầu tiên với một nước nợ là vào năm 4956 khi Achentina đồng ý gặp gỡ các chủ nợ công ở Pari. Kể từ đó, Câu lạc bộ Pari hay các nhóm/ tập đoàn ad-hoc các chủ nợ của Câu lạc bộ Pari đã đạt được 369 thỏa thuận (giảm hàng năm) liên quan đến 78 nước nợ. Kể từ năm 1983, tổng số nợ của toàn bộ các thoả thuận này là 410 tỉ USD (giảm hàng năm).

Thay vì hoạt động như vậy, Câu lạc bộ Pari vẫn duy trì tính không chính thức một cách chặt chẽ. Đó là sự tự nguyện nhóm họp/ tập hợp các nước chủ nợ sẵn sàng xử lí nợ đối với các nước đang phát triển theo cách phối hợp có hiệu quả. Nó có thể được mô tả như là “không có thiết chể".

Mặc dầu Câu lạc bộ Pari không có cơ sở pháp lí cũng như quy chế, song các thoả thuận đạt được theo một số luật lệ và nguyên tắc đã được các chủ nợ nhất trí, điều này giúp cho một thoả thuận được phối hợp đạt được một cách có hiệu quả.