1. Hình thành quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai (1955-1985)

Việc nghiên cứu các quy định Phần chung pháp luật hình sự của Việt Nam sau cách mạng trong giai đoạn thứ hai - 30 năm sau Cách mạng Tháng Tám cho đến trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất và thông qua Bộ luật Hình sự Việt Nam đầu tiên trên đây đã cho thấy:

Trong giai đoạn thứ hai này, hệ thống pháp luật hình sự thực định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hình thành chủ yếu là từ hệ thống các văn bản pháp luật hình sự thực định đề cập việc đấu tranh chống các tội phạm riêng biệt (tức Phần riêng pháp luật hình sự) mà việc phân tích hệ thống các văn bản pháp luật hình sự và các quy định Phần chung chính là các minh chứng cho thấy rõ.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên các quy định Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam lúc bấy giờ (tương ứng như 10 năm trước đó) cũng chưa thể hoàn thiện được (mặc dù đã được bổ sung thêm một số pháp lệnh đề cập riêng về trách nhiệm hình sự đối với một số nhóm tội phạm tương ứng cụ thể).

 

2. Nhóm vấn đề chủ yếu và quan trọng Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955-1985)

Xem xét nội hàm Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam trong 30 năm của giai đoạn thứ hai (1955-1985) cũng sẽ được phân tích khoa học theo hướng tương tự trong 10 năm của giai đoạn thứ nhất - theo ba nhóm vấn đề chủ yếu và quan trọng hơn cả tương ứng với hệ thông các cấu thành tội phạm xâm hại đến ba nhóm khách thể loại trong các lĩnh vực khác nhau của đời sông xã hội. Có nghĩa là cần căn cứ vào đặc điểm (và cũng là hướng quan trọng) của quá trình xây dựng hệ thông pháp luật hình sự Việt Nam đã xem xét trên đây, cũng như tính chất rộng lớn của ba nhóm khách thể loại đã được bảo vệ bằng pháp luật hình sự sau cách mạng ở Việt Nam trong 30 năm tiếp theo của giai đoạn thứ hai từ sau khi cấm hoàn toàn các đạo luật hình sự cũ đến trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất (1955-1985) để làm sáng tỏ nội hàm Phần riêng trong giai đoạn tương ứng thứ hai đã nêu.

Tuy nhiên, do tính chất rộng lớn, đa dạng và nhiều khía cạnh của vấn đề đấu tranh chống các hành vi tội phạm xâm hại đến ba nhóm khách thể loại nên khi nghiên cứu những vấn đề về trách nhiệm hình sự đối với ba nhóm cấu thành tội phạm tương ứng trong ba lĩnh vực nên nội dung dưới đây sẽ chỉ đề cập những vấn đề chủ yếu, cơ bản và quan trọng hơn cả theo hệ thống tương ứng như sau:

a. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể trong lĩnh vực xây dựng - tổ chức bộ máy nhà nước;

b. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực nhân thân (cá nhân), các quyền, tự do và sở hữu của công dân và;

c. Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực xây dựng kinh tế, hôn nhân gia đình và văn hóa - xã hội.

Như vậy, trên cơ sở hệ thống ba nhóm vấn đề đã được chỉ rõ ở trên, sau đây sẽ lần lượt làm sáng tỏ các quy phạm Phần riêng pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn thứ hai sau cách mạng trong 30 năm trước pháp điển hóa lần thứ nhất (1955-1985) về nhóm đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực xây dựng kinh tế, hôn nhân gia đình và văn hóa - xã hội.

 

3. Đặc điểm cấu thành tội phạm xâm hại khách thể thuộc xây dựng kinh tế, hôn nhân gia đình, văn hóa - xã hội

Các đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực xây dựng kinh tế, hôn nhân gia đình và vàn hóa - xã hội có thể nhận thấy khi nghiên cứu hai nhóm văn bản pháp luật hình sự (các đạo luật hình sự và các văn bản pháp luật khác có tính chất hình sự) đề cập ở các mức độ khác nhau về chúng (các cấu thành tội phạm được nghiên cứu này) là:

a. Về cơ bản chúng đã được chứa đựng trong một phạm vi rộng lớn hai nhóm văn bản pháp luật của Việt Nam ở giai đoạn này là: sắc lệnh số 267/SL ngày 15/6/1956; sắc luật số 001/SLT ngày 19/4/1957; Thông tư số 3887-VHH/HS ngày 02/11/1957; Pháp lệnh cấm nấu rượu trái phép năm 1966; Pháp lệnh quy định bảo vệ rừng năm 1972; Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa năm 1970; Pháp lệnh trừng trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép năm 1982;...

b. Căn cứ vào hai nhóm vàn bản pháp luật hình sự trên đây (khi phân tích các cấu thành tội phạm được ghi nhận trong các văn bản đó để tiến hành đấu tranh chống tội phạm nhằm bảo vệ các khách thể tương ứng thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội giai đoạn 10 năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám (1945-1955) thì chúng ta có thể tạm phân chia theo các nhóm quan hệ xã hội theo bốn lĩnh vực cơ bản như sau: Thương nghiệp; Tài sản công; In ấn và xuất bản; Hôn nhân và gia đình.

Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về nhóm quan hệ xã hội theo hai lĩnh vực cơ bản như sau: Thương nghiệp; Tài sản công.

 

4. Cấu thành tội phạm xâm hại đến lĩnh vực thương nghiệp theo pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn (1955-1985)

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến lĩnh vực thương nghiệp theo pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn (1955-1985) về cơ bản đã được chứa đựng trong các văn bản pháp luật hình sự như: sắc luật số 001/SLT ngày 19/4/1957; sắc luật số 03/SL-76 ngày 15/3/1976 (Điều 6); Pháp lệnh trừng trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép năm 1982.

Việc phân tích khoa học nội hàm các cấu thành tội phạm xâm hại đến lĩnh vực thương nghiệp trong các văn bản pháp luật hình sự này đã cho thấy một số nét chủ yếu dưới đây:

a. Trong pháp luật hình sự thực định (Điều 2 sắc luật số 001/SLT) đã ghi nhận định nghĩa pháp lý của khái niệm tội đầu cơ là: “những hành động của những tổ chức hoặc cá nhân lợi dụng cơ hội khó khăn về sản xuất, phân phối, tiêu thụ, hoặc tạo ra những khó khán đó để vơ vét, cất giấu, tích trữ hàng hóa, nâng giá hàng hóa, gây hỗn loạn trên thị trường, hoặc dùng mọi thủ đoạn khác nhằm trục lợi một cách không chính đáng, làm thiệt hại cho người tiêu thụ và nền kinh tế quốc dân”.

b. Ngoài ra, pháp luật hình sự thực định còn ghi nhận 07 cấu thành tội phạm cơ bản xâm hại đến lĩnh vực thương nghiệp là: Đầu cơ; Buôn lậu;Tàng trữ hàng cấm; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Chế tạo hàng giả hoặc buôn bán hàng giả; Kinh doanh trái phép; Bao che cho người phạm một trong các tội này.

- Chủ thể đặc biệt của hành vi phạm tội sau cùng trong số các cấu thành tội phạm đã liệt kê trên đây chỉ có thể là người có chức quyền.

- Mức hình phạt cao nhất tại các cấu thành tội phạm là tử hình, được quy định đối với việc thực hiện hành vi thuộc 01 trong 05 cấu thành tội phạm đầu tiên vối những tình tiết tăng nặng; còn mức hình phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 03 tháng, được quy định đối vối hành vi kinh doanh trái phép.

 

5. Cấu thành tội phạm xâm hại đến tài sản công của pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn (1955-1985)

Các cấu thành tội phạm xâm hại đến tài sản công của pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn (1955-1985) về cơ bản đã được đề cập tại Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa năm 1970 (do Tổ biên tập thuộc Tòa án nhân dân tốĩ cao chủ trì và chấp bút bởi TS. Trịnh Hồng Dương). Việc phân tích khoa học nội hàm của các quy định tại Pháp lệnh này cho thấy những nét chủ yếu dưới đây:

a. Trước hết, về hệ thống và cơ cấu thì Pháp lệnh nêu trên gồm có ba chương (I-III) vối tổng cộng 25 điều luật. Đặc biệt là các quy phạm tại Chương I “Nguyên tắc chung” (gồm 03 điều) đã thể hiện tính khái quát cao về kỹ thuật lập pháp khi đưa ra hai khái niệm pháp lý rất cô đọng và súc tích, chính xác và đầy đủ vê' hai phạm trù tương ứng tại hai điều - về tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 1) và, về nguyên tắc trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 3).

b. Chương II “Tội phạm và hình phạt” của Pháp lệnh nêu trên đã ghi nhận 16 cấu thành tội phạm cơ bản xâm hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa tương ứng tại 16 điều (từ Điều 4 đến Điều 19) là: Cướp tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 4); Cướp giật tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 5); cố ý hủy hoặc làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 6); Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 7);Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 8); Cưỡng đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 9); Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 10); Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 11); Cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế, tài chính, gây thiệt hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 12); Vi phạm chế độ tem phiếu dùng vào việc phân phôi tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 13); Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 14); Sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 15); Chiếm giữ trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 16); Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản xã hội chủ nghĩa bị chiếm đoạt (Điều 17); Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 18) và; Bao che cho kẻ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 19).

c. Như vậy, trong số 16 cấu thành tội phạm cơ bản nêu trên thì chủ thể đặc biệt của hành vi phạm tội đã được nêu tại 05 cấu thành tội phạm cơ bản nhất thiết phải là người có chức quyền nhất định có liên quan (chứ không thể nào là công dân bình thường được).

d. Mức hình phạt cao nhất tại các cấu thành tội phạm là tử hình, được quy định đối vối bốn trường hợp thuộc cấu thành tội phạm tăng nặng do cướp tài sản riêng của công dân (khoản 2 Điều 4, khoản 3 các điều 6-8 và Điều 10); còn mức xử phạt thấp nhất là xử phạt tù đến 03 tháng, được quy định đối với bốn trường hợp thuộc các cấu thành tội phạm giảm nhẹ tại một loạt các điều khác nhau (khoản 1 các điều 15-16, 18-19).

e. Ngoài các quy định tại hai chương I-II đã được phân tích trên, tại Chương III “Điều khoản chung” của Pháp lệnh nêu trên (gồm 06 điều từ Điều 20 đến Điều 25) ngoài Điều 20 “Hình phạt phụ” (tức hình phạt bổ sung), nhà làm luật còn ghi nhận một số' điều luật khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự.

Chẳng hạn như: Điều 22 “Những trường hợp cần xử nặng” (gồm 05 khoản về những tình tiết tăng nặng); Điều 23 “Những trường hợp xử nhẹ hoặc miễn hình phạt” (gồm 04 khoản về những tình tiết giảm nhẹ hoặc miễn hình phạt); Điều 24 “Áp dụng nguyên tắc tương tự”.

Trân trọng!