1. Chấp hành viên có thu phí thi hành án dân sự hay không?

Theo quy định tại khoản 7 của Điều 3 trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008, phí thi hành án dân sự được xác định là số tiền mà người được thi hành án phải đóng khi nhận được các khoản tiền và tài sản theo quyết định hoặc bản án của tòa án.

Quy định này thể hiện một yếu tố quan trọng trong quá trình thi hành án dân sự, nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của hệ thống pháp luật. Phí thi hành án dân sự là một khoản phí phải chịu, mà người được thi hành án phải nộp để bồi thường cho các chi phí và công việc liên quan đến việc thực hiện quyết định hay bản án được tuyên bố.

Việc thu phí thi hành án dân sự là cần thiết để đảm bảo rằng người được thi hành án phải chịu trách nhiệm tài chính đối với quá trình thi hành án. Khi người này nhận được tiền và tài sản theo bản án hoặc quyết định, phí thi hành án dân sự sẽ được thu trừ ra để đảm bảo rằng các chi phí liên quan đến việc thi hành án được thanh toán một cách hợp lý và công bằng.

Việc xác định phí thi hành án dân sự được thực hiện dựa trên quy định của pháp luật và có sự cân nhắc đến các yếu tố như loại hình và quy mô của vụ án, phạm vi thi hành án, độ phức tạp của quyết định hay bản án, cũng như khối lượng công việc và chi phí phát sinh trong quá trình thi hành án.

Phí thi hành án dân sự là một nguồn thu quan trọng của hệ thống pháp luật, giúp đảm bảo hoạt động của cơ quan thi hành án và đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án. Việc áp dụng phí thi hành án dân sự đúng quy định là một biện pháp quan trọng để khuyến khích việc thực hiện quyết định và bản án, đồng thời ngăn chặn các hành vi trốn tránh trách nhiệm tài chính trong quá trình thi hành án.

Tuy nhiên, việc áp dụng phí thi hành án dân sự cũng cần tuân thủ các nguyên tắc công bằng và hợp lý. Cần có sự minh bạch và rõ ràng về việc tính toán và thu phí thi hành án dân sự, tránh tình trạng lạm dụng hoặc đánh thuế quá mức đối với người được thi hành án. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát và kiểm tra để đảm bảo sự tuân thủ và công bằng trong việc thu phí thi hành án dân sự.

Nhìn chung, phí thi hành án dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quá trình thi hành án dân sự. Việc thu phí này cầnđược thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời phải đảm bảo sự minh bạch, hợp lý và công bằng để không gây bất lợi cho các bên liên quan.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Chấp hành viên được uỷ quyền và có nhiệm vụ thu phí thi hành án dân sự. Nhiệm vụ này bao gồm cả việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền và tài sản đã chi trả cho đương sự không đúng quy định của pháp luật, thu phí thi hành án và các khoản phải nộp khác.

Chấp hành viên đóng vai trò quan trọng trong quá trình thi hành án dân sự, đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quyết định và bản án của tòa án. Nhiệm vụ thu phí thi hành án dân sự của Chấp hành viên đòi hỏi sự chính xác, công tâm và trung thực.

Trong trường hợp đương sự đã chi trả tiền và tài sản không đúng quy định của pháp luật, Chấp hành viên có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi số tiền và tài sản này. Biện pháp cưỡng chế bao gồm việc tịch thu tài sản, đóng cửa hàng hoặc kho hàng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc áp dụng các biện pháp khác nhằm đảm bảo việc thu hồi số tiền và tài sản không đúng quy định.

Ngoài việc áp dụng biện pháp cưỡng chế, Chấp hành viên cũng có trách nhiệm thu phí thi hành án dân sự và các khoản phải nộp khác từ đương sự. Việc thu phí này nhằm đảm bảo rằng các khoản phải nộp, bồi thường và tiền phạt liên quan đến quyết định và bản án được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

Để thực hiện nhiệm vụ thu phí thi hành án dân sự, Chấp hành viên cần tuân thủ quy trình và quy định của pháp luật. Họ phải làm việc chặt chẽ với các bên liên quan, như bên đòi nợ, để đảm bảo rằng số tiền và tài sản được thu hồi đúng quy định và không vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên nào.

Ngoài ra, việc thu hồi các khoản phải nộp và tiền phạt không đúng quy định cũng có tác động tích cực đến việc thúc đẩy sự tuân thủ và sự tôn trọng đối với quyết định và bản án của tòa án. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế và thu phí thi hành án dân sự đúng quy định giúp tăng cường sự tuân thủ pháp luật và đảm bảo tính công bằng trong hệ thống pháp luật.

 

2. Chi phí thi hành án dân sự được thanh toán từ đâu khi Toà án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?

Việc thanh toán chi phí thi hành án dân sự trong trường hợp Toà án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định tại Điều 133 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 như sau:

- Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án sẽ được tạm ứng từ ngân sách nhà nước và thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật này. Trong trường hợp người yêu cầu Toà án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng, người đó sẽ phải thanh toán các chi phí thực tế phát sinh do việc thi hành quyết định đó. Khoản tiền đặt trước sẽ được đối trừ, và tài sản bảo đảm nếu có sẽ được xử lý để thanh toán nghĩa vụ này.

- Trường hợp Toà án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí thi hành án sẽ được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Việc quy định về thanh toán chi phí thi hành án trong trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quyết định của Toà án. Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí thực tế phát sinh nếu yêu cầu của họ không đúng và gây ra thiệt hại cho bên khác. Điều này khuyến khích sự cân nhắc và trách nhiệm cẩn thận của các bên khi yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Theo quy định tại Điều 133 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, trong trường hợp Toà án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí thi hành án dân sự sẽ được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Việc này đặt ra một cơ chế quan trọng để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quyết định của Toà án. Bằng cách đảm bảo nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, việc thanh toán chi phí thi hành án trong trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trở nên bình đẳng cho tất cả các bên tham gia vụ án mà không gây gánh nặng tài chính không cần thiết cho bất kỳ bên nào.

Ngân sách nhà nước đảm bảo cung cấp nguồn tài chính để đáp ứng các yêu cầu chi phí thi hành án trong trường hợp này. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng quyết định của Toà án được thực hiện và có hiệu lực thực tế. Việc thanh toán từ nguồn tài chính công cộng cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc quản lý và sử dụng nguồn tài chính này.

Ngoài ra, việc thanh toán chi phí thi hành án từ ngân sách nhà nước còn mang ý nghĩa khác quan trọng. Đó là tạo ra một môi trường công bằng và đồng đều cho tất cả các bên tham gia vụ án. Bằng cách không áp đặt gánh nặng tài chính lên bất kỳ bên nào, việc thanh toán từ ngân sách nhà nước đảm bảo rằng mọi người có cơ hội tiếp cận công lý một cách công bằng, không phụ thuộc vào khả năng tài chính cá nhân.

Trên cơ sở đó, việc thanh toán chi phí thi hành án từ ngân sách nhà nước trong trường hợp Toà án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính công bằng, công khai và hiệu quả của hệ thống pháp luật. Nó đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.

 

3. Có phải chịu phí thi hành án dân sự trong trường hợp người được thi hành án nhận tiền cấp dưỡng không?

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 216/2016/TT-BTC, các trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự được xác định như sau:

- Người được thi hành án sẽ không phải chịu phí thi hành án dân sự khi nhận được các khoản tiền hoặc tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

+ Tiền cấp dưỡng.

+ Tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

+ Tiền lương, tiền công lao động.

+ Tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc.

+ Tiền bảo hiểm xã hội.

+ Tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.

- Các khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước như xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, cũng như các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh sẽ không được tính phí thi hành án dân sự.

- Hiện vật chỉ mang ý nghĩa tinh thần, có liên quan đến người nhận và không thể trao đổi sẽ không được tính phí thi hành án.

- Tiền hoặc giá trị tài sản được yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định của Nhà nước.

- Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp Ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Bản án, quyết định của Tòa án xác định không có giá trị và không thu phí án có giá trị khi xét xử.

- Tiền và tài sản được trả lại cho đương sự trong trường hợp chủ động thi hành án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 của Luật thi hành án dân sự.

- Tiền và tài sản mà đương sự tự nguyện thi hành trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 của Luật thi hành án dân sự.

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 216/2016/TT-BTC, người được thi hành án dân sự sẽ không phải chịu phí thi hành án trong trường hợp nhận tiền cấp dưỡng. Điều này đồng nghĩa với việc khi người đó được nhận khoản tiền cấp dưỡng từ bên kia, không có yêu cầu đòi lại hoặc thu hồi, thì không cần phải trả phí để thi hành án.

Tiền cấp dưỡng là một khoản tiền được trả để đảm bảo cho sự sống sót và sinh hoạt của người được cấp dưỡng, đặc biệt là trong trường hợp người đó không có khả năng tự nuôi sống mình. Đây là một trách nhiệm pháp lý của bên kia, thường là người có nghĩa vụ cấp dưỡng, như cha mẹ, người chồng, người vợ hoặc người có nghĩa vụ cung cấp cơm áo nhà cửa. Mục đích của khoản tiền cấp dưỡng là để đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người được cấp dưỡng và tránh tình trạng thiếu thốn, khốn đốn.

Việc không áp dụng phí thi hành án dân sự trong trường hợp nhận tiền cấp dưỡng cho người được thi hành án là một sự nhân đạo và hợp lý. Bởi vì trong tình huống này, người được cấp dưỡng đã trải qua những khó khăn, thiệt thòi và đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bên kia để duy trì cuộc sống hàng ngày. Việc áp đặt phí thi hành án dân sự lên người này sẽ tạo ra một gánh nặng tài chính không cần thiết và có thể gây khó khăn thêm cho người đó.

Đồng thời, việc miễn phí thi hành án trong trường hợp nhận tiền cấp dưỡng cũng khuyến khích bên kia thực hiện đúng nghĩa vụ cấp dưỡng và đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người được cấp dưỡng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện án phạt và đảm bảo quyền lợi của người được cấp dưỡng được bảo vệ theo pháp luật.

Tóm lại, quy định không áp dụng phí thi hành án dân sự trong trường hợp nhận tiền cấp dưỡng cho người được thi hành án là một biện pháp nhân đạo, hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và bảo vệ quyền lợi của người được cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Xem thêm >> Thi hành án dân sự là gì? Quy định pháp luật về thi hành án dân sự

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn