1. Chính sách tăng phụ cấp Trưởng thôn mới nhất

Từ ngày 01/8/2023, theo khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, đã có sự tăng phụ cấp cho Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố. Dưới đây là chi tiết về mức phụ cấp theo từng địa bàn:

- Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, và thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, cụ thể mức khoán quỹ phụ cấp từ 01/8/2023 sẽ là 6,0 lần mức lương cơ sở. Trước đó, mức khoán quỹ phụ cấp là 5,0 lần mức lương cơ sở.

- Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp ở trên, mức khoán quỹ phụ cấp từ 01/8/2023 sẽ là 4,5 lần mức lương cơ sở. Trước đó, mức khoán quỹ phụ cấp là 3,0 lần mức lương cơ sở.

- Đối với người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ, từ 01/8/2023, họ sẽ được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trước đây, không có quy định cụ thể về mức phụ cấp cho trường hợp này.

Mức phụ cấp của Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố được bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo. Điều này nhằm khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Quy định cụ thể về mức phụ cấp cũng liên quan đến mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, cùng với mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, dựa trên tình hình thực tế của địa phương.

=> Mức phụ cấp sẽ tăng lên 6,0 lần mức lương cơ sở đối với các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, và các thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự hoặc thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo. Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp trên, mức phụ cấp sẽ là 4,5 lần mức lương cơ sở. Đồng thời, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ sẽ được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Quy định về mức phụ cấp này được thiết lập nhằm khuyến khích người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn, tổ dân phố nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Mức phụ cấp được điều chỉnh sao cho phù hợp với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo và tuân thủ các quy định cụ thể của địa phương. Việc tăng phụ cấp này đồng thời liên quan đến mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Các quy định chi tiết về mức phụ cấp được định rõ bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, dựa trên quỹ phụ cấp, nguồn kinh phí và tình hình thực tế của từng địa phương.Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp với từng địa phương, dựa trên nguồn kinh phí được ngân sách Trung ương cung cấp cho mỗi cấp xã, thôn, tổ dân phố và các quy định của pháp luật liên quan.

 

2. Mức phụ cấp trưởng thôn từ ngày 01/08/2023

Mức phụ cấp cho Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố từ ngày 01/8/2023 sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở chính thức từ ngày 01/7/2023, là 1,8 triệu đồng/tháng. Quy định về mức phụ cấp này được phân loại theo các địa bàn và trường hợp cụ thể:

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên/tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên:

+ Thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

+ Thôn, tổ dân phố thuộc khu vực biên giới, hải đảo.

+ Thôn từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã. Hệ số: 6,0 lần mức lương cơ sở. Mức khoán quỹ phụ cấp: 10,8 triệu đồng/tháng.

- Các thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp ở trên: Hệ số: 4,5 lần mức lương cơ sở. Mức khoán quỹ phụ cấp: 8,1 triệu đồng/tháng.

- Kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố: Mức phụ cấp sẽ được quy định theo các quy định khác liên quan và không được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 01/8/2023, mức phụ cấp cho Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ tuân theo các hệ số và mức khoán quỹ phụ cấp nêu trên tùy thuộc vào loại địa bàn và trường hợp cụ thể. Với việc điều chỉnh mức lương cơ sở chính thức từ ngày 01/7/2023 và áp dụng mức phụ cấp mới từ ngày 01/8/2023, nhằm đảm bảo công bằng và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, các Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ nhận được mức phụ cấp tương xứng với trách nhiệm và vai trò của mình trong quá trình quản lý và phát triển cộng đồng địa phương.

 

3. Quy định mới về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn

Theo quy định tại Điều 33 của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, số lượng người không hoạt động chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được quy định như sau:

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể:

+ Loại I: 14 người.

+ Loại II: 12 người.

+ Loại III: 10 người.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa trên số lượng đơn vị hành chính cấp xã, có quy mô dân số và diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm như sau:

+ Phường thuộc quận: Tăng thêm 1/3 (một phần ba) mức quy định về quy mô dân số, được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách.

+ Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại: Tăng thêm 1/2 (một phần hai) mức quy định về quy mô dân số, được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách.

+ Đơn vị hành chính cấp xã: Tăng thêm 100% mức quy định về diện tích tự nhiên, được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng. Trường hợp Luật có quy định khác, thì áp dụng theo quy định của luật đó. Đồng thời, việc kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố được khuyến khích.

- Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh quy định tại khoản 3 được hưởng hỗ trợ hàng tháng.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có thể kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng có thể kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy, số lượng người không hoạt động chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được xác định dựa trên các yếu tố như loại đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số, và diện tích tự nhiên. Cụ thể, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, với Loại I là 14 người, Loại II là 12 người, và Loại III là 10 người. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dựa trên quy mô dân số và diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp xã. Phương pháp tính tăng thêm số người hoạt động không chuyên trách khác nhau cho phường và các đơn vị cấp xã khác. Tại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng, và số lượng chức danh được hưởng phụ cấp không quá 03 chức danh, bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh Khuê: Mức lương của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2023

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!