Nhóm các tài khoản theo lô, để xử lý như một đơn vị duy nhất, nhằm phân bố khối lượng cõng việc và xác định các tài khoản dễ dàng hơn. Các báo cáo tài khoản séc được xử lý theo lô, giống như các thẻ tín dụng và khoản vay trả góp.

Chu kỳ kinh doanh - việc mở rộng và thu hẹp nền kinh tế, theo chu kỳ đo lường bởi sự tăng trưởng trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Mỹ, chuyên theo dõi các xu hướng kinh tế, thì chu kỳ kinh doanh bình quân, kéo dài khoảng 52 tháng hoặc 2 năm rưỡi. Trong số các yếu tố ảnh

hưởng tốc độ mở rộng kinh tế (khi nền kinh tế di chuyển từ tình trạng suy thoái đến tăng trưởng và việc làm ổn định) là sự mở rộng và thu hẹp tín dụng ngân hàng, chịu tác động bởi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.