1. Tổng Kiểm toán Nhà nước là chức danh cán bộ do ai có thẩm quyền quyết định?

Các chức danh cán bộ được quy định theo Quy định 80/QĐ-TW năm 2022, do Bộ Chính trị quản lý, là những vị trí quan trọng đặc biệt trong hệ thống chính trị và quản lý của Đảng, Nhà nước, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các cơ quan Trung ương đặc biệt quan trọng với những lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dưới đây là một số chức danh cán bộ nổi bật:
- Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
+ Thường trực Ban Bí thư.
+ Uỷ viên Bộ Chính trị.
+ Uỷ viên Ban Bí thư.
+ Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ Phó Chủ tịch nước.
+ Phó Thủ tướng Chính phủ.
+ Phó Chủ tịch Quốc hội.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.
- Trưởng các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng do Bộ Chính trị thành lập.
- Thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ.
- Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức.
- Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Với sự đa dạng và phong phú của các chức danh, Bộ Chính trị chịu trách nhiệm quyết định và chỉ đạo công việc của những cán bộ này, đảm bảo sự hiệu quả và ổn định trong quản lý và lãnh đạo tất cả các lĩnh vực quan trọng của đất nước.
Theo quy định nêu trên, Tổng Kiểm toán Nhà nước được xác định là một trong những chức danh cán bộ có tính chất đặc biệt, và quyền quyết định về việc bổ nhiệm và giữ chức vụ này thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Chức danh này đặt ra một trách nhiệm lớn đối với người nắm giữ, vì Tổng Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên công cộng.
Người đứng đầu Tổng Kiểm toán Nhà nước không chỉ đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quản lý tài chính của Nhà nước mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chống tham nhũng và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Quyết định về bổ nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước do Bộ Chính trị đưa ra phản ánh sự tin tưởng vào năng lực và uy tín của người được bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm toán trong việc duy trì sự minh bạch và công bằng trong quản lý tài chính quốc gia.
 

2. Quy định về nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật Kiểm toán nhà nước 2015, nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là 05 năm, tương ứng với thời gian nhiệm kỳ của Quốc hội. Tổng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm đứng đầu Kiểm toán Nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của cơ quan kiểm toán này.
Quy định cụ thể về quy trình bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước được thực hiện theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, làm đảm bảo sự minh bạch và tính chính trực trong quá trình chọn lựa và duy trì người đứng đầu cơ quan kiểm toán.
Đặc biệt, quy định rằng Tổng Kiểm toán Nhà nước có thể được bầu lại nhưng thời gian giữ chức vụ không vượt quá hai nhiệm kỳ liên tục, nhấn mạnh đến sự đổi mới và đa dạng trong lãnh đạo của cơ quan kiểm toán, đồng thời đảm bảo nguyên tắc liên tục và ổn định trong hoạt động của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Điều này nhằm tối ưu hóa hiệu suất và sự độc lập của cơ quan kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình.
 

3. Trách nhiệm của Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Tổng Kiểm toán Nhà nước, theo quy định tại Điều 13 của Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi 2019), có trách nhiệm quan trọng và đa dạng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
- Lãnh đạo và chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước: Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm lãnh đạo và chỉ đạo cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 10 và Điều 11 của Luật Kiểm toán Nhà nước. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình kiểm toán.
- Trình bày báo cáo và chịu trách nhiệm trước pháp luật: Tổng Kiểm toán Nhà nước phải trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm trước Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
- Quyết định và tổ chức thực hiện biện pháp tăng cường kỷ luật và phòng, chống tham nhũng: Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán, và đặc biệt là phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng: Tổng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng để định rõ trình tự, thủ tục tiến hành kiểm toán, xác minh, làm rõ vụ việc tham nhũng, và công khai báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc: Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.
+ Thực hiện quyết định biên chế và thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị trực thuộc: Tổng Kiểm toán Nhà nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế và việc thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.
+ Bảo đảm tính độc lập và chất lượng kiểm toán: Tổng Kiểm toán Nhà nước, như quy định, đang tích cực thực hiện một loạt các biện pháp nhằm đảm bảo tính độc lập và chất lượng cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của cơ quan. Điều này nhấn mạnh cam kết của Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với sự minh bạch, công bằng, và hiệu quả trong việc giám sát và đánh giá sử dụng tài nguyên công cộng.
Qua các biện pháp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước đảm bảo tính độc lập của cơ quan kiểm toán, giúp định rõ ranh giới và quyền hạn của mình trong quá trình kiểm toán các cơ quan và tổ chức. Tính độc lập này là yếu tố quan trọng đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong quá trình kiểm toán, giúp tăng cường niềm tin của cộng đồng và các đối tác liên quan.
Ngoài ra, việc thực hiện các biện pháp này cũng hướng đến mục tiêu đạt được chất lượng kiểm toán cao. Tổng Kiểm toán Nhà nước không chỉ chú trọng đến việc có được thông tin chính xác và đầy đủ mà còn đảm bảo quy trình kiểm toán được thực hiện theo các quy định, tiêu chuẩn, và phương pháp chuyên ngành. Điều này giúp cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho cơ quan quản lý và cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và phòng chống tham nhũng.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Tổng Kiểm toán Nhà nước còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo hiệu quả và tính công bằng trong hoạt động của cơ quan kiểm toán.
 

Xem thêm bài viết bài viết liên quan sau: Tổng Kiểm toán nhà nước có được mời tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội hay không?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp pháp luật nhanh chóng