Các chứng khoán được đánh giá như chứng chỉ dưới chuẩn đầu tư bởi một đơn vị dịch vụ tư vấn đầu tư, và do vậy là việc đầu tư không thích hợp đối với danh mục đầu tư của ngân hàng hay bộ phận ủy thác. Các chứng khoán có tính đầu cơ được xếp hạng bởi Standard and Poor’s ở hạng BB hay thấp hơn, và bởi Dịch vụ Nhà đầu tư Moody’s là Ba hay thấp hơn.

Chứng khoán đầu tư chịu lỗ tiễn lãi hay vốn gốc, hay cả hai. Các cơ quan điều tiết ngân hàng ngăn chặn việc đầu tư vào một số loại chứng khoán được bảo đảm bằng cầm cố phái sinh, trừ phi những chứng khoán này được sử dụng như công cụ phòng ngừa nhằm giới hạn rủi ro lãi suất. Những chứng khoán này bao gồm chứng khoán được bảo đảm bằng cầm cố tách riêng (STRIPPED) - như tách riêng phần lãi và tách riêng vốn gốc - và cũng được mua bán khi chứng khoán đã phát hành, nghĩa là, mua một chứng khoán trong giai đoạn giữa ngày công bố và ngày chào bán, với hy vọng kiếm lời nhanh.