Chứng khoán đầu tư là chứng khoán khả mại do một ngân hàng nắm giữ trong danh mục tài sản trong bảng cân đối kế toán. Chứng khoán đầu tư, cùng với các khoản vay của ngân hàng là nguồn gốc chính của lợi nhuận ngân hàng, và thường phục vụ cho hai mục đích then chốt sau: như một nguốn thanh khoản của ngân hàng, hoặc cung cấp vốn để đáp ứng yêu cầu cho vay hoặc nhu cầu của khách hàng về tiền mặt, và như nguồn lợi nhuận bổ sung từ lợi nhuận vốn thực hiện, khi chứng khoán của danh mục vốn đầu tư được bán. Chứng khoán có xếp hạng đầu tư của ngân hàng là tài sản thế chấp có thế chấp nhận, đáp ứng các yêu cầu thế chấp để nắm giữ các khoản ký gửi chính phủ liên bang, các khoản ký gửi của chính quyền tiểu bang và địa phương. Chứng khoán đầụ tư ngân hàng được tiến hành với mệnh giá khấu trừ, hoặc chi phí ban đầu trừ đi khoản khấu trừ hoặc cộng khoản bù thêm vào mệnh giá.

Chứng khoán đủ điều kiện mà một ngân hàng có thể nắm giữ về pháp lý như khoản đầu tư, bao gồm chứng khoán Kho bạc Mỹ, nợ của cơ quan liên bang, chứng khoán nợ của chính quyền tiểu bang và địa phương, cổ phiếu trong các ngân hàng Dự trữ Liên bang, cộng với một số loại nợ thuộc hạng đầu tư (nhưng không phải chứng khoán công ty). Đạo luật Glass - Steagall cấm các ngân hàng quốc gia và các ngân hàng thành viên tiểu bang đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty phi tài chính. Theo quy tắc, các ngân hàng có thể sở hữu cổ phiếu của các ngân hàng của ngân hàng, các ngân hàng nước ngoài, và các công ty khác cung ứng các dịch vụ như ngân hàng, và có thể giữ chứng khoán nợ khác thuộc hạng đầu tư, miễn là chứng khoán sở hữu không vượt quá 10% vốn và thặng dư của ngân hàng.

Khác với chứng khoán đầu tư, danh mục chứng khoán đầu tư là tài sản tài khoản thương mại, và các chứng khoán khác mà một ngân hàng đủ điều kiện để mua trong bảo lãnh phát hành chứng khoán, để bán lại cho công chúng hoặc các định chế tài chính khác, và cũng là những chứng khoán được nắm giữ dưới các thỏa thuận mua lại. Các tài sản được nắm giữ trong danh mục thương mại được điều chỉnh giá thị trường hàng ngày.