1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và biên bản họp tham vấn trong đánh giá tác động môi trường có những nội dung chính nào?

Theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có sự chỉ định về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường và biên bản họp tham vấn trong tác động môi trường cụ thể như sau:

- Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Mẫu số 04, nằm trong Phụ lục II được ban hành kèm theo Thông tư này. Điều này đảm bảo rằng báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tuân thủ các hướng dẫn và tiêu chuẩn được quy định, giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động đối với môi trường.

- Biên bản họp tham vấn đối với đối tượng được quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều 26 trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cũng được quy định theo Mẫu số 04a, nằm trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản họp tham vấn cần được thực hiện với đầy đủ và đúng quy trình, đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan và thu thập ý kiến, đóng góp từ các chuyên gia và công chúng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá tác động môi trường.

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo rằng quá trình đánh giá tác động môi trường được thực hiện một cách khoa học, công bằng và minh bạch. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và biên bản họp tham vấn là hai yếu tố quan trọng giúp cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tác động của hoạt động đối với môi trường và cộng đồng. Điều này đảm bảo rằng các quyết định liên quan đến môi trường được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học và sự tham gia của các bên liên quan, từ đó đảm bảo bảo vệ môi trường và quyền lợi của cộng đồng.

 

2. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được tổ chức và hoạt động thế nào?

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là một hướng dẫn quan trọng cho Luật Bảo vệ Môi trường. Tại Điều 13 của thông tư này, chúng ta tìm thấy quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (tại Điều này được gọi chung là hội đồng thẩm định) có trách nhiệm tư vấn cho thủ trưởng cơ quan thẩm định; chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả thẩm định.

- Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên hội đồng thẩm định, giữa hội đồng thẩm định với chủ dự án, cơ sở theo hình thức tổ chức phiên họp chính thức và các phiên họp chuyên đề do chủ tịch hội đồng quyết định trong trường hợp cần thiết.

- Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Có sự tham gia tại phiên họp (trực tiếp hoặc trực tuyến) từ 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viên hội đồng thẩm định trở lên, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì phiên họp), ủy viên thư ký và ít nhất 01 ủy viên phản biện;

+ Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, cơ sở;

+ Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thành viên hội đồng thẩm định tham gia phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định có trách nhiệm viết phiếu thẩm định. Thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt được gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức của hội đồng và được coi là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức của hội đồng nhưng không viết phiếu thẩm định.

- Đại biểu tham gia phiên họp của hội đồng thẩm định do cơ quan thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết. Đại biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các phiên họp của hội đồng thẩm định, chịu sự điều hành của người chủ trì phiên họp, được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có) hội đồng thẩm định và ủy viên thư ký hội đồng thẩm định phải là công chức của cơ quan thẩm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường. Chủ tịch hội đồng (hoặc phó chủ tịch hội đồng được chủ tịch hội đồng ủy quyền trong trường hợp vắng mặt), ủy viên thư ký hội đồng có trách nhiệm ký biên bản họp hội đồng thẩm định.

- Thành viên hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường và nội dung, công việc được chủ tịch hội đồng phân công trong quá trình thẩm định; được cung cấp tài liệu họp ít nhất 03 ngày trước phiên họp của hội đồng thẩm định; được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

- Kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định được quy định như sau:

+ Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: khi tất cả thành viên hội đồng thẩm định tham dự phiên họp có phiếu thẩm định thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

+ Không thông qua: khi có trên 1/3 (một phần ba) số thành viên hội đồng tham dự có phiếu thẩm định không thông qua;

+ Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Có công khai danh sách hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có sự chỉ định về việc công khai danh sách hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cụ thể. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm công khai danh sách hội đồng thẩm định trên cổng thông tin điện tử của mình, đồng thời công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, trừ các dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước.

Việc công khai danh sách hội đồng thẩm định và kết quả thẩm định là để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các cơ quan thẩm định phải đảm bảo rằng danh sách hội đồng thẩm định được công khai trên cổng thông tin điện tử của mình, giúp công chúng và các bên liên quan có được thông tin chính xác về thành phần và đánh giá của hội đồng thẩm định.

Đồng thời, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng cần được công khai. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình thẩm định được tiến hành theo quy trình và căn cứ vào các tiêu chí khoa học và pháp lý. Công khai kết quả thẩm định cũng giúp cung cấp thông tin cho công chúng và các bên liên quan về tác động của dự án đầu tư đối với môi trường và cộng đồng, từ đó tạo điều kiện cho sự tham gia và góp ý từ phía công chúng.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước. Điều này nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm và quyền lợi quốc gia trong các dự án đầu tư liên quan đến bảo mật quốc gia và lợi ích quốc gia khác. Việc không công khai danh sách hội đồng thẩm định và kết quả thẩm định trong trường hợp này là để bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh quốc gia.

 

Xem thêm >> Trường hợp Hội đồng thẩm định chỉ tổ chức thẩm định quy hoạch sử dụng đất an ninh

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật