1. Quy định về hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hồ sơ đề nghị để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm các thành phần sau:

- Văn bản đề xuất thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương, đồng nghĩa với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cần được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng, chủ dự án đầu tư phải trình hồ sơ đề xuất thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng với hồ sơ đề xuất thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Quyết định về thời điểm trình đồng thời được chủ dự án đầu tư quyết định, nhưng phải đảm bảo rằng nó được thực hiện trước khi có kết luận từ quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

 

2. Quy định về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:

+ Cơ quan thẩm định sẽ ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định, gồm ít nhất 07 thành viên. Quyết định này sẽ được gửi kèm theo tài liệu quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này đến từng thành viên hội đồng.

+ Hội đồng thẩm định phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia, với kinh nghiệm công tác từ 07 năm (nếu có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương), từ 03 năm (nếu có bằng thạc sĩ hoặc văn bằng trình độ tương đương), hoặc từ 02 năm (nếu có bằng tiến sĩ hoặc văn bằng trình độ tương đương) trong lĩnh vực môi trường hoặc liên quan đến dự án đầu tư.

+ Chuyên gia tham gia đánh giá tác động môi trường không tham gia vào hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

+ Trong trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, hội đồng thẩm định phải có đại diện từ cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó. Cơ quan thẩm định cần thu được sự đồng thuận bằng văn bản từ cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi trước khi phê duyệt kết quả thẩm định.

+ Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi sẽ cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định và phản hồi về việc phê duyệt kết quả thẩm định trong thời hạn lấy ý kiến. Sự im lặng từ cơ quan này sau hết thời hạn được coi là đồng thuận với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Thành viên hội đồng thẩm định phải nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định, viết nhận xét về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm pháp lý về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình.

+ Cơ quan thẩm định sẽ xem xét, đánh giá và tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định cùng với ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có) để quyết định việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Khi cần thiết, cơ quan thẩm định sẽ tiến hành tổ chức khảo sát thực tế và thu thập ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, và chuyên gia để hỗ trợ quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Trong quá trình thẩm định, nếu có yêu cầu chỉnh sửa hoặc bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan thẩm định sẽ chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến chủ dự án đầu tư, yêu cầu thực hiện các điều chỉnh và bổ sung cần thiết.

 

3. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ thời điểm nào?

Thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác định từ ngày cơ quan thẩm định nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, và được quy định như sau:

- Không vượt quá 45 ngày đối với dự án đầu tư thuộc nhóm I, theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này.

- Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư thuộc nhóm II, như quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này.

Trong khoảng thời gian quy định tại điểm a và điểm b của khoản này, cơ quan thẩm định sẽ thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án đầu tư bằng văn bản. Thời gian mà chủ dự án đầu tư dành để điều chỉnh và bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, cùng với thời gian cơ quan thẩm định xem xét và đưa ra quyết định phê duyệt, không được tính vào thời hạn thẩm định.

Thời hạn thẩm định quy định tại điểm a và điểm b của khoản này có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

4. Nội dung thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đáp ứng những yêu cầu nào?

- Nội dung thẩm định của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm các điểm sau:

+ Sự kiểm tra sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

+ Đánh giá sự phù hợp của phương pháp đánh giá tác động môi trường và các phương pháp khác được áp dụng (nếu có).

+ Xác định mức độ phù hợp về việc nhận dạng và xác định hạng mục công trình cùng hoạt động của dự án đầu tư có thể gây tác động xấu đến môi trường.

+ Đánh giá sự phù hợp của kết quả đánh giá hiện trạng môi trường và đa dạng sinh học; xác định đối tượng bị tác động và yếu tố nhạy cảm về môi trường tại nơi thực hiện dự án đầu tư.

+ Đánh giá sự phù hợp của kết quả nhận dạng và dự báo về các tác động chính, chất thải phát sinh từ dự án đầu tư đến môi trường; dự báo về sự cố môi trường.

+ Đánh giá tính phù hợp và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); xác định phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); đề xuất phương án phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường của dự án đầu tư.

+ Đánh giá tính phù hợp của chương trình quản lý và giám sát môi trường; xác định đầy đủ và khả thi của các cam kết bảo vệ môi trường từ phía chủ dự án đầu tư.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư khi vượt quá khả năng thẩm định trong nước, và có thể thuê tư vấn nước ngoài để thực hiện thẩm định. Kết quả thẩm định của báo cáo đánh giá tác động môi trường từ tư vấn nước ngoài sẽ là cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định tại Điều 35 của Luật này, để phê duyệt kết quả thẩm định.

- Trong khoảng thời gian 20 ngày sau khi nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa và bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm đưa ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong trường hợp không phê duyệt, cơ quan thẩm định phải trả lời bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư và chi tiết lý do không phê duyệt.

- Quá trình gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả thẩm định được thực hiện thông qua các phương tiện như gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu điện hoặc bản điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, theo yêu cầu của chủ dự án đầu tư.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định, công bố danh sách hội đồng thẩm định, biểu mẫu văn bản và tài liệu liên quan đến hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra, quy định cũng bao gồm biểu mẫu và nội dung của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thời hạn lấy ý kiến được quy định tại điểm d, khoản 3 của Điều này.

Bài viết liên quan: Đánh giá tác động môi trường là gì ? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!