1. Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

- Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 34 trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải bao gồm các yếu tố sau:

+ Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Đây là một tài liệu mô tả và giải thích về mục tiêu, phạm vi, quy mô và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Văn bản này cũng nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý để yêu cầu thẩm định.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Đây là báo cáo chi tiết về tác động môi trường của dự án đến các yếu tố như không khí, nước, đất, sinh thái, cảnh quan, tài nguyên tự nhiên và con người. Báo cáo này phải được thực hiện bởi các chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tác động môi trường và cung cấp thông tin cụ thể và phân tích chi tiết về các khía cạnh môi trường của dự án.

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương: Đối với dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ đề nghị cần bao gồm báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Báo cáo nghiên cứu khả thi này phải tuân thủ các quy định liên quan đến xây dựng và phải được các cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng, chủ dự án cần trình đồng thời hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi cho cơ quan chuyên môn về xây dựng. Thời điểm trình hồ sơ đề nghị phải được quyết định bởi chủ dự án đầu tư, nhưng phải đảm bảo rằng việc trình hồ sơ xảy ra trước khi có kết luận từ cơ quan thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Trên cơ sở các quy định trên, hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cung cấp các thông tin cần thiết và quan trọng để cơ quan chức năng đánh giá tác động môi trường của dự án và đưa ra quyết định về việc phê duyệt hoặc từ chối dự án đầu tư.

 

2. Quy định về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là quá trình được quy định theo khoản 3 và khoản 4 Điều 34 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Theo quy định này, cơ quan thẩm định phải ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định, bao gồm ít nhất 7 thành viên, và gửi quyết định thành lập hội đồng cùng với các tài liệu quy định tới từng thành viên của hội đồng.

- Hội đồng thẩm định phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia có chuyên môn về môi trường hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư, và có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực này ít nhất là 7 năm nếu có bằng cử nhân hoặc văn bằng tương đương. Đối với chuyên gia có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, kinh nghiệm yêu cầu là ít nhất 3 năm hoặc 2 năm tương ứng.

- Chuyên gia tham gia đánh giá tác động môi trường của một dự án đầu tư không được tham gia vào hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của cùng dự án đó. Điều này đảm bảo tính khách quan và đánh giá chất lượng của báo cáo.

- Trong trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, hội đồng thẩm định phải có đại diện từ cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó. Cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan quản lý công trình thủy lợi trước khi phê duyệt kết quả thẩm định.

- Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm chỉ định thành viên tham gia hội đồng thẩm định và cung cấp ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt kết quả thẩm định trong thời hạn quy định. Trường hợp không có văn bản trả lời sau khi hết thời hạn lấy ý kiến, cơ quan nhà nước được coi là đồng thuận với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thành viên của hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định và viết bản nhận xét về nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 7 của Luật. Họ chịu trách nhiệm pháp lý về ý kiến nhận xét và đánh giá của mình.

- Cơ quan thẩm định có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, ý kiến của các cơ quan và tổ chức liên quan (nếu có) để đưa ra quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quyết định này phải được cơ quan thẩm định ban hành trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Nếu báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, cơ quan thẩm định phải công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường và quyết định phê duyệt trên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định và gửi thông báo cho chủ đầu tư, cơ quan quản lý đầu tư và cơ quan nhà nước quản lý nguồn nước, môi trường.

- Trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường không đạt yêu cầu, cơ quan thẩm định phải yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chỉnh sửa, bổ sung nội dung không đạt yêu cầu. Chủ đầu tư phải hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chỉnh sửa, bổ sung nội dung không đạt yêu cầu và gửi lại cho cơ quan thẩm định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

- Sau khi nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được hoàn thiện hoặc chỉnh sửa, cơ quan thẩm định tiếp tục thẩm định báo cáo và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.

- Quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm đảm bảo rằng dự án đầu tư sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và đảm bảo rằng tác động của dự án đến môi trường sẽ được đánh giá và quản lý một cách hiệu quả.

 

3. Quy định về thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được?

Quy định về thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được ghi trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chính xác là ở khoản 6, Điều 34. Theo đó, thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có các quy định sau đây:

- Đối với dự án đầu tư thuộc nhóm I, như được quy định tại khoản 3, Điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, thời hạn thẩm định không vượt quá 45 ngày.

- Đối với dự án đầu tư thuộc nhóm II, như được quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e, khoản 4, Điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, thời hạn thẩm định không vượt quá 30 ngày.

- Trong khoảng thời gian quy định tại điểm a và điểm b của khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho chủ đầu tư dự án. Thời gian mà chủ đầu tư dự án cần để điều chỉnh, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, cũng như thời gian để xem xét và đưa ra quyết định phê duyệt, như quy định tại khoản 9 của Luật này, sẽ không được tính vào thời hạn thẩm định.

- Thời hạn thẩm định quy định tại điểm a và điểm b của khoản này có thể được kéo dài thông qua quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều này có nghĩa là, khi một dự án đầu tư gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường, thời gian để cơ quan thẩm định thực hiện quy trình thẩm định sẽ tuân theo các quy định trên. Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung báo cáo hoặc thêm thời gian để xem xét và đưa ra quyết định, thời gian này sẽ không được tính vào thời hạn thẩm định ban đầu. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định kéo dài thời hạn thẩm định theo tình hình cụ thể.

Xem thêm >>> Đánh giá tác động môi trường là gì ? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị quý khách liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi đã thiết lập các kênh liên lạc này để đảm bảo rằng quý khách có thể tiếp cận với chúng tôi dễ dàng và thuận tiện. Đội ngũ tư vấn pháp luật của chúng tôi sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Chúng tôi có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm đáng tin cậy trong lĩnh vực pháp luật. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và cung cấp thông tin chính xác để giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.