1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có một phần giải thích quan trọng liên quan đến việc đánh giá tác động môi trường. Đây là quá trình phân tích và dự báo tác động mà một dự án đầu tư cụ thể có thể gây ra cho môi trường, nhằm tìm ra các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp để áp dụng trong quá trình triển khai dự án đó.

Tác động môi trường của một dự án đầu tư có thể gồm những ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, nước, đất đai, sinh vật và các yếu tố môi trường khác. Đánh giá tác động môi trường giúp xác định rõ những tác động này và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ chúng.

Qua việc đánh giá tác động môi trường, các chuyên gia sẽ tiến hành phân tích các khía cạnh khác nhau của dự án đầu tư, như công nghệ sử dụng, phạm vi và quy mô triển khai, nguồn tài nguyên sử dụng, việc tiếp cận và sử dụng nước, xử lý chất thải và biến đổi khí hậu. Từ đó, các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được đề xuất và áp dụng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và tạo ra hiệu quả tích cực đối với môi trường.

Mục tiêu của việc đánh giá tác động môi trường là đảm bảo rằng các dự án đầu tư sẽ được triển khai một cách bền vững và có tính pháp lý. Qua việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, chúng ta có thể đảm bảo rằng các dự án đầu tư không gây hại đến môi trường và đồng thời tạo ra các lợi ích xã hội và kinh tế bền vững trong quá trình triển khai.

 

2. Đối tượng nào phải nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư 56/2018/TT-BTC, người chịu trách nhiệm nộp phí là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có yêu cầu gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cơ quan có thẩm quyền tại trung ương.

Người chịu trách nhiệm nộp phí được yêu cầu thực hiện việc nộp phí đánh giá trong khoảng thời gian từ khi nộp hồ sơ yêu cầu đánh giá, đánh giá lại cho đến trước khi tổ chức cuộc họp của Hội đồng đánh giá.

Phí được nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc được chuyển vào tài khoản chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí tại Kho bạc nhà nước.

 

3. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại phụ lục ban hành đồng thời với việc áp dụng Thông tư 56/2018/TT-BTC. Chi tiết biểu mức thu phí như sau:

Số TT

Tổng vốn đầu tư

(tỷ đồng)

Mức phí đối với các Nhóm dự án (triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

1

Đến 10

8,0

8,6

8,8

9,2

9,6

6,0

2

Trên 10 đến 20

12,5

13,0

13,5

14,0

15,0

9,0

3

Trên 20 đến 50

21,0

22,0

22,5

23,0

24,0

15,0

4

Trên 50 đến 100

37,5

38,0

39,0

41,0

43,0

27,0

5

Trên 100 đến 200

41,5

42,0

43,0

45,0

47,0

30,0

6

Trên 200 đến 500

54,0

55,0

56,0

59,0

62,0

39,0

7

Trên 500 đến 1.000

61,0

62,0

63,5

66,0

69,0

44,0

8

Trên 1.000 đến 1.500

65,0

67,0

68,5

72,0

75,0

48,0

9

Trên 1.500 đến 2.000

67,0

68,0

70,0

73,5

76,5

49,0

10

Trên 2.000 đến 3.000

70,0

71,0

73,0

76,0

79,0

51,0

11

Trên 3.000 đến 5.000

72,5

74,0

76,0

79,0

82,0

53,0

12

Trên 5.000 đến 7.000

77,0

78,0

80,0

84,0

87,0

56,0

13

Trên 7.000

84,0

86,0

88,0

92,0

96,0

61,0

 Ghi chú:

 1. Mức thu phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác định bằng 50% mức thu phí thẩm định ban đầu tương ứng trong biểu mức thu phí.
 2. Phân loại dự án:

a) Nhóm 1: Bao gồm các dự án công trình dân dụng.

b) Nhóm 2: Bao gồm các dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).

c) Nhóm 3: Bao gồm các dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

d) Nhóm 4: Bao gồm các dự án giao thông.

e) Nhóm 5: Bao gồm các dự án công nghiệp.

g) Nhóm 6: Bao gồm các dự án xử lý chất thải, cải thiện môi trường và các dự án khác (không thuộc các nhóm 1, 2, 3, 4, 5 đã nêu).

Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên, mức phí thu được áp dụng là mức phí cao nhất trong các nhóm tương ứng.

 

4. Hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một tập hợp các tài liệu bao gồm như sau, tuân theo khoản 1 Điều 34 của Luật Bảo vệ môi trường 2020:

 1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Đây là tài liệu chứa nội dung đề nghị cụ thể về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Văn bản này sẽ mô tả mục đích và phạm vi của việc thẩm định, cung cấp thông tin về dự án và các yếu tố quan trọng liên quan đến tác động môi trường.
 2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Đây là tài liệu chứa kết quả của quá trình đánh giá tác động môi trường đối với dự án. Báo cáo này sẽ phân tích và đưa ra nhận định về các tác động tiềm năng của dự án đến môi trường, đồng thời đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động tiêu cực.
 3. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư: Đây là tài liệu mô tả các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường của dự án đầu tư. Báo cáo nghiên cứu khả thi cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu, phạm vi và quy mô của dự án, đồng thời đánh giá khả năng thực hiện và tiềm năng tác động của dự án đến môi trường.

Đảm bảo rằng các hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được chuẩn bị đầy đủ và tuân theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, đây là những tài liệu quan trọng để đánh giá và đảm bảo tính pháp lý cho dự án đầu tư liên quan đến môi trường.

 

 5. Nội dung thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nội dung thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những yếu tố sau đây, đúng theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Bảo vệ môi trường 2020:

 • Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Thẩm định sẽ xem xét xem báo cáo đánh giá tác động môi trường có tuân theo các quy hoạch bảo vệ môi trường được ban hành cấp trên, quy hoạch vùng, tỉnh và các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường hay không.
 • Sự phù hợp của phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có): Thẩm định sẽ xem xét tính hợp lý và phù hợp của phương pháp đánh giá tác động môi trường được áp dụng trong báo cáo, cũng như phương pháp khác nếu có, để đảm bảo việc đánh giá tác động môi trường được thực hiện chính xác và đáng tin cậy.
 • Sự phù hợp về việc nhận dạng, xác định hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường: Thẩm định sẽ đánh giá tính đầy đủ và chính xác của việc xác định các hạng mục công trình và hoạt động trong dự án đầu tư mà có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Sự phù hợp của kết quả đánh giá hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học; nhận dạng đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư: Thẩm định sẽ xem xét sự chính xác và đáng tin cậy của kết quả đánh giá về hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học, cũng như việc nhận dạng các đối tượng bị tác động và các yếu tố nhạy cảm liên quan đến môi trường tại nơi thực hiện dự án đầu tư.
 • Sự phù hợp của kết quả nhận dạng, dự báo các tác động chính, chất thải phát sinh từ dự án đầu tư đến môi trường; dự báo sự cố môi trường: Thẩm định sẽ xem xét tính hợp lý và phù hợp của kết quả nhận dạng và dự báo về các tác động chính, chất thải phát sinh từ dự án đầu tư đến môi trường, cũng như dự báo về sự cố môi trường có thể xảy ra.
 • Sự phù hợp, tính khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của dự án đầu tư: Thẩm định sẽ đánh giá tính phù hợp và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, cũng như các phương án cải tạo, phục hồi môi trường và bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có), và các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến dự án đầu tư.
 • Sự phù hợp của chương trình quản lý và giám sát môi trường; tính đầy đủ, khả thi đối với các cam kết bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư: Thẩm định sẽ xem xét tính phù hợp của chương trình quản lý và giám sát môi trường, cũng như tính đầy đủ và khả thi của các cam kết bảo vệ môi trường do chủ dự án đầu tư cam kết thực hiện.

Đảm bảo rằng nội dung thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được mở rộng và tuân theo quy định pháp lý của Luật Bảo vệ môi trường 2020, đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá và đảm bảo tính pháp lý cho các dự án đầu tư liên quan đến môi trường.

>> Xem thêm: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề liên quan đến phí thẩm định báo cáo tác động môi trường từ phía pháp lý và mong muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi xin trân trọng gợi ý quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại dịch vụ khách hàng 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia tư vấn pháp luật thuế trực tuyến của chúng tôi sẽ tận tâm và chuyên nghiệp hỗ trợ quý khách, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách với các vấn đề pháp lý liên quan đến phí thẩm định báo các tác động môi trường. Bằng việc sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi, quý khách có thể an tâm về tính đáng tin cậy và chất lượng. Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng cho quý khách trong quá trình giải quyết các vấn đề.