1. Mẫu bản kế hoạch quản lý môi trường của dự án:

PHỤ LỤC 2.10: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
của dự án (2)

1. Thông tin chung về dự án và chủ dự án

Tên chủ dự án: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………; Điện thoại: ……………….; Fax: ……………………………………….;

Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.7)

Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………………………………………

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... (3).

2. Nội dung chính của kế hoạch quản lý môi trường

2.1. Biện pháp, kế hoạch giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị (nếu có) và giai đoạn xây dựng dự án, bao gồm:

- Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nước mặt (nếu có);

- Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nước ngầm (nếu có);

- Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường không khí (nếu có);

- Giảm thiểu tác động xấu do tiếng ồn, độ rung (nếu có);

- Giảm thiểu tác động xấu đến cộng đồng dân cư (nếu có);

- Thu gom, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải;

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản chủ dự án gửi ủy ban nhân dân xã để niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường (Phụ lục 2.11)

- Giảm thiểu các tác động xấu khác (nếu có).

2.2. Dự kiến kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (nếu có), bao gồm:

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt;

- Công trình xử lý nước thải sản xuất;

- Công trình xử lý khí thải;

- Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại;

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có).

Lưu ý: nội dung kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án cần nêu rõ thời gian dự kiến xây dựng, lắp đặt và hoàn thành.

2.3. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:

Lưu ý: nội dung chương trình giám sát môi trường cần nêu rõ vị trí giám sát, tần suất giám sát, thông số giám sát và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đánh giá chất lượng mẫu môi trường kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án (Phụ lục 2.4)


Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

2. Hướng dẫn kế hoạch quản lý môi trường của dự án

Ghi chú:

(1) Chủ dự án;

(2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án;

(3) Tổ chức nơi tiến hành tham vấn, cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Mọi vướng mắc pháp lý về quản lý môi trường hoặc luật môi trường - 1900.6162 để được luật sư tư vấn trực tuyến.

>> Xem thêm:  Mẫu xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (Phụ lục 2.8)

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.2)