1. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thế nào theo quy định?

(1) Dựa theo điều 34, khoản 3 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quy định về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác định như sau:

- Cơ quan thẩm định có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định, đội ngũ này phải bao gồm ít nhất 07 thành viên. Quyết định thành lập hội đồng cần được gửi đến tất cả các thành viên của hội đồng kèm theo tài liệu chi tiết theo quy định tại điểm b và điểm c, khoản 1 của Điều này.

- Hội đồng thẩm định yêu cầu ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia. Để được coi là chuyên gia, thành viên hội đồng phải có chuyên môn trong lĩnh vực môi trường hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư và có ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc nếu có bằng cử nhân hoặc văn bằng tương đương, ít nhất 03 năm nếu có bằng thạc sĩ hoặc văn bằng tương đương, ít nhất 02 năm nếu có bằng tiến sĩ hoặc văn bằng tương đương.

- Chuyên gia tham gia đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư không được tham gia hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đó.

- Trong trường hợp dự án đầu tư liên quan đến việc xả nước thải vào công trình thủy lợi, hội đồng thẩm định phải bao gồm đại diện của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó. Quyết định thẩm định cần lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận từ cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi trước khi phê duyệt kết quả thẩm định.

- Cơ quan quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định và phản hồi ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt kết quả thẩm định trong thời hạn. Nếu không có phản hồi văn bản trước hết thời hạn, sẽ được coi là đồng thuận với nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thành viên hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định, viết bản nhận xét theo nội dung quy định tại khoản 7 của Điều này và chịu trách nhiệm pháp lý đối với ý kiến nhận xét và đánh giá của mình.

- Cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá và tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, cũng như ý kiến của các cơ quan và tổ chức liên quan (nếu có) để làm cơ sở cho quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

(2) Dựa trên điều 34, khoản 6 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quy định về thời hạn thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, được quy định cụ thể như sau:

- Không vượt quá 45 ngày đối với dự án đầu tư thuộc nhóm I, như quy định tại khoản 3 của Điều 28 trong Luật này;

- Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư thuộc nhóm II, như quy định tại các điểm c, d, đ và e của khoản 4, Điều 28 trong Luật này.

Trong khoảng thời gian quy định tại điểm a và điểm b của khoản này, cơ quan thẩm định phải thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án đầu tư bằng văn bản. Thời gian mà chủ dự án đầu tư sử dụng để chỉnh sửa hoặc bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và thời gian để cơ quan thẩm định xem xét và đưa ra quyết định phê duyệt, như quy định tại khoản 9 của Điều này, không được tính vào thời hạn thẩm định.

Thời hạn thẩm định tại điểm a và điểm b có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

2. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dựa theo Điều 35 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quy định về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được mô tả như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư thuộc các điều kiện sau đây, ngoại trừ dự án đầu tư được quy định tại khoản 2 của Điều này:

  + Dự án đầu tư thuộc nhóm I theo quy định tại khoản 3 của Điều 28 trong Luật này;

  + Dự án đầu tư thuộc nhóm II theo các điểm c, d, đ và e của khoản 4, Điều 28 của Luật này và thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ;

  + Dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

  + Dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  + Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư liên quan đến bí mật nhà nước về quốc phòng và an ninh.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này. Bộ và các cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm hợp tác và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có dự án để thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương và đầu tư của mình.

 

3. Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định

Dựa vào Điều 37 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, các quy định về thực hiện sau khi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được mô tả như sau:

- Chỉnh sửa và bổ sung nội dung của dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường sao cho phù hợp với các yêu cầu và nội dung đã được quyết định trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thực hiện đầy đủ các điều khoản được quy định trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường, trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức, chủ dự án phải thông báo bằng văn bản kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho cơ quan đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, nếu có bất kỳ thay đổi nào so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư phải thực hiện các trách nhiệm sau đây:

  + Đối với thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc các thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường, phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

  + Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường, trừ trường hợp thay đổi không thuộc phạm vi của điểm a.

  + Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi khác không thuộc phạm vi của điểm a và điểm b. Các thông tin này cần được tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (nếu có).

- Công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo quy định tại Điều 114 của Luật này, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ và thực hiện các yêu cầu khác được quy định trong pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bài viết liên quan: Đánh giá tác động môi trường là gì ? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện thế nào? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!