1. Có phải lập hóa đơn khoản thanh toán cho người làm việc tại chi nhánh?

Theo Điều 59 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn và chứng từ, quy định hiệu lực và áp dụng các nội dung liên quan như sau:

- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Để thúc đẩy sự chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan, tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được khuyến khích áp dụng quy định về hóa đơn và chứng từ điện tử của Nghị định này trước thời điểm có hiệu lực. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn tiếp tục có hiệu lực và thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Tại điểm d khoản 7 của Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định về các trường hợp không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT, có nhiều trường hợp mà cơ sở kinh doanh không cần kê khai và nộp thuế GTGT, trong đó:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai và nộp thuế GTGT trong các trường hợp sau: Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ của cơ sở kinh doanh. Điều này áp dụng cho những khoản thu hộ không phải là doanh thu chính từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, mà có thể là các khoản thu liên quan đến các giao dịch khác, ví dụ như thu hộ phí, chi phí dịch vụ khác ngoài lĩnh vực kinh doanh chính."

Điều này nhấn mạnh rằng cơ sở kinh doanh sẽ được miễn trách nhiệm kê khai và nộp thuế GTGT đối với các khoản thu hộ không liên quan trực tiếp đến việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ chính của họ, giúp giảm bớt gánh nặng thuế và quản lý cho những khoản thu không thuộc lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp.

Tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, quy định về sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về việc lập hóa đơn, có các điểm quan trọng như sau:

Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau: Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). Điều này đặt ra yêu cầu lập hóa đơn không chỉ đối với việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ mà còn các trường hợp khác như khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, và cả trong các tình huống sử dụng hàng hóa và dịch vụ cho mục đích biếu tặng, trao đổi, hoặc trả thay lương cho người lao động. Việc lập hóa đơn trong những trường hợp này nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật về hóa đơn.

=>>> Như vậy, công ty nhận khoản tiền của chi nhánh để thanh toán các khoản phải trả cho người lao động (tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp và trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho người lao động) nếu xác định là khoản thu hộ, chi hộ, Công ty không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu, chi theo quy định. Do vậy, công ty nhận khoản tiền của chi nhánh sẽ là khoản tiền phí dịch vụ cho thuê lại lao động thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

2. Chia nhỏ hóa đơn để thanh toán tiền mặt được hay không?

Theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC, khi hợp đồng có tổng giá trị lớn hơn 20 triệu đồng và được chia nhỏ thành nhiều hóa đơn GTGT dưới 20 triệu đồng trong ngày hoặc trong nhiều ngày, tất cả các hóa đơn đều phải được thanh toán qua ngân hàng, không được sử dụng tiền mặt. Nguyên nhân chính là:

- Khoản 5 Điều 15 quy định rõ rằng trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

- Quy định này nhằm tăng tính minh bạch và theo dõi giao dịch, giúp đảm bảo rằng các giao dịch mua bán có giá trị lớn được thực hiện một cách đúng đắn, tránh việc sử dụng tiền mặt để tránh quản lý thuế. Bằng cách này, cơ quan thuế có thể kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn về việc khấu trừ thuế GTGT.

- Việc thanh toán qua ngân hàng giúp tạo ra bằng chứng cụ thể về quá trình thanh toán, từ đó làm nền tảng cho quản lý thuế và kiểm toán. Điều này giúp ngăn chặn các hành vi trốn thuế và giữ cho quy trình kế toán được thực hiện một cách minh bạch và rõ ràng.

Theo quy định của điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, trong một số trường hợp cụ thể, quy định này được hiểu như sau:

- Bán nhiều hóa đơn dưới 20 triệu trong một ngày:

Trong trường hợp bên bán xuất nhiều hóa đơn GTGT dưới 20 triệu cho bên mua trong một ngày, cụ thể:

+ Tổng các hóa đơn GTGT xuất trong ngày dưới 20 triệu: Có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản.

+ Tổng các hóa đơn GTGT trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên: Phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT và coi là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Hợp đồng với tổng giá trị trên 20 triệu đồng nhưng xuất thành nhiều hóa đơn dưới 20 triệu trong nhiều ngày: Trong trường hợp ký hợp đồng với tổng giá trị trên 20 triệu đồng nhưng xuất thành nhiều hóa đơn dưới 20 triệu trong nhiều ngày, thì tất cả các hóa đơn đều phải thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm cả chuyển khoản.

- Hướng dẫn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh:

Công văn 4131/CT-TTHT ngày 02/6/2014 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn rõ ràng rằng bên mua và bên bán khi ký hợp đồng với tổng giá trị lớn hơn 20 triệu đồng nhưng xuất thành nhiều hóa đơn GTGT dưới 20 triệu trong nhiều ngày, thì tất cả hóa đơn đều phải thanh toán dưới hình thức chuyển khoản. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả về thuế GTGT.

Như vậy, quy định này giúp đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ các quy định về thanh toán, đồng thời giúp cơ quan thuế theo dõi một cách chặt chẽ các giao dịch và thuế GTGT.

 

3. Hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản được tính vào chi phí không?

Theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, chi tiết về các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên và quy định về thanh toán bằng tiền mặt như sau: 

>> Các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được tính vào chi phí trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>> Các khoản chi có hóa đơn mua hàng từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có thể thanh toán bằng tiền mặt nếu thuộc các điều kiện sau:

- Khoản chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật; khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

- Khoản chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh nghiệp.

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động với hóa đơn, chứng từ cụ thể.

- Mua hàng hóa, dịch vụ trong các trường hợp được lập Bảng kê, như mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra, mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, mua đất, đá, cát, sỏi, mua phế liệu, mua tài sản, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm).

- Ràng buộc tổng chi phí không vượt quá 01 tháng lương bình quân: Tổng số chi thanh toán bằng tiền mặt không được vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Những trường hợp nêu trên có hóa đơn mua hàng từng lần và giữa các loại chi có tính chất phúc lợi được miễn khỏi ràng buộc chuyển khoản.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.