1. Thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước?

Theo Điều 1 Quyết định 2866/QĐ-BTNMT năm 2022, Cục Quản lý tài nguyên nước được xác định về vị trí và chức năng như sau:

​- Cục Quản lý tài nguyên nước được xác định là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều này đồng nghĩa với việc cục này thuộc sự quản lý và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, là một phần quan trọng của cấu trúc tổ chức trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.-

- Chức năng chính của Cục Quản lý tài nguyên nước là tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Điều này bao gồm việc đề xuất các chính sách, chiến lược, và biện pháp quản lý tài nguyên nước cho cấp quản lý cao nhất.

- Cục có trách nhiệm thực hiện quản lý tài nguyên nước trong lưu vực sông trên phạm vi cả nước. Việc tập trung vào lưu vực sông giúp đảm bảo quản lý hiệu quả, đồng thời cũng thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước một cách toàn diện.

- Ngoài ra, Cục còn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, và các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ cộng đồng và doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên nước.

- Tư cách và trụ sở:

+ Cục Quản lý tài nguyên nước được xác định có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Điều này cho phép cục này hoạt động như một thực thể độc lập và tự chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

+ Trụ sở của Cục Quản lý tài nguyên nước được đặt tại thành phố Hà Nội. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc, giao tiếp và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là khi cần tương tác chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định 2866/QĐ-BTNMT năm 2022 đã xác định rõ vị trí, chức năng, tư cách và trụ sở của Cục Quản lý tài nguyên nước, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cơ quan này trong quản lý tài nguyên nước của đất nước.

Cục Quản lý tài nguyên nước trình lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiều nội dung quan trọng theo quy định tại Điều 2 Quyết định 2866/QĐ-BTNMT năm 2022 như sau:

- Xây dựng và đề xuất chiến lược, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Lập dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên nước, giúp hệ thống hóa các nguyên tắc và quy định pháp luật nhằm quản lý tài nguyên nước một cách hiệu quả.

- Phát triển và đề xuất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến tài nguyên nước. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước, đồng thời giữ vai trò đối thoại với các bên liên quan để đảm bảo tính khách quan và công bằng.

- Lập và đề xuất quy hoạch, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án liên quan đến tài nguyên nước. Xây dựng kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, đồng thời đề xuất biện pháp phòng, chống, và phục hồi tài nguyên nước.

​- Đề xuất phương án giải quyết tranh chấp, bất đồng phát sinh trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

- Đề xuất phương án, biện pháp điều phối và giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước. Thực hiện các biện pháp giám sát để đảm bảo tuân thủ các quy định và điều kiện liên quan đến tài nguyên nước.

- Chấp thuận về phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trong quy hoạch vùng, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Xây dựng danh mục lưu vực sông liên tỉnh, danh mục lưu vực sông nội tỉnh, danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia.

- Công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng giới hạn khai thác của các tầng chứa nước. Xây dựng và điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông.

Tất cả những nội dung trên đều nhằm mục đích tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước của đất nước.

 

2. Những ai là lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước? 

Theo Quyết định 2866/QĐ-BTNMT năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước được quy định cụ thể về cơ cấu lãnh đạo của Cục Quản lý tài nguyên nước như sau:

- Cơ cấu lãnh đạo: Cục Quản lý tài nguyên nước bao gồm Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng. Đây là tổ chức chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, chức năng liên quan đến quản lý tài nguyên nước trên cả nước.

- Chức năng và trách nhiệm của Cục trưởng:

+ Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục.

+ Ban hành quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Cục, đảm bảo tính chất chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý tài nguyên nước.

+ Ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

- Chức năng và trách nhiệm của Phó Cục trưởng:

+ Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng trong quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Sự đồng lòng trong lãnh đạo: Cả Cục trưởng và các Phó Cục trưởng đều phải tuân thủ và thực hiện những quyết định của Bộ trưởng, đồng lòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

Tổ chức lãnh đạo của Cục Quản lý tài nguyên nước nhằm đảm bảo hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý tài nguyên nước, đồng thời tạo điều kiện để Cục có khả năng đáp ứng linh hoạt và nhanh chóng với các thách thức và cơ hội trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước của đất nước.

 

3. Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước 

Căn cứ vào Điều 4 Quyết định 2866/QĐ-BTNMT năm 2022, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

- Văn phòng: Là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có nhiệm vụ hỗ trợ Cục trong công tác quản lý, tổ chức, và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chịu trách nhiệm về kế hoạch và tài chính liên quan đến hoạt động của Cục.

- Phòng Lưu vực sông Hồng - Thái Bình: Quản lý và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tài nguyên nước trong lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

- Phòng Lưu vực sông Bắc Trung Bộ: Chịu trách nhiệm về quản lý tài nguyên nước trong lưu vực sông Bắc Trung Bộ.

- Phòng Lưu vực sông Nam Trung Bộ: Có nhiệm vụ quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến tài nguyên nước trong lưu vực sông Nam Trung Bộ.

- Phòng Lưu vực sông Đông Nam Bộ: Chịu trách nhiệm về tài nguyên nước trong lưu vực sông Đông Nam Bộ.

- Phòng Lưu vực sông Mê Công: Quản lý và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tài nguyên nước trong lưu vực sông Mê Công.

- Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông: Có nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và cung cấp thông tin về tình hình tài nguyên nước, đồng thời hỗ trợ phát triển lưu vực sông.

- Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước: Thực hiện các hoạt động thẩm định và kiểm định liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước: Chịu trách nhiệm về việc thu thập, quản lý và cung cấp thông tin liên quan đến kinh tế tài nguyên nước.

Văn phòng và các tổ chức từ phòng Kế hoạch - Tài chính đến Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước được quy định là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, cũng như ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các phòng trực thuộc Cục.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là gì? Có nội dung gì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.