Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý nhà nước"

quản lý nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý nhà nước.

Đặc điểm của đô thị là gì? Đặc điểm của nông thôn là gì? So sánh yêu cầu quản lý nhà nước giữa nông thôn và đô thị

Đặc điểm của đô thị là gì? Đặc điểm của nông thôn là gì? So sánh yêu cầu quản lý nhà nước giữa nông thôn và đô thị
Hiến pháp 2013 đã công nhận sự khác nhau giữa chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Bài viết tập trung phân tích đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị và nông thôn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị về tổ chức chính quyền đô thị và nông thôn:

Hình thức quản lý nhà nước là gì ? Các hình thức quản lý nhà nước

Hình thức quản lý nhà nước là gì ? Các hình thức quản lý nhà nước
Nhiệm vụ quản lí hành chính nhà nước được thực hiện trên thực tế thông qua những hoạt động cụ thể khác nhau. Những hoạt động cụ thể này rất phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức do nó được các chủ thể có nhiệm vụ khác nhau ở các cấp quản lí khác nhau tiến hành.

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?
Nhà nước quản lý toàn dân là nhà nước quản lý toàn bộ những người sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia, bao gồm công dân và những người không phải là công dân.Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?

Tại sao phải quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai ?

Tại sao phải quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai ?
Từ khi Luật đất đai thừa nhận quyền sử dụng đất là một loại tài sản dân sự đặc biệt thì quyền sở hữu đất đai thực chất cũng là quyền sở hữu một loại tài sản dân sự đặc biệt.Tại sao phải quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai ? Bài viết dưới đây sẽ phân tích rõ

Quản lý nhà nước về báo chí trong thời kỳ hội nhập

Quản lý nhà nước về báo chí trong thời kỳ hội nhập
Báo chí tác động từng ngày, từng giờ đến đời sống xã hội. Vì vậy, mọi chế độ chính trị đều có chủ trương và biện pháp quản lý báo chí theo hướng có lợi nhất cho mình. Ở nước ta, mục tiêu cao nhất của báo chí cách mạng là phục vụ cho sự phát triển của đất nước và lợi ích của nhân dân.