Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý nhà nước"

quản lý nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của Nghị viện và quy chế Nghị sĩ ở Pháp?

Cơ cấu tổ chức của Nghị viện và quy chế Nghị sĩ ở Pháp?
Cũng như Nghị viện của các nước trên thế giới Nghị viện Pháp là cơ quan đại diện cao nhất cho các tầng lớp dân cư trong xã hội. Đây là cơ quan hình thành do bầu cử, có chức năng chủ yếu là lập pháp. Nghị viện Pháp có hai viện: Thượng nghị viện và Hạ nghị viện.

Khái niệm Đảng phái chính trị ở nước ngoài?

Khái niệm Đảng phái chính trị ở nước ngoài?
Trong quá trình hình thành và phát triển của mình các đảng phái đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình. Sự tồn tại của Đảng phái đã thể hiện vi trí không thể thiếu của nó đối với một nhà nước, Đảng phái thể hiện tư tưởng, đường lối chính trị của các nhà nước.

Cách thức tuyển chọn Nguyên thủ quốc gia?

Cách thức tuyển chọn Nguyên thủ quốc gia?
Phụ thuộc vào hình thức chính thể mà cách thức tuyển chọn nguyên thủ quốc gia hoàn toàn khác nhau. Ở những nước quân chủ lập hiến, hình thức phổ biến là truyền ngôi. Còn ở hình thức Nhà nước Cộng hòa thì cách thức phổ biến là bầu cử.

Một số quyền hạn của Nguyên thủ quốc gia?

Một số quyền hạn của Nguyên thủ quốc gia?
Nguyên thủ quốc gia có cả hai hình thức nhà nước là chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa. Đa số các nước trên thế giới ngày nay có hình thức chính thể cộng hòa dân chủ. Nguyên thủ quốc gia ở các Nhà nước này được lựa chọn bằng phương pháp bầu cử.

Vị trí, vai trò của Nguyên thủ quốc gia?

Vị trí, vai trò của Nguyên thủ quốc gia?
​Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu Nhà nước, có quyền thay mặt Nhà nước về mặt đối nội và đối ngoại. Vị trí, vai trò của Nguyên thủ quốc gia phụ thuộc vào hình thức chính thể của Nhà nước. Cụ thể được thể hiện ở nội dung dưới đây:

Quy chế làm việc của Nghị viện và thủ tục lập pháp?

Quy chế làm việc của Nghị viện và thủ tục lập pháp?
Nghị viện tồn tại song song bên cạnh Tổng thống, Chính phủ và các cơ quan Tòa án để thực hiện chức năng lập pháp, một trong ba quyền lực quan trọng nhất của Nha nước. Cùng với sự thừa nhận nguyên tắc phân chia quyền lực trong việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản.

Phân tích quy định quản lý nhà nước về hải quan ?

Phân tích quy định quản lý nhà nước về hải quan ?
Việc giao lưu của mỗi quốc gia với các quốc gia khác ttên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội là những hoạt động diễn ra thường xuyên. Trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, việc mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế càng diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hình thức quản lý nhà nước là gì ? Các hình thức quản lý nhà nước

Hình thức quản lý nhà nước là gì ? Các hình thức quản lý nhà nước
Nhiệm vụ quản lí hành chính nhà nước được thực hiện trên thực tế thông qua những hoạt động cụ thể khác nhau. Những hoạt động cụ thể này rất phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức do nó được các chủ thể có nhiệm vụ khác nhau ở các cấp quản lí khác nhau tiến hành.

Phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà nước hiện nay ?

Phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà nước hiện nay ?
Quản lý là sự tác động đến nhận thức và hành vi của con người. Trên thực tế, có hai khả năng tác động: Khả năng thứ nhất là sử dụng tổng hợp những biên pháp và cách thức khác nhau (được phép) để đảm bảo đạt được hành vi xử sự cần thiết một cách tự giác;