1. Có được thành lập tổ chức Đảng khi là loại hình doanh nghiệp công ty hợp danh không?

Theo Nghị định 98/2014/NĐ-CP, quy định về việc thành lập tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đối tượng áp dụng bao gồm nhiều thành phần kinh tế đa dạng. Cụ thể, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và doanh nghiệp tư nhân đều thuộc diện áp dụng. Điều này còn bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, cũng như doanh nghiệp của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác xã đều thuộc phạm vi quy định.
Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ quy định về đăng ký lại theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quy trình đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệpLuật Đầu tư.
Đối tượng nêu tại Khoản 1, Khoản 2, và Khoản 3 của Nghị định này bao gồm cả người quản lý doanh nghiệp và người lao động. Điều này nhấn mạnh sự đa dạng và phức tạp của cộng đồng doanh nghiệp, kết nối mọi thành phần kinh tế vào quá trình quản lý và tổ chức của Đảng. Điều này không chỉ thể hiện sự chú ý đặc biệt đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã trong hệ thống kinh tế tổng thể.
Theo quy định tại Nghị định 98/2014/NĐ-CP, có thể kết luận rằng công ty hợp danh thuộc đối tượng áp dụng được quy định về việc thành lập tổ chức Đảng. Điều này đặt ra một cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động Đảng trong ngữ cảnh doanh nghiệp, đồng thời tăng cường vai trò của Đảng trong quản lý và điều hành các công ty hợp danh.
Sự cho phép thành lập tổ chức Đảng trong công ty hợp danh là một bước quan trọng nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Đảng đến các doanh nghiệp thuộc loại hình này. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi để Đảng tham gia chặt chẽ vào quá trình đưa ra quyết định, xây dựng chiến lược, và quản lý nhân sự trong môi trường doanh nghiệp đặc thù của công ty hợp danh.
Quyết định này không chỉ làm cho cơ sở vững mạnh hơn về mặt chính trị mà còn giúp thúc đẩy sự đoàn kết và tương tác giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Việc kết hợp giữa hoạt động kinh doanh và sự quản lý chính trị thông qua tổ chức Đảng có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của công ty hợp danh trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế.
 

2. Công ty hợp danh chưa có tổ chức Đảng được thành lập và hoạt động ra sao?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 98/2014/NĐ-CP, công ty hợp danh chưa có tổ chức Đảng có thể được thành lập và hoạt động theo các quy trình sau đây:
- Doanh Nghiệp Đã Có Tổ Chức Đảng:
+ Tổ chức Đảng tại doanh nghiệp sẽ rà soát số lượng người lao động là đảng viên đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp, những người đang sinh hoạt đảng ở nơi khác.
+ Đề nghị cấp ủy đảng cấp trên chuyển số người lao động là đảng viên đó về sinh hoạt tại tổ chức Đảng của doanh nghiệp.
- Doanh Nghiệp Chưa Có Tổ Chức Đảng:
+ Cấp ủy đảng cấp trên cơ sở nơi doanh nghiệp hoạt động sẽ rà soát khi có đủ từ 3 người lao động là đảng viên chính thức đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác.
+ Tiến hành chuyển số đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục thành lập tổ chức Đảng ở doanh nghiệp.
- Doanh Nghiệp Chỉ Có 1 hoặc 2 Đảng Viên:
+ Cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chuyển số lao động là đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở.
+ Quyết định lập chi bộ ghép hoặc phân công đảng viên của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở về sinh hoạt và lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.
- Doanh Nghiệp Chưa Có Đảng Viên:
+ Cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
+ Phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên.
+ Khi đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở sẽ quyết định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.
Theo quy định của công ty hợp danh, quá trình thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng được tiến hành như sau: Cấp ủy Đảng cấp trên, tại địa phương mà doanh nghiệp hoạt động, sẽ thực hiện rà soát khi có ít nhất 3 người lao động là đảng viên chính thức, đang làm việc ổn định trong công ty hợp danh ít nhất 12 tháng. Nếu phát hiện những đảng viên này đang sinh hoạt ở một địa phương khác, cấp ủy sẽ chủ động tiến hành chuyển số đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở. Trong quá trình này, công ty hợp danh sẽ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng để thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập tổ chức Đảng tại công ty hợp danh. Điều này nhằm đảm bảo sự hiệu quả và tính đồng bộ trong hoạt động của Đảng, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên tham gia và đóng góp vào sự phát triển của công ty.
 

3. Trách nhiệm của tổ chức Đảng cấp trên nơi công ty hợp danh đóng trụ sở chính

Tổ chức Đảng cấp trên tại địa phương mà công ty hợp danh đặt trụ sở chính chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 7 Nghị định 98/2014/NĐ-CP như sau:
Đầu tiên, Tổ chức Đảng cấp trên đặt ra một sứ mệnh quan trọng là hướng dẫn và hỗ trợ những doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Đảng, cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, trong quá trình thực hiện các thủ tục để thành lập khi đã đạt đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đó. Mục tiêu của công tác này không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia vào hệ thống tổ chức Đảng.
Qua việc tham gia tổ chức Đảng, doanh nghiệp không chỉ nhận được sự hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp trong quá trình hoạt động mà còn hình thành một tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Sự đoàn kết này giúp củng cố và tăng cường sức mạnh nội tại của doanh nghiệp, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sôi nổi. Đồng thời, việc đồng lòng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sẽ trở nên hiệu quả hơn khi mọi thành viên đều chung lòng, chung sức đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp.
Thứ hai, Tổ chức Đảng cấp trên có trách nhiệm kiểm tra và đôn đốc quá trình thành lập tổ chức Đảng, cũng như các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp. Mục tiêu chính là để đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động. Bằng cách này, Tổ chức Đảng không chỉ thúc đẩy sự đoàn kết và đồng thuận bên trong tổ chức mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đảm bảo cảm giác công bằng và hài lòng từ phía nhân viên, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động viên đội ngũ nhân sự. Ngoài ra, bằng cách đảm bảo cảm giác công bằng và hài lòng từ phía nhân viên, Tổ chức Đảng cấp trên đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tích cực và chăm sóc tốt đối với nhân sự. Điều này không chỉ giúp giữ chân nhân viên mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự sáng tạo, cam kết và hiệu suất làm việc, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp phát triển của cả doanh nghiệp
 

Xem thêm bài viết: Thành viên công ty hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên của công ty hợp danh khác hay không

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp pháp luật nhanh chóng