1. Theo quy định thì tài sản của Đài Truyền hình Việt Nam bao gồm những tài sản nào?

Tài sản của Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ là một danh mục đơn giản của các nguyên tắc và quy định pháp lý mà còn là một phần không thể tách rời của cơ cấu tổ chức và hoạt động hàng ngày của tổ chức này. Trong tinh thần của việc quản lý và sử dụng tài sản, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện một loạt các biện pháp để đảm bảo tính hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật. Tài sản của Đài Truyền hình Việt Nam, theo quy định cụ thể tại tiểu mục 3 Mục A Phần II của Thông tư 09/2009/TT-BTC, bao gồm một loạt các thành phần chủ yếu nhằm đáp ứng mục tiêu hoạt động và phát triển của tổ chức này.

Trước hết, tài sản của Đài Truyền hình Việt Nam bao gồm các tài sản cố định, bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình. Đây có thể là các tài sản vật lý như trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng, hay các tài sản vô hình như bản quyền, giấy phép, thương hiệu và giá trị quyền sử dụng đất Nhà nước giao cho Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, tài sản của Đài Truyền hình Việt Nam cũng bao gồm các tài sản của các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Tài sản của các đơn vị con, các tổ chức hoặc doanh nghiệp mà Đài Truyền hình Việt Nam có quyền kiểm soát hoặc sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thêm vào đó, tài sản của Đài Truyền hình Việt Nam còn bao gồm các khoản đầu tư dài hạn và đầu tư ngắn hạn vào các doanh nghiệp trực thuộc Đài, bao gồm cả việc đầu tư vào các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên hoặc hai thành viên, hoặc các tổ chức kinh doanh khác mà Đài Truyền hình Việt Nam có liên quan. Đây là các khoản đầu tư nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng là một phần của chiến lược tổ chức.

Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản một cách có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật hiện hành. Không chỉ đòi hỏi sự chăm sóc và bảo quản tốt của các tài sản hiện có mà còn đòi hỏi sự đầu tư thông minh và hiệu quả vào các nguồn lực mới.

Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam phải tuân thủ các quy định và thẩm quyền quyết định được xác định rõ ràng. Thẩm quyền quyết định về các dự án đầu tư và xây dựng thường do Tổng Giám đốc của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác trong tổ chức quyết định, tuân thủ theo quy định và phân cấp của pháp luật.

Tóm lại, tài sản của Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ là một danh sách các tài sản vật lý và tài chính mà còn bao gồm các nguồn lực và quyền lợi khác nhau nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển bền vững của tổ chức này trong bối cảnh ngành truyền thông đang ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt.

 

2. Đài Truyền hình Việt Nam được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đối với những loại tài sản nào?

Để hiểu rõ hơn về việc Đài Truyền hình Việt Nam được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với loại tài sản nào, ta cần xem xét các quy định cụ thể trong Thông tư 55/2010/TT-BTC. Theo như quy định tại Điều 2, Khoản 1 của Thông tư này, việc khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đối với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) được quy định rõ ràng như sau:

Kê khai, khấu trừ, và nộp thuế GTGT: 1.1. VTV và các đơn vị phụ thuộc tại Hà Nội: Quy định rằng VTV và các đơn vị phụ thuộc của nó tại Hà Nội sẽ thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT tại trung tâm tại Hà Nội. 1.2. Các đơn vị phụ thuộc tại các tỉnh, thành phố khác: Các đơn vị phụ thuộc của VTV tại các tỉnh, thành phố khác sẽ thực hiện các thủ tục tương tự tại nơi đóng trụ sở của mình.

Khấu trừ và hoàn thuế GTGT: 2.1. Khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật: VTV và các đơn vị phụ thuộc sẽ thực hiện việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo những quy định tại Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể: Khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào: Bao gồm thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cũng như thuế GTGT đầu vào của các hoạt động sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình truyền hình và các dịch vụ khác không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Khấu trừ toàn bộ thuế GTGT của tài sản cố định: Áp dụng khi tài sản cố định được sử dụng đồng thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cũng như cho nhiệm vụ sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình truyền hình và các dịch vụ khác.

Như vậy, từ những quy định trên, có thể rõ ràng thấy rằng Đài Truyền hình Việt Nam được miễn thuế GTGT cho các loại tài sản như sau: Thuế GTGT đầu vào cho hàng hoá và dịch vụ: Bao gồm cả thuế GTGT cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động truyền thông, phát sóng. Thuế GTGT của tài sản cố định: Được miễn khi tài sản này được sử dụng đồng thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động truyền thông, phát sóng.

 

3. Đối với những hàng hoá, dịch vụ nào thì đài Truyền hình Việt Nam không được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng 

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là một trong những đơn vị truyền thông lớn và uy tín tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp, cung cấp thông tin và giải trí cho công chúng. Tuy nhiên, như bất kỳ tổ chức hoạt động nào khác, VTV cũng phải tuân thủ các quy định về thuế và kê khai thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, VTV thường phải mua các hàng hoá và sử dụng dịch vụ để phục vụ cho các hoạt động của mình, từ sản xuất chương trình, phát sóng đến quản lý hậu cần. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ mà VTV mua vào đều được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo quy định tại Thông tư 55/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, những hàng hoá và dịch vụ không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với VTV và các đơn vị hạch toán phụ thuộc được ràng buộc bởi một số điều kiện cụ thể. Cụ thể, những mặt hàng và dịch vụ sau đây không được miễn thuế GTGT:

Chi đầu tư xây dựng cơ bản (các dự án nhóm A): Đây là các dự án quan trọng nhằm xây dựng hoặc nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho hoạt động sản xuất và phát sóng của VTV.

Chi chương trình mục tiêu quốc gia: Bao gồm các chương trình được quốc gia ưu tiên đầu tư và phát triển như chương trình giáo dục, y tế, cải thiện chất lượng môi trường, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Chi nghiên cứu khoa học các đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: Bao gồm các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng, hướng tới giải quyết các vấn đề cụ thể trong phát triển của đất nước.

Chi đào tạo theo chương trình, kế hoạch nhà nước: Bao gồm các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo đúng kế hoạch và chương trình được quy định bởi nhà nước.

Việc không được miễn thuế GTGT đối với các loại hàng hoá và dịch vụ này giúp đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển và tiến bộ của đất nước. Bằng cách này, VTV cũng phải chịu trách nhiệm trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội thông qua việc thanh toán các khoản thuế phù hợp. Trên thực tế, quá trình kê khai và nộp thuế là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của mọi tổ chức và doanh nghiệp. VTV cũng phải tuân thủ đúng quy định, bao gồm việc đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại nơi có trụ sở chính và theo đúng thời hạn quy định.

Tóm lại, việc không được miễn thuế GTGT đối với một số loại hàng hoá và dịch vụ mua vào của VTV nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước được sử dụng một cách có hiệu quả và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là một phần của trách nhiệm của VTV trong việc đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của đất nước.

Xem thêm >>>> Nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Truyền hình Việt Nam

Nếu quý khách đọc bài viết hoặc pháp luật và có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc khó khăn nào, chúng tôi xin đồng hành và hỗ trợ quý khách một cách tốt nhất. Chúng tôi hiểu rằng có thể có những điều khó hiểu hoặc phần nội dung gây nhầm lẫn trong bài viết, và chúng tôi sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Để đảm bảo rằng mọi vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây. Tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi có số điện thoại là 1900.6162. Bằng cách gọi số này, quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc một cách chi tiết và tỉ mỉ.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời email của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.