Đăng ký trước (SHELF REGISTRATION) là tên thông dụng của quy tắc của ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, cho phép các công ty phát hành chứng khoán lập báo cáo đăng ký, và bán các chứng khoán bằng việc chào bán cho công chúng vào thời điểm sau này. Quy tắc 415 của SEC, được chấp thuận đầu tiên năm 1982, cho phép các công ty phát hành đăng ký các chứng khoán mà họ kỳ vọng bán trong vòng hai năm từ ngày có hiệu lực ban đầu, mà không cần lập báo cáo đăng ký bổ sung với mỗi lần chào bán.

Điều này cho phép các Công typhát hành hành động nhanh, khi thị trường đã sẵn sàng nếu không trì hoãn đăng ký, có thể đạt được giá tốt hơn đối với các chứng khoán được chào bán. Theo Quy tắc 415 của SEC, các công ty phát hành được kỳ vọng sẽ trình các bản bổ sung công khai bất kỳ thay đổi nào về tình hình tài chính. Việc chào bán trì hoãn ban đầu được sử dụng bởi các công ty, nhưng SEC cũng chấp nhận việc sử dụng chúng để tránh thuế bởi các liên doanh hữu hạn, các kế hoạch phúc lợi, và các công ty phát hành các chứng chỉ thông qua trung gian bảo lãnh cầm cố.