Danh mục đầu tư (PORTFOLIO) là nhóm các khoản vay hay tài sản, được phân loại theo loại người vay hay tài sản đang quản lý. Ví dụ, danh mục khoản vay, danh mục chứng khoán đầu tư, hay tài sản được quản lý bởi bộ phận ủy thác của ngân hàng. Danh mục tài sản lớn nhất trong một ngân hàng thương mại thường là danh mục khoản vay, trong đó các khoản vay được xếp loại theo người vay - khoản vay thương mại, và khoản vay trả góp cho tiêu dùng.