1. Tìm hiểu về đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh

Đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh là hai hình thức quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động mua sắm công. Mỗi hình thức đều có những đặc điểm riêng và được áp dụng tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của từng dự án.

Theo đó: 

- Đấu thầu rộng rãi là quá trình lựa chọn nhà thầu thông qua việc công bố thông tin mua sắm trên các phương tiện thông tin công khai. Quá trình này mở cửa cho tất cả các nhà thầu quan tâm tham gia, không phân biệt khu vực, quốc gia hay quy mô của công ty. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng đặc biệt cho các dự án lớn, quy mô quốc gia hoặc quốc tế, nơi mà việc thu hút sự quan tâm và cạnh tranh của nhiều nhà thầu là cần thiết. 

- Chào hàng cạnh tranh là quá trình mời các nhà thầu quan tâm nộp chào hàng cho các gói thầu cụ thể. Quá trình này thường áp dụng cho các gói thầu nhỏ hơn, với quy mô dự án nhỏ hơn hoặc các mặt hàng và dịch vụ có giá trị thấp hơn. Chào hàng cạnh tranh giúp tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà thầu và tăng khả năng nhận được giá tốt nhất.

Tóm lại, đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh đều là hai hình thức quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu trong mua sắm công. Việc lựa chọn hình thức phù hợp sẽ đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc chọn nhà thầu cho các dự án mua sắm công.

 

2. Điểm giống nhau

Cả hai hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh đều có những điểm giống nhau trong quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu trong hoạt động mua sắm công. Dưới đây là những điểm tương đồng mà cả hai hình thức này chia sẻ:

- Mục đích lựa chọn nhà thầu:

Cả hai hình thức đều nhằm mục đích lựa chọn nhà thầu có năng lực và giá cả hợp lý nhất để thực hiện gói thầu. Chất lượng và hiệu suất của công trình hoặc dịch vụ sẽ phụ thuộc vào nhà thầu được chọn và khả năng của họ để đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia:

Cả hai hình thức đều yêu cầu các doanh nghiệp tham gia đáp ứng các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ dự thầu theo quy định. Các nhà thầu cần có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật và quản lý để thực hiện dự án một cách hiệu quả và đảm bảo chất lượng.

- Quy trình lựa chọn nhà thầu:

Cả hai hình thức đều tuân thủ một quy trình lựa chọn nhà thầu chặt chẽ và có bước điển hình. Quy trình này đảm bảo tính công khai và minh bạch trong việc đánh giá và chọn lựa nhà thầu. Các bước thường bao gồm công bố thông tin, thu thập hồ sơ đấu thầu hoặc chào hàng, xem xét và đánh giá hồ sơ, và cuối cùng là công bố quyết định chọn nhà thầu.

Tuy cùng nhằm mục đích lựa chọn nhà thầu, nhưng đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh có những đặc điểm và phạm vi áp dụng khác nhau. Việc hiểu rõ các điểm giống nhau và khác nhau này giúp cho quá trình lựa chọn nhà thầu trở nên công bằng, minh bạch và đáng tin cậy trong hoạt động mua sắm công.

 

3. Điểm khác nhau

3.1 Phạm vi áp dụng

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu trong mua sắm công, đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh có những điểm khác nhau cơ bản về phạm vi áp dụng, như sau:

- Đấu thầu rộng rãi:

Đấu thầu rộng rãi áp dụng cho tất cả các gói thầu, trừ khi có các hình thức lựa chọn nhà thầu khác được quy định bởi Luật Đấu thầu. Điều này có nghĩa là đấu thầu rộng rãi được sử dụng cho đa số các dự án và gói thầu trong hoạt động mua sắm công.

- Chào hàng cạnh tranh:

+ Chào hàng cạnh tranh chỉ áp dụng cho một số trường hợp cụ thể, bao gồm những điều kiện sau đây:

+ Giá trị gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ không vượt quá 5 tỷ đồng. Đối với các gói thầu có giá trị vượt quá mức này, sẽ không áp dụng chào hàng cạnh tranh mà phải sử dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

+ Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Đấu thầu 2023. Điều này áp dụng khi gói thầu bao gồm cả việc cung cấp hàng hóa và thực hiện công việc xây lắp, và nội dung xây lắp đáp ứng các quy định cụ thể tại Luật Đấu thầu.

Tóm lại, đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho hầu hết các gói thầu, trừ khi có quy định riêng, trong khi chào hàng cạnh tranh chỉ áp dụng trong những trường hợp cụ thể như giá trị gói thầu nhỏ hoặc gói thầu hỗn hợp đáp ứng các yêu cầu quy định. Việc hiểu rõ các điểm khác nhau này giúp quản lý hoạt động mua sắm công một cách chính xác và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu.

 

3.2 Quy trình lựa chọn nhà thầu

Quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động mua sắm công có những quy trình khác nhau cho đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy trình lựa chọn nhà thầu cho mỗi hình thức:

- Đấu thầu rộng rãi:

Quy trình lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu rộng rãi bao gồm hai giai đoạn chính: giai đoạn sơ tuyển và giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu.

+ Giai đoạn sơ tuyển: Trong giai đoạn này, chỉ có việc đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu. Các hồ sơ dự thầu được kiểm tra để xác định khả năng tài chính của nhà thầu, bao gồm các chỉ số tài chính như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, lợi nhuận và khả năng thanh toán.

+ Giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu: Trong giai đoạn này, đánh giá cả năng lực tài chính và năng lực kỹ thuật của nhà thầu. Các hồ sơ dự thầu được xem xét và đánh giá dựa trên các tiêu chí liên quan đến kinh nghiệm, quá trình làm việc trước đó, đội ngũ nhân viên và các khả năng kỹ thuật của nhà thầu.

- Chào hàng cạnh tranh:

Quy trình lựa chọn nhà thầu trong chào hàng cạnh tranh chỉ gồm một giai đoạn duy nhất, đó là giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu: Trong giai đoạn này, chỉ có việc đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu. Các hồ sơ dự thầu được kiểm tra để đảm bảo tính phù hợp về khả năng tài chính của nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Trên cơ sở quy trình lựa chọn nhà thầu như trên, các cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện hoạt động mua sắm công có thể chọn phương thức phù hợp để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và hiệu quả.

 

3.3 Phương thức đánh giá hồ sơ dự thầu 

Phương thức đánh giá hồ sơ dự thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu có sự khác biệt cho đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Dưới đây là mô tả chi tiết về phương thức đánh giá trong mỗi hình thức:

- Đấu thầu rộng rãi:

Trong đấu thầu rộng rãi, có thể áp dụng một trong hai phương thức đánh giá hồ sơ dự thầu:

+ Phương thức một giai đoạn một gói hồ sơ: Trong phương thức này, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện trong một giai đoạn duy nhất. Tất cả các yếu tố quan trọng như năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm và quá trình làm việc trước đó của nhà thầu được đánh giá cùng nhau trong một gói hồ sơ duy nhất.

+ Phương thức hai giai đoạn hai gói hồ sơ: Trong phương thức này, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được chia thành hai giai đoạn và hai gói hồ sơ. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn sơ tuyển, trong đó chỉ đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó cả năng lực tài chính và năng lực kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá.

Phương thức đánh giá cụ thể cho từng hình thức đấu thầu rộng rãi được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Chào hàng cạnh tranh:

Trong chào hàng cạnh tranh, chỉ áp dụng phương thức một giai đoạn một gói hồ sơ. Điều này có nghĩa là quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được tiến hành trong một giai đoạn duy nhất và chỉ có một gói hồ sơ được nộp.

Phương thức đánh giá cụ thể cho chào hàng cạnh tranh được quy định chi tiết trong thông báo mời chào hàng. Quy định này bao gồm các tiêu chí và yêu cầu cần thiết để đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu.

Tổ chức và cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu cần nắm rõ phương thức đánh giá hồ sơ dự thầu phù hợp với từng hình thức đấu thầu và tuân thủ các quy định chi tiết đã được quy định trong tài liệu mời thầu hoặc thông báo mời chào hàng. Điều này đảm bảo quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và đáng tin cậy.

 

3.4 Tiêu chí đánh giá nhà thầu 

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tiêu chí đánh giá nhà thầu có sự khác biệt cho đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Dưới đây là mô tả chi tiết về tiêu chí đánh giá trong mỗi hình thức:

- Đấu thầu rộng rãi:

Trong đấu thầu rộng rãi, tiêu chí đánh giá nhà thầu có thể bao gồm các yếu tố sau:

+ Năng lực tài chính: Đánh giá khả năng tài chính của nhà thầu, bao gồm các chỉ số tài chính như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, lợi nhuận và khả năng thanh toán.

+ Năng lực kỹ thuật: Đánh giá khả năng kỹ thuật của nhà thầu, bao gồm kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên, quá trình làm việc trước đó và khả năng thực hiện công việc.

+ Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự: Đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu trong việc thực hiện các gói thầu tương tự về phạm vi, quy mô và đặc điểm công việc.

+ Giá cả: Đánh giá mức giá đề xuất của nhà thầu cho gói thầu.

Tỷ trọng của các tiêu chí trên sẽ được quy định trong hồ sơ mời thầu. Các cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện hoạt động mua sắm công sẽ xác định trước đây các tiêu chí quan trọng nhất và đưa ra phương thức tính điểm hoặc trọng số tương ứng để đánh giá nhà thầu.

- Chào hàng cạnh tranh:

Trong chào hàng cạnh tranh, tiêu chí đánh giá nhà thầu tập trung chủ yếu vào yếu tố giá cả. Trong quá trình đánh giá, giá đề xuất của nhà thầu sẽ được xem xét và so sánh với giá cả cạnh tranh từ các nhà thầu khác. Nhà thầu có giá cả hợp lý và cạnh tranh sẽ có cơ hội cao hơn để được lựa chọn.

Tuy nhiên, trong trường hợp chào hàng cạnh tranh, việc chỉ tập trung vào tiêu chí giá cả không nghĩa là các yếu tố khác không được xem xét. Các cơ quan quản lý vẫn có thể yêu cầu các thông tin cần thiết từ nhà thầu để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn.

Qua đó, việc đánh giá nhà thầu dựa trên các tiêu chí phù hợp với từng hình thức đấu thầu đảm bảo rằng quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và hiệu quả

Bài viết liên quan: Quy trình đấu thầu rộng rãi nhà thầu là tổ chức đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh có giống nhau hay không? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!