Diễn dịch tiền tệ (CURRENCY TRANSLATION) là quá trình tính lại số tiền trên bảng cân đối kế toán theo một đồng tiền này sang một đồng tiền thứ hai theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Không có sự trao đổi các quỹ diễn ra thực sự. Các công ty đa quốc gia được yêu cầu bởi Thông báo 52 (SFAS 52) của ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính, tính lại các tài sản và nợ, cộng với lợi nhuận từ các chi nhánh nước ngoài bằng đồng tiền tham chiếu quốc gia. Kết quả diễn dịch ngoại tệ được ghi chép như một tài khoản vốn ở bảng cân đối kế toán. Tại các ngân hàng lớn, diễn dịch ngoại tệ đã điều chỉnh được đưa vào như một phần vốn cổ đông.